Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo (IFRS)

View this page in: English PwC má bohaté skúsenosti v oblasti spolupráce so slovenskými i nadnárodnými spoločnosťami pri účtovaní podľa IFRS a konverzii ich účtovných systémov na IFRS. Disponujeme vysoko kvalitnými, konzistentnými a včasnými znalosťami účtovania podľa IFRS a tak pomáhame našim klientom zlepšiť ich finančné vykazovanie. Takže ak hľadáte pre pomoc či radu, ste na správnom mieste.
Tím našich odborníkov na Slovensku má možnosť rýchlej koordinácie s našimi zahraničnými špecialistami a prostredníctvom nich s členmi Výboru pre IAS, čo umožňuje výmenu názorov a získavanie podrobných informácií o súčasnom vývoji a príslušných interpretáciách. Sme schopní pracovať paralelne s vaším tímom a zaistiť tak bezproblémový priebeh celého procesu a zároveň efektivitu vynaložených nákladov.
  • Príprava finančných výkazov a účtovných závierok v súlade s IFRS a asistencia pri implementácii novelizovaných účtovných štandardov.
  • Voľba účtovných pravidiel, s prihliadnutím k možnostiam zvoliť buď vzorové či povolené alternatívne riešenia.
  • Identifikácia dodatočných informácií nutných k splneniu požiadaviek na zverejňovanie podľa IFRS, vytváranie alebo úpravy interných účtových osnov pre účely súladu s IFRS.
  • Školenia príslušných zamestnancov v oblasti IFRS.
  • Návrhy vnútroskupinových výkazov a inštrukcií k zberu príslušných informácií z divízií či dcérskych podnikov.
  • Implementácia IFRS tak, aby konverzia čo najmenej narušila obchodnú činnosť klienta, vyžiadala si čo najnižšie náklady a zabezpečila dobré zvládnutie dôsledkov tejto zmeny.
  • Úprava existujúcich informačných systémov a prevody vnútropodnikových výkazov na IFRS.

Registrujte sa k odberu nášho IFRS newslettra. 

Školenia k IFRS a štatutárnemu účtovníctvu. 

Študijný program IFRS Akadémia.