Program školení IFRS Akadémie, semester október 2014 - júl 2015

Deň 1: 23. október 2014

Úvod do IFRS
Koncepčný rámec prípravy a prezentácie účtovnej závierky
IAS 1 - Prezentácia účtovnej závierky
IAS 34 - Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka
IAS 8 - Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby

Deň 2: 18. november 2014

IAS 2 - Zásoby
IAS 11 - Zmluvy o zhotovení
IAS 18 - Výnosy
IAS 41 - Poľnohospodárstvo

Deň 3: 16. december 2014

IAS 16 - Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
IAS 38 - Nehmotný majetok
IAS 40 - Investičný nehnuteľný majetok

Deň 4: 15. január 2015

IAS 17 - Lízingy
IAS 20 - Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci
IAS 23 - Náklady na prijaté úvery a pôžičky
IFRS 6 - Prieskum a vyhodnocovanie nerastných zdrojov

Deň 5: 17. február 2015

IAS 36 - Zníženie hodnoty majetku
IFRS 5 - Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činností
IFRS 13 - Oceňovanie reálnou hodnotou

Deň 6: 17. marec 2015

IAS 12 - Dane z príjmov
IAS 10 - Udalosti po súvahovom dni
IAS 37 - Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva
IFRS 8 - Prevádzkové segmenty

Deň 7: 14. apríl 2015

IAS 19 - Zamestnanecké požitky
IAS 24 - Zverejnenia o spriaznených osobách
IAS 33 - Zisk na akciu
IFRS 2 - Platby na základe podielov

Deň 8: 19. máj 2015

IAS 32, 39, IFRS 7, 9 - Finančné nástroje

Deň 9: 18. jún 2015

IAS 21 - Vplyvy zmien kurzov cudzích mien
IAS 27 - Podnikové kombinácie a konsolidácia
IFRS 3, 10, 11, 12

Deň 10:  júl 2015

IAS 7 - Výkazy peňažných tokov
IFRS 1 - Prvé aplikácia Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva
SME - IFRS pre malé a stredné podniky
 

Cena

Štandardná registrácia
Celý kurz (10 školiacich dní): EUR 1 500 + DPH
5 vybraných modulov (5 školiacich dní): EUR 990 + DPH
Účastnícke miesto platí pre spoločnosť, účastníci jednotlivých modulov sa môžu striedať.

Včasná registrácia - do 11. februára
1350 EUR + DPH (platí len pre 10 plných modulov)

Miesto konania

Bratislava

Registrácia

Absolvovanie celého kurzu je ukončené certifikátom Akadémie.