Audítorské služby

View this page in: English Naše oddelenie auditu disponuje vynikajúcimi expertmi špecializovanými na poskytovanie audítorských služieb na najvyššej úrovni. Usilujeme sa predčiť očakávania klientov neustálym zvyšovaním efektivity a účinnosti vašej práce a udržiavaním úzkeho kontaktu s klientom v priebehu audítorských prác.
  • Audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov (ISA).
  • Audit alebo previerka účtovnej závierky zostavenej podľa slovenského zákona o účtovníctve, audit alebo previerka účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov účtovného. výkazníctva – IFRS, audit alebo previerka účtovnej závierky zostavenej podľa US GAAP, audit účtovnej závierky zostavenej podľa nemeckých alebo iných národných štandardov.
  • Audit alebo previerka skupinových výkazov, previerky priebežných výkazov, previerka vnútorných kontrolných procesov.
  • Audit podľa regulačných požiadaviek jednotlivých priemyselných odvetví.
  • Úzka spolupráca a priebežná informovanosť pri práci na účtovnej závierke, finančných či skupinových výkazoch i pri analýze vnútorných kontrolných mechanizmov.