CIMA profesijná kvalifikácia

View this page in: English

CIMA - The Chartered Institute of Management Accountants je najväčšia svetová profesijná asociácia pre špecialistov v oblasti manažérskeho účtovníctva, ktorá ponúka náležitú kvalifikáciu pre ich uplatnenie tak v súkromnom, ako aj verejnom sektore.

Prečo CIMA profesijná kvalifikácia?

So sprísňovaním etických pravidiel, regulačných opatrení a zákonných predpisov pre oblasť finančníctva narastá dopyt po finančných expertoch so širokými odbornými znalosťami a pevnými morálnymi zásadami. Potenciálni zamestnávatelia i klienti preto venujú čoraz väčšiu pozornosť uvedeným profesijným kvalifikáciám. CIMA profesijná kvalifikácia je považovaná za najrelevantnejšiu, celosvetovo uznávanú globálnu finančnú kvalifikáciu pre oblasť podnikania

Pre koho je vhodná?

CIMA pripravuje ľudí na kariéru v oblasti podnikania. Učí ich, ako poskytovať strategické poradenstvo, riadiť riziká či prijímať zásadné rozhodnutia, ako aplikovať účtovné postupy a techniky pri plánovaní a zostavovaní rozpočtu, ako určovať informácie, ktoré manažment potrebuje, či vysvetľovať význam číselných hodnôt manažérom v nefinančnej oblasti. Štúdium je vhodné pre:

 • finančných manažérov, ktorí chcú získať prehľad o ostatných oblastiach podnikania a nadobudnúť širšiu škálu zručností,
 • absolventov s malými praktickými skúsenosťami, ktorí ešte nemajú presne vymedzenú špecializáciu, 
 • tých, ktorí si chcú zabezpečiť flexibilnejšie kariérne príležitosti a zaujímajú sa o účtovníctvo, manažment a financie,
 • tých, ktorých láka kariéra v zahraničí - CIMA je skvelým dôkazom ich šikovnosti, znalostí a zbehlosti v angličtine,
 • či tých, ktorí si chcú rozšíriť svoje manažérske a podnikateľské zručnosti.

CIMA kvalifikácia v skratke

 • CIMA kvalifikácia je rozdelená do troch úrovní - operačná, manažérska a strategická.
 • Štúdium potrebné na získanie CIMA kvalifikácie je možné ukončiť v priemere za 4-5 rokov.
 • Držiteľom relevantnej kvalifikácie, členom iných profesijných organizácií a absolventom MBA  môžu byť odpustené niektoré skúšky CIMA. V určitých prípadoch je možné požiadať aj o tzv.: zrýchlenú cestu do CIMA.
 • Všetky skúšky na certifikačnej úrovni (C01-C05) a od roku 2015 aj 9 tzv. "objective tests" sa robia cez počítač a môžete ich robiť kedykoľvek počas roka v našom akreditovanom Pearson VUE centre. Výsledky sú známe okamžite. Tieto testy trvajú 90 minút a študent musí dosiahnuť minimálne 70%. 
 • Po každej z troch úrovní sa robí tzv. "case study", ktorá sa realizuje tiež na počítači, ale opravujú ju experti v CIMA. Výsledky sú známe do niekoľkých týždňov. Tieto testy sa môžu realizovať 4 krát do roka vo vopred stanovených termínoch. Test trvá 3 hodiny a je potrebné dosiahnuť aspoň 60%. 
 • Študenti počas štúdia preukazujú aj relevantné praktické skúsenosti podľa tzv. Kompetenčného rámca CGMA.  
 • Po skončení štúdia sa absolventi stávajú globálnymi certifikovanými manažérskymi účtovníkmi a získavajú titul CGMA (Chartered Global Management Accountant).