Program školení IFRS Akadémie, semester január - október 2014

Deň 1: 16. január 2014

Úvod do IFRS
Koncepčný rámec prípravy a prezentácie účtovnej závierky
IAS 1 - Prezentácia účtovnej závierky
IAS 34 - Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka
IAS 8 - Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby

Deň 2: 13. február 2014

IAS 18 - Výnosy
IAS 11 - Zmluvy o zhotovení
IAS 2 - Zásoby
IAS 41 - Poľnohospodárstvo

Deň 3: 13. marec 2014

IAS 16 - Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
IAS 38 - Nehmotný majetok
IAS 40 - Investičný nehnuteľný majetok

Deň 4: 15. apríl 2014

IAS 17 - Lízingy
IAS 23 - Náklady na prijaté úvery a pôžičky
IAS 20 - Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci
IFRS 6 - Prieskum a vyhodnocovanie nerastných zdrojov

Deň 5: 13. máj 2014

IAS 36 - Zníženie hodnoty majetku
IFRS 5 - Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činností
IFRS 13 - Oceňovanie reálnou hodnotou

Deň 6: 10. jún 2014

IAS 12 - Dane z príjmov
IAS 10 - Udalosti po súvahovom dni
IAS 37 - Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva
IFRS 8 - Prevádzkové segmenty

Deň 7: 15. júl 2014

IAS 24 - Zverejnenia o spriaznených osobách
IAS 33 - Zisk na akciu
IFRS 2 - Platby na základe podielov
IAS 19 - Zamestnanecké požitky

Deň 8: 12. august 2014

IAS 32, 39, IFRS 9, 7 - Finančné nástroje

Deň 9: 16. september 2014

IAS 21 - Vplyvy zmien kurzov cudzích mien
IFRS 3, 10, 11, 12, IAS 27 - Podnikové kombinácie a konsolidácia

Deň 10: 14. október 2014

IAS 7 - Výkazy peňažných tokov
IFRS 1 - Prvé aplikácia  Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva
SME - IFRS  pre malé a stredné podniky
 

Cena

Celý kurz (10 školiacich dní): EUR 1 500 + DPH
5 vybraných modulov (5 školiacich dní): EUR 990 + DPH
Účastnícke miesto platí pre spoločnosť, účastníci jednotlivých modulov sa môžu striedať.

Miesto konania

Bratislava alebo Košice

Registrácia

Absolvovanie celého kurzu je ukončené certifikátom Akadémie.