Nepriame dane

View this page in: English

Daň z pridanej hodnoty

Vstup do EÚ mal na Slovensku závažný dopad na legislatívu a prax v oblasti DPH. Zložitú situáciu ešte viac skomplikoval. Daňové sadzby, legislatíva týkajúca sa DPH a systém DPH sú v každom členskom štáte iné. Táto spletitá oblasť si vyžaduje odborné poradenstvo, aby ste dokázali zabezpečiť maximálnu efektívnosť nákladov vo Vašom podnikaní. Je nevyhnutné monitorovať a riadiť náklady na DPH a zabezpečiť súlad so všetkými relevantnými zákonmi. Náš tím, ktorý sa špecializuje na nepriame dane, Vám môže pomôcť zefektívniť Vaše operácie, aby ste tak minimalizovali náklady na DPH a administratívne výdavky, a zároveň Vám poradí, ako šikovne a prezieravo riadiť Vašu DPH, namiesto toho, aby ste ju iba platili.

Najdôležitejšie služby

 • Preverenie DPH systémov v rámci Vášho podnikania
 • Príprava daňových priznaní k DPH a efektívne vedenie záznamov pre účely DPH
 • Zastupovanie zahraničných spoločností pri uplatňovaní vrátenia slovenskej DPH
 • Zastupovanie slovenských spoločností, ktoré spĺňajú podmienky na vrátenie DPH v rámci EÚ
 • Analýza prevádzkových nákladov s cieľom optimalizovať zákonné nároky na odpočet DPH
 • Identifikácia možností na potenciálnu úsporu nákladov
 • Plánovanie peňažných tokov
 • Analýza dovoznej DPH alebo DPH pri obstaraní s cieľom stanoviť optimálne peňažné toky
 • Pomoc pri rokovaniach s daňovými úradmi

Clá a spotrebné dane

Hoci členstvo v EÚ výrazne zjednodušilo colné procedúry medzinárodného obchodu v rámci Európskeho spoločenstva, na Slovensko sa teraz vzťahuje množstvo nových pravidiel a nariadení týkajúcich sa obchodovania s krajinami mimo EÚ. Nedodržanie týchto predpisov môže viesť k tvrdým finančným postihom, akými sú napr. pokuty za oneskorenú úhradu spotrebných daní alebo za nesprávne aplikované colné tarify, alebo môže mať za následok stratu možnosti na vrátenie dovoznej DPH. Tím pracovníkov PwC, ktorý sa špecializuje na clá a spotrebné dane, Vám poskytne potrebnú pomoc a poradenstvo v oblasti legislatívy a správnej aplikácie colných poplatkov, taríf a spotrebných daní.

Najdôležitejšie služby

 • Pomoc pri registrácii pre účely spotrebných daní a so spracovaním povinnej agendy
 • Preverenie správnej aplikácie tarifných zaradení
 • Preverenie správnej aplikácie spotrebných daní
 • Poradenstvo pri plánovaní implementácie rozličných colných požiadaviek
 • Poradenstvo vo veciach rôznych refundácií a oslobodení
 • Poradenstvo vo veci možných colných úľav v rámci investičných stimulov
 • Pomoc pri plánovaní a implementácií nových stratégií s cieľom maximalizovať zisk z predaja a distribúcie tovaru
 • Pomoc pri analýze Vašich podnikateľských procesov s cieľom minimalizovať náklady na medzinárodný obchod
 • Štúdie zamerané na hľadanie alternatívnych zdrojov tovarov dovážaných z krajín s preferenčným obchodným postavením
 • Pomoc pri rokovaniach s colnými úradmi (spracovanie v oblasti ciel a spotrebných daní)

Referencie

AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn AG - European Rail Freightcar Leasing
Kirsten Trost, Treasurer

"Daňový tím PwC v Bratislave nám už niekoľko rokov poskytuje veľmi efektívne poradenstvo v súvislosti s 13. smernicou EÚ a problematikou vrátenia DPH pre zahraničné osoby. Tento rok sme však museli riešiť problém s klientom ohľadom zrážkovej dane, ktorý mohol stáť našu spoločnosť veľa peňazí a administratívy. PwC zareagovala na našu požiadavku veľmi rýchlo a poskytla nám cenné a zrozumiteľné poradenstvo, ktoré nám pomohlo vyriešiť tento problém a bolo prospešné aj pre klienta. Ceníme si, že poradenstvo bolo poskytnuté promptne, bez zbytočných formalít. Mňa osobne zaujal spôsob, akým tento tím využíval vedomosti o našej spoločnosti, takže sme nemuseli prizvať poradcu z inej oblasti, aby sme mohli v prácach neprerušene pokračovať. Ľudia, s ktorými spolupracujeme sú priateľskí, majú profesionálny prístup a skutočný záujem vyriešiť problém.
Keďže sme reagovali rýchlo, v mnohom to napomohlo udržať si, ba dokonca zlepšiť vzťahy s klientom. Ukázali sme, že sme schopní ponúknuť riešenia, ktoré súvisia nielen s ich prepravnými potrebami."