ACCA: Základný certifikát v účtovníctve - FIA

View this page in: English

ACCA - Association of Chartered Certified Accountants

ACCA (Asociácia certifikovaných účtovníkov) je globálna organizácia združujúca profesionálnych účtovníkov. Má 154 000 členov a 432 000 študentov vo viac než 170 krajinách. Sieť ACCA tvorí 83 kancelárií a centier.

Základný certifikát v účtovníctve (Foundation in Accountancy - FIA)

FIA je súbor základných vstupných kurzov, ktoré zostavila ACCA s ohľadom na potreby a požiadavky zamestnávateľov. FIA ponúka viacero vstupných bodov umožňujúcich maximálnu flexibilitu pri výbere najvhodnejšej úvodnej cesty a postupu na vyššie úrovne na základe predchádzajúcich kvalifikácií, skúseností a kariérnych ašpirácií do budúcnosti. V súlade so súčasnou najlepšou praxou a s cieľom splniť odporúčania Medzinárodnej federácie účtovníkov bol do kurzu zaradený etický modul.

Skúšky
Všetky skúšky k FIA sú počítačové (computer based exams, CBE) a študenti ich môžu robiť kedykoľvek v našich akreditovaných CBE centrách v Bratislave alebo Košiciach. Test trvá 2 hodiny a výsledky sú známe ihneď.

Výnimky
Študenti s relevantnou kvalifikáciou od akreditovanej inštitúcie môžu požiadať o výnimku zo skúšok FIA. Na získanie certifikátu alebo diplomu FIA je potrebné absolvovať aspoň jednu skúšku na príslušnej úrovni a online modul Foundations in Professionalism.

Študijné materiály
Akadémia používa študijné materiály Kaplan Publishing. Každý set obsahuje učebnicu (Text Book), zbierku príkladov (Exam Kit) a kompaktné poznámky (Pocket Notes). Navyše školitelia Akadémie pripravujú aj tzv. Course Notes, ktoré obsahujú kľúčové informácie, dodatočné články, správy posudzovateľov skúšok a príklady skúšok z minulých období.

Administratívna podpora
Akadémia poskytuje študentom administratívnu podporu počas celého trvania štúdia, vrátane prihlasovania na skúšky, zabezpečenia komunikácie so školiteľom, informovania o výsledkoch, ako aj poskytovania komplexných správ manažmentu.