Centrum medzinárodnej mobility zamestnancov

View this page in: English

Ako ovplyvňuje nestabilná hospodárska situácia trend vo vysielaní zamestnancov do zahraničia?

Výsledky prieskumu HR Pulse spoločnosti PwC a magazínu Profit.

 • Každá druhá organizácia dnes vysiela zamestnancov do zahraničia a tendencia je rastová
 • Najčastejšie typy vyslaní na Slovensku sú krátkodobé vyslania (1 až 6 mesiacov), dlhodobé vyslania (7 mesiacov až 5 rokov) a časté služobné cesty do zahraničia
 • Vyslanie je súčasťou talent manažmentu
 • Vysielanie zvyšuje administratívnu záťaž firiem. Existuje však zopár užitočných rád, ktoré vás čiastočne odbremenia
 • Čo všetko zvažovať a čo určite neopomenúť

Výstupná správa z prieskumu je k dispozícii na našej webstránke www.pwc.com/sk/hr-pulse.

V súvislosti s napredovaním globalizácie a neustále sa meniacim podnikateľským prostredím firmy, či už slovenské alebo zahraničné, vo zvýšenej miere vysielajú svojich zamestnancov do zahraničia, a to na stále kratšie a kratšie vyslania. Zároveň sa vysielanie zamestnancov do zahraničia rozširuje z pôvodnej úrovne top manažmentu o širšiu úroveň stredného manažmentu alebo aj o výrobných, servisných alebo výskumných pracovníkov. Prípadne sa kumulujú funkcie a zodpovednosti manažérov za viaceré štáty, a tak vzniká aj potreba ich mobility. Efektívna stratégia vysielania zamestnancov, ktorá sa rýchlo a ľahko aplikuje v praxi a ktorá zároveň bude v súlade so zákonmi krajín všetkých zúčastnených strán, je základom pre hladké umiestnenie zamestnancov práve tam, kde to váš biznis potrebuje.

Výzvy, ktoré vás pri tom čakajú, sú:

 • umožniť vašim zamestnancom kvalitnú kariéru tým, že ich umiestnite na správne miesto;
 • transferovať a zabezpečiť vlastnú expertíznu znalosť tak efektívne, ako je len možné, v rámci podnikov v skupine a s ohľadom na potreby vašich klientov;
 • dosiahnuť kontrolu všetkých súvisiacich nákladov na vysielaných zamestnancov;
 • optimalizovať návratnosť vašej investície do premiestnenia zamestnanca.

Ako vám môže pomôcť slovenské Centrum medzinárodnej mobility zamestnancov?

Naše služby sú špeciálne upravené na potreby jednotlivých klientov. Poskytujeme komplexné poradenstvo pred, počas a po vyslaní. Naša pridaná hodnota spočíva vo vedomostiach v oblasti sociálneho zabezpečenia, pravidiel EÚ, miestneho aj medzinárodného zdanenia, imigračných pravidiel a pracovno-právnych predpisov v kombinácii s HR know-how a v mnohoročných skúsenostiach pri praktickej aplikácii týchto vedomostí.

Naše služby zahŕňajú:

 • prispôsobovanie interných už existujúcich predpisov a stratégií mobility a vyslania zamestnancov slovenským právnym predpisom tak, aby došlo k efektívnej synergii oboch oblastí úprav vysielania;
 • vypracovanie a preverenie stratégie mobility zamestnancov a pravidiel vysielania;
 • poskytovanie mzdových služieb a mzdového poradenstva pre vysielaných zamestnancov;
 • príprava a kontrola dohôd o vyslaní, pracovných zmlúv a ich dodatkov, obchodných zmlúv medzi spoločnosťami domovskej a hosťovskej krajiny;
 • príprava daňových priznaní fyzických osôb, uplatnenie daňového plánovania a optimalizácie a to aj v oblasti dopadov na daň právnických osôb;
 • poradenstvo a asistencia v oblasti sociálneho zabezpečenia;
 • koordinácia poskytnutia prípravy zahraničných priznaní prostredníctvom spoločností zo siete firiem PwC v danej krajine;
 • návrh, mapovanie alebo optimalizácia procesov pri mobilite vysielaných zamestnancov;
 • projekcie nákladov na vyslanie zamestnanca s prihliadnutím na slovenské aj zahraničné daňové povinnosti a povinnosti sociálneho zabezpečenia;
 • imigračné služby: ich poskytnutie niektorou zo siete firiem PwC v zahraničí, prípade asistencia v SR;
 • špeciálne riešenia pre zamestnancov top manažmentu;
 • komplexné posúdenie plánov zamestnaneckých akcií/opcií na akcie.