Starptautiskie Finanšu pārskatu standarti

Piedāvājums par kursu programmas sagatavošanu un vadīšanu

Apjoms: 16 akadēmiskās (45min.) stundas
Programma

1.diena Standarts
Ievads: kursa saturs un mērķi
Finanšu instrumenti
Finanšu instrumenti: informācijas izklāsts
Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana
Atbildes uz jautājumiem
 

39.SGS
32.SGS
7.SFPS

2.diena

Standarts
Ieguldījuma īpašumi
Aktīvu vērtības samazināšanās
Ienākumu nodokļi
Atbildes uz jautājumiem
 
40.SGS
36.SGS
12.SGS

3.diena

Standarts
Grāmatvedības politika, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdas
Notikumi pēc bilances datuma
SGS/SFPS jaunumi
Atbildes uz jautājumiem

8.SGS
10.SGS

Dalībnieku skaits: Ieteicamais skaits līdz 20 klausītājiem grupā (dalībnieku skaits būtu jāprecizē 3 darba dienas pirms pirmās nodarbības)
Nodarbību veids: Teorētiskā nodarbība ar interaktīviem elementiem; ilustratīvi piemēri, jautājumi un atbildes; atbilstoši Jūsu vēlmēm, patstāvīgie darbi nav paredzēti.
Izdales materiāli: Kursa vizuālā materiāla eksemplārs (slaidi); piemēru risinājumi, ja nav atspoguļoti kursa materiālā. Katras nodarbības materiāli tiks izsniegti atbilstošās nodarbības dienā.
Lektori: PricewaterhouseCoopers revīzijas un uzņēmējdarbības nodrošinājuma nodaļas speciālisti.
Kursa izmaksas: Kursu programmas sagatavošanas un vienreizējas norises izmaksas:
85,37 EUR / 60 LVL + PVN par dalībnieku dienā (dalībnieku skaits - 15) 
64,03 EUR / 45 LVL + PVN par dalībnieku dienā (dalībnieku skaits - 20)
Iespējams izstrādāt arī garāku vai īsāku kursu atbilstoši klienta vēlmēm. Tādā gadījumā kursa izmaksas tiek noteiktas savstarpēji vienojoties ar pasūtītāju.