Účtovné poradenstvo

View this page in: English Keď príde v podnikaní k zmene – napríklad k akvizícii či globálnej expanzii, prechodu na IFRS, prijatiu nových účtovných štandardov, špecifickej transakcii, previerke zo strany regulačného úradu, zmene vo vykazovaných finančných údajov a podobne – firma sa často ocitne v situácii, keď musí riešiť viaceré komplexné a časovo náročné účtovné záležitosti, z ktorých každá by mohla mať významný dopad na jej financie a prevádzku.

Účtovní špecialisti PwC majú rozsiahle skúsenosti a znalosti ako slovenských, tak aj medzinárodných účtovných a regulačných predpisov. V spolupráci s vami sa budeme snažiť zadefinovať a poskytnúť vám to, čo vaša spoločnosť potrebuje.

Komplexné účtovné otázky týkajúce sa IFRS a slovenských účtovných predpisov

Ak sa vaša spoločnosť chystá realizovať významnú transakciu (napr. lízing, predaj majetkového podielu, predaj dlhodobého majetku, zavedenie programu zamestnaneckých požitkov, emisiu dlhových cenných papierov, reštrukturalizáciu dlhu), vieme vám ponúknuť tieto služby:

 • Účtovnú interpretáciu pripravovanej dohody
 • Definovanie možných alternatív a ich dopad na kľúčové ukazovatele a účtovnú závierku spoločnosti
 • Vypracovanie nových alebo preskúmanie existujúcich účtovných postupov
 • Poradenstvo ohľadom klasifikácie a dôsledkov zadefinovania lízingu ako operatívneho či finančného – pred i potransakčné poradenstvo
 • Poradenstvo ohľadom financovania dlhom oproti financovaniu vlastným imaním – poradenstvo pred i po emisii
 • Poradenstvo pri reštrukturalizácii problematických úverov a transakcii so starými pohľadávkami
 • Poradenstvo ohľadom zamestnaneckých požitkov a platieb na základe podielov – účtovanie o existujúcich alebo štruktúrovanie nových
 • Poradenstvo ohľadom spoločných dohôd – spoločný podnik či spoločná prevádzka
 • Pomoc pri alokácii investičných výdavkov na jednotlivé zložky dlhodobého majetku, navrhovaní alokačných schém, definovaní investičných a prevádzkových nákladov, obnova registra dlhodobého majetku

Ak vaša spoločnosť nevie s istotou vylúčiť prítomnosť vložených derivátov v komplexných zmluvách alebo ak zavádza či mení postupy zabezpečovania, vieme vám ponúknuť tieto služby:

 • Definovanie zabezpečovacej stratégie, zabezpečovacích postupov a pomoc pri napĺňaní požiadaviek na dokumentáciu
 • Identifikácia vložených derivátov v zmluvách

Reštrukturalizácia skupiny / Zlúčenie a splynutie

Ak vaša spoločnosť plánuje uskutočniť zlúčenie, splynutie alebo inú reštrukturalizáciu skupiny (pripojenie nových subjektov, presun podnikateľských činností alebo majetku medzi rôznymi subjektmi, zlúčenia v rámci skupiny, vytváranie organizačných zložiek a podobne), vieme vám ponúknuť tieto služby:

 • Vypracovanie účtovných scenárov pre rôzne alternatívy plánovanej reštrukturalizácie
 • Identifikácia najzávažnejších účtovných rizík
 • Simulácia výsledkov v rôznych účtovných scenárov
 • Zosúladenie účtovných procesov, metód a zásad
 • Pomoc pri zostavovaní účtovných závierok či predbežných finančných informácií
 • Pomoc pri definovaní kúpnej ceny

Implementácia nových IFRS štandardov

Keď je vydaný nový IFRS štandard, vieme vám ponúknuť tieto služby:

 • Vykonanie analýzy dopadu nového štandardu na vašu spoločnosť
 • Vykonanie pred- i po- implementačnej previerky
 • Pomoc pri celkovej implementácii nových štandardov
 • Pomoc pri vypracúvaní účtovných procesov a politík v súvislosti s novým štandardom
 • Posúdenie vplyvu nového štandardu na existujúce zmluvy
 • Návrh nových alebo zmena existujúcich zverejnení, vyplývajúcich zo zmien v IFRS štandardoch

Prechod na vykazovanie podľa IFRS

Ak vaša spoločnosť prechádza z vykazovania podľa slovenských účtovných predpisov na vykazovanie podľa IFRS, vieme vám ponúknuť tieto služby:

 • Projektový manažment alebo pomoc pri procese prechodu na vykazovanie podľa IFRS
 • Pomoc pri zostavovaní prvej účtovnej závierky v súlade s IFRS
 • Identifikácia a výpočet rozdielov medzi vykazovaním podľa slovenských účtovných predpisov / IFRS / účtovných predpisov skupiny
 • Poradenstvo ako eliminovať požiadavky slovenských účtovných predpisov, ak je balík informácií pre potreby skupiny vykázaný podľa IFRS
 • Vypracovanie účtovných postupov, skupinových manuálov alebo optimalizácia už existujúcichVykonanie analýzy dopadu nového štandardu na Vašu spoločnosť

Efektívnosť procesu vykazovania podľa IFRS / slovenských účtovných predpisov

Ak vaša spoločnosť implementuje nový účtovný systém, nastavuje proces konsolidácie alebo ak potrebuje zefektívniť zostavovanie a kvalitu účtovnej závierky, vieme vám ponúknuť tieto služby:

 • Poradenstvo ohľadom závierkových účtovných operácií a automatizácie výkazníctva
 • Poradenstvo ohľadom súladu účtovnej závierky s požiadavkami IFRS / slovenských účtovných predpisov
 • Preskúmanie účtovej osnovy, účtovných procesov a ich súladu so Zákonom o účtovníctve
 • Optimalizácia poznámok k účtovnej závierke
 • Poradenstvo pri výbere konsolidačného systému
 • Implementácia eConsolidation, Smart Cube alebo iných konsolidačných systémov
 • Pomoc pri zostavovaní účtovnej závierky v súlade s IFRS / slovenskými účtovnými predpismi