Aktuálne dianie na poli slovenskej daňovej legislatívy

Nedávne rozsudky Súdneho dvora Európskej únie

Prinášame vám nové v praxi využiteľné argumenty z aktuálnych rozsudkov Súdneho dvora EÚ podporujúce oslobodenie od dane pri dodávkach tovarov do iných členských štátov EÚ.

Slovensko bojuje s DPH Gap-om

Európska komisia predložila na jeseň 2016 najnovšiu štúdiu o stratách spôsobených výpadkami príjmov z DPH, tzv. „DPH Gap.“

NR SR schválila 1. februára 2017 novelu zákona č. 442/2012 Z. z., s účinnosťou od 1. marca 2017

Národná rada Slovenskej republiky schválila 1. februára 2017 novelu zákona č. 442/2012 Z. z., ktorá s účinnosťou od 1. marca 2017 do slovenskej legislatívy implementuje štandard výkazu príjmov, daní a ekonomických činností závislých osôb po jednotlivých krajinách, tzv. Country-by-country reporting („CbCR“).

Zmeny v DPH legislatíve platné od 1. januára 2017

V tomto vydaní Vám prinášame zhrnutie hlavných zmien, ktoré prináša už schválená novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2017. Okrem iného, súčasné vydanie obsahuje aj informáciu o návrhu zákona, ktorým sa odkladá povinná aktivácia elektronických poštových schránok pre komunikáciu s verejnosťou na 1. júla 2017.

Zmeny, ktoré prináša novela Zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2017

Tax and Legal Alert, november 2016, vydanie 5 V aktuálnom vydaní Vás informujeme o zmenách, ktoré prináša novela Zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2017. Zmeny v novele boli schválené Národnou radou v stredu 23. novembra 2016. Momentálne sa čaká na podpis prezidenta a následné uverejnenie v Zbierke zákonov.

Novinky a zmeny v oblasti DPH a elektronických schránok

Indirect Tax Alert, október 2016, vydanie 5 V tomto vydaní Vás oboznamujeme o pripravovanej zmene vo vykazovaní v kontrolnom výkaze a zavádzaní elektronických schránok právnických osôb pre elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci. Takisto Vás informujeme aj o nedávnych rozsudkoch Súdneho dvora Európskej únie č. C-516/14 Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA ohľadom obsahu faktúr a č. C-518/14 Senatex GmbH, ktorý sa týka retrospektívnej opravy faktúr v súvislosti s nárokom na odpočet DPH.

Európska komisia prišla k záveru

Tax and Legal Alert, september 2016, vydanie 4 Médiá priniesli informáciu o vydaní rozhodnutia Európskej komisie („EK“) v súvislosti s vyšetrovaním štátnej pomoci poskytnutej spoločnosti Apple v Írsku, pričom ide najmä o vzájomné dohody ohľadne alokácii zisku a korporátneho zdaňovania. Vo svojom stanovisku prišla EK k záveru, že Apple ťažil z neoprávnenej štátnej pomoci poskytnutej Írskom a tak nariaďuje plné vrátenie nezákonne poskytnutej štátnej pomoci vo výške až 13 miliárd Eur spolu s prislúchajúcim úrokom.

Novinky a zmeny v oblasti DPH a daňového poriadku

Indirect Tax Alert, august 2016, vydanie 4 V tomto vydaní Vám prinášame informácie o návrhoch novely zákona o DPH a novely daňového poriadku, ktoré sú aktuálne v schvaľovacom legislatívnom procese. Návrh novely zákona o DPH odkladá uplatňovanie samozdanenia pri dovoze tovaru, upresňuje pravidlá odpočtu DPH zahraničných podnikateľov a zavádza úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu. Predkladaný návrh novely daňového poriadku za účelom zefektívnenia daňového konania upravuje inštitút predbežného opatrenia, taktiež sa upravuje vytýkacie konanie a zavádza sa nový inštitút skráteného vyrubovacieho konania tzv. vyrubovací rozkaz. Zistite viac

Členské štáty Európskej únie dosiahli politickú dohodu o znení Smernice proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

Tax and Legal Alert, júl 2016, vydanie 3, Ministri financií 28 krajín EÚ dosiahli na zasadnutí dňa 21. júna 2016 politickú dohodu o smernici Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá boja proti praktikám vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (tiež známu ako ATAD – „Anti-Tax Avoidance Directive“). Kľúčové opatrenia v ATAD: daňová uznteľnosť úrokov, pravidlá pre zdaňovanie pri presune z daňovej jurisdikcie, všeobecné pravidlo proti zneužívaniu, CFC pravidlá (controlled foreign corporation), Pravidlá zamerané proti rozdielnemu zdaňovaniu hybridných spoločností alebo hybridných nástrojov.

Podávanie colných vyhlásení elektronicky už nie je možnosť, ale povinnosť

Indirect Tax Alert, jún 2016, vydanie 3 Dňom 1. mája 2016 nadobudol účinnosť nový Colný kódex Únie (UCC, Union Customs Code). Základné princípy fungovania colného konania zostávajú novou colnou legislatívou nedotknuté, tzn. tovar dovážaný z krajín mimo EÚ a vyvážaný do týchto krajín musí byť aj naďalej predmetom colného konania. Avšak došlo k viacerým zmenám, pričom niektoré možno považovať za zásadné, a to vo vzťahu k novým výhodám, ako aj naopak sprísneniu niektorých pravidiel.

Balík opatrení proti daňovým únikom čiastočne prijatý ministrami financií EU

Tax and Legal Alert, jún 2016, vydanie 2 Rada Európskej únie pre hospodárske a finančné záležitosti (“ECOFIN”) na svojom poslednom zasadnutí 25. mája 2016 prijala niektoré časti balíka opatrení na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (ATAP), ktorý bol predstavený v januári.

Prehľad najnovších pokynov a informácií vydaných FR SR v oblasti DPH

Indirect Tax Alert, máj 2016, vydanie 2 V aktuálnom vydaní vám prinášame prehľad najnovších pokynov a informácií vydaných Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky („FR SR") v oblasti DPH. Aktualizácie sa týkajú najmä reportovania v kontrolnom výkaze.

Cezhraničná spolupráca pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb

Tax and Legal Alert, apríl 2016, vydanie 1 Od 18. júna 2016 má vojsť do platnosti Zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

Najnovšie informácie v súvislosti s novelou zákona o DPH (268/2015 Z.z.) a novelou daňového poriadku (269/2015 Z.z.), ktoré sú účinné od 1. januára 2016

Indirect Tax Alert, február 2016, vydanie 1 V tomto vydaní Vám prinášame prehľad najnovších pokynov a informácií vydaných Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s novelou zákona o DPH a novelou daňového poriadku, ktoré sú účinné od 1. januára 2016.

Kontaktujte nás

Christiana Serugová
Partner, líder daňového oddelenia
+421 (0)2 59350 614
christiana.serugova@
sk.pwc.com