PwC uzņēmumi Centrālās un Austrumeiropas reģionā publicē savu pirmo kopējās korporatīvās atbildības pārskatu

2014. gada 5. marts.
 

Īsumā

 • PwC birojs Latvijā bija viens no retajiem (piedalījās tikai 9 no 28 reģiona valstīm), kas izmērīja un norādīja savu oglekļa pēdas nospiedumu.
 • Latvijas birojs savā 20. jubilejas gadā apvienoja spēkus un mudināja savus klientus un sadarbības partnerus ziedot asociācijai „Dzīvesprieks” ar mērķi sniegt ieguldījumu mūsu visu kopīgajā nākotnē. Kopumā tika saziedoti līdzekļi 6888 LVL jeb 9800 EUR apmērā, kas jau šobrīd tiek izmantoti jauniešu sociālās rehabilitācijas, ārpus ģimenes aprūpes nodrošināšanai un profesionālās izglītības programmu īstenošanai 2014. gadā.
 • Ir izstrādāta KA stratēģija tuvākajiem trīs gadiem reģionā, tostarp arī Latvijā, kurā ir identificētas piecas galvenās izmaiņu tendences, kādas šobrīd notiek pasaulē un sabiedrībā, tostarp arī Latvijā. Tās ir demogrāfiskās un klimata izmaiņas, ekonomisko spēku sadalījums pasaules ekonomikā, urbanizācija un tehnoloģiskā attīstība.

Rīga, Latvija

2014. gada 5. martā

PwC ir publicējis ziņojumu par 2013. finanšu gadā veiktajiem kopējās atbildības pasākumiem Centrālās un Austrumeiropas reģionā, tostarp arī Latvijā. Ziņojumā „Creating value through responsible leadership” ir aprakstīta PwC kopējās atbildības stratēģija, kuras pamatā ir atbildīga saimnieciskā darbība, daudzveidība un iekļaušana, sabiedrības iesaiste un vides apsaimniekošana. Ziņojumā ir iekļauta Centrālās un Austrumeiropas reģiona, tostarp arī Latvijas, piemēru izpēte un aplūkoti svarīgākie notikumi katrā no šīm jomām.

Šī ir pirmā reize, kad Centrālās un Austrumeiropas reģiona PwC publicē šādu ziņojumu, un pirmā reize, kad uzņēmums ir izmērījis un norādījis savu oglekļa pēdas nospiedumu šajā reģionā.

PwC Latvijā 2013. gadā aktīvi iesaistījās ilgtspējīgas biznesa prakses veicināšanā un īstenošanā, rūpējoties gan par negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanu un neaizsargātāko sabiedrības daļu iekļaušanu un izglītošanu, kopumā nododot zināšanas un pieredzi dažādu nozaru uzņēmējiem un interešu grupām visās paaudzēs. Ilggadējas sadarbības rezultātā atbalsts tika nodrošināts arī ārstniecības iestādēm, bērniem bāreņiem un jaunajiem uzņēmējiem. Tika sniegti padomi studentiem karjeras izvēlē un prasmju uzlabošanā, kā arī jauno uzņēmēju izglītošana un konsultēšana. Esam veicinājuši arī senioru zināšanu un pieredzes apmaiņu, piedāvājot biroja telpas diskusiju forumiem sarunām starp pensionāriem un jauniešiem.

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas nolūkos, PwC ir nācis klajā ar vairākiem publiskiem ierosinājumiem uzņēmējdarbības vides sakārtošanā, izmantojot dalību Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, Ārvalstu Investoru padomē, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijā u.c. Esam rosinājuši atteikties no izmaiņām autoratlīdzības likumā, skaidrojuši plašākai sabiedrībai, izmantojot medijus plānotā likumprojekta iespējamo negatīvo ietekmi u.c.

Latvijas birojs savā 20. jubilejas gadā apvienoja spēkus un mudināja savus klientus un sadarbības partnerus ziedot asociācijai „Dzīvesprieks” ar mērķi sniegt ieguldījumu mūsu visu kopīgajā nākotnē - Latvijas jauniešos, viņu veselīgas un jēgpilnas attīstības veicināšanā. Kopumā tika saziedoti līdzekļi 6888 LVL jeb 9800 EUR apmērā, kas tiek izmantoti jauniešu sociālās rehabilitācijas, ārpus ģimenes aprūpes nodrošināšanai un profesionālās izglītības programmu īstenošanai 2014. gadā.

Korporatīvās atbildības stratēģijā tuvākajiem trim gadiem PwC ir identificējis piecas galvenās izmaiņu tendences, kādas šobrīd notiek pasaulē un sabiedrībā, tostarp arī Latvijā.Šīs tendences piedāvā gan iespējas, gan izaicinājumus, kā arī pasvītro mūsu nepieciešamību rīkoties ētiski, atbildīgi un veidot ilgtspējīgu biznesu.

Tās ir:

 1. Demogrāfiskās izmaiņas – Latvijā joprojām ir negatīvs iedzīvotāju skaita pieaugums, daudzi ekonomiski aktīvie iedzīvotāji un jaunieši ir pametuši valsti, demogrāfiskais slogs palielinās; Jādomā par palikušo iesaisti un atbalstu, nodarbinātību veciem cilvēkiem;
 2. Ekonomisko spēku sadalījuma izmaiņas globālajā ekonomikā – attīstīto valstu ekonomikas palēnina savu izaugsmi, gluži otrādi ir ar attīstības valstīm; To ir svarīgi ilgtermiņā apzināties Latvijas uzņēmējiem un investoriem;
 3. Urbanizācija – pieaug pilsētās dzīvojošo cilvēku skaits visā pasaulē; Nepieciešams atbalsts lauksaimniekiem, zemniekiem, piepilsētu dabas rezervēm;
 4. Klimata izmaiņas un resursu pieejamības trūkums– 2050. gadā tiek prognozēts pieprasījuma pieaugums pēc enerģijas resursiem 50%, pēc ūdens 40%;
 5. Tehnoloģiskais progress – inovācijas tehnoloģiju jomā rada arvien jaunas iespējas gan saziņā ar citiem, gan sadzīves problēmu risināšanā, gan palielinot mūsu efektivitāti – mūsu iztēlē pastāv virkne potenciālās izmantošanas iespējas.

PwC Latvijas birojs, tāpat kā viss Centrālās un Austrumeiropas reģions, šo KA stratēģiju īsteno caur četriem pamatvirzieniem – caur atbildīgu uzņēmējdarbību, caur dažādību un iekļaušanu, caur sabiedrības iesaisti un rūpēm par apkārtējo vidi.

Latvijas biroja valdes priekšsēdētāja Zlata Elksniņa-Zaščirinska apliecina, cik svarīga loma ir ilgtermiņa sadarbībai un aktīvai pašu līdzdalībai šādos projektos: „Korporatīvā atbildība ir neatņemama mūsu biznesa sastāvdaļa. Kopīgiem spēkiem mēs varam panākt izmaiņas valstī, uzņēmējdarbības vidē un sabiedrībā kopumā. Man ir patiess gandarījums par mūsu darbiniekiem, kuri ar vislielāko prieku izvēlas un piedalās sociālajās aktivitātes, nodrošinot reālu pienesumu sabiedrībā. Lai ieguldījums būtu vēl efektīvāks, esam iesaistījuši vairākus biroja darbiniekus un izveidojuši īpašu darba grupu reģionā, kuras ietvaros apmaināmies ar zināšanām un pieredzi”.

PwC darbinieki aktīvi piedalās vides sakopšanas un koku stādīšanas aktivitātēs, ir asinsdonori, kā arī labprāt piedalās labdarības sporta pasākumos un dodas uz dzīvnieku patversmēm, lai palīdzētu to darbiniekiem ikdienas darbos.

Svarīgākie notikumi PwC Centrālās un Austrumeiropas reģionā, tostarp arī Latvijā 2013. finanšu gadā:

 • 2012. gadā paveikto ir novērtējuši Latvijas Ilgtspējas indeksa eksperti, kuri 2013. gada sākumā piešķīruši PwC Latvijas birojam Sudraba līmeņa statusu un Ģimenei draudzīga uzņēmēja titulu.
 • 1114 PwC darbinieki reģionā piedalījušies sabiedriskos pasākumos.
 • PwC darbinieki izmanto savas zināšanas un pieredzi sabiedrības labā –brīvprātīgi nostrādātas vairāk nekā 4600 stundas, no kurām vairāk nekā 90% bijis kvalificēts brīvprātīgais vai bezmaksas darbs.
 • Labdarības ziedojumos saņemti vairāk nekā USD 155 000.
 • Šobrīd 21% no mūsu partneriem ir sievietes un mēs nepārtraukti strādājam, lai vadošos amatos ieceltu lielāku skaitu sieviešu. 2013. finanšu gadā 30% no jaunieceltajiem partneriem bija sievietes.
 • Centrālās un Austrumeiropas reģionā esam ieviesuši elastīgu darba režīmu, lai darbinieki varētu uzlabot personīgās dzīves un darba pienākumu līdzsvaru.
 • Mēs esam pirmo reizi izmērījuši savu oglekļa pēdas nospiedumu un aktīvi strādājam, lai to samazinātu, piemēram, taupot enerģiju biroju ēkās, samazinot papīra patēriņu, un iespēju robežās aizstājot ceļošanu ar videokonferenci.

Balvas un atzinības:

 • Latvijas PwC sasniedza Sudraba līmeni Ilgtspējas indeksā.
 • Polijas PwC saņēma „Equally-Important Award” un augstu vērtējumu Daudzveidības indeksā, speciālbalvu no Polijas Pārtikas banku federācijas par ilgtermiņa sadarbību un bezmaksas darbu, kā arī atzinību Eiropas Kopējās atbildības konkursā par „Two Sectors – One Vision.”
 • Ungārijas PwC saņēma „Disability friendly Workplace Award” no Salva Vita fonda un Valsts resursu ministrijas.
 • Ukrainas PwC “Veselīgs mežs, veselīga sabiedrība, veselīga vide” bija viens no Ukrainas uzņēmumu brīvprātīgā darba konkursa uzvarētājiem.
 • Čehijas PwC jaunā biroja ēka Prāgā ir pirmā ēka Čehijā, kam piešķirts Enerģētikas un vides dizaina līdera Platīna sertifikāts par ilgtspēju.
 • Polijas un Čehijas PwC ir sertificēti Globālo pārskatu iniciatīvas apmācību partneri Centrālās un Austrumeiropas reģionā.

PwC Centrālās un Austrumeiropas reģiona vadītājs Maiks Kubena atzina:

“PwC ir aktīvi veicinājis tautsaimniecības attīstību, mūsu profesijas progresu un iedzīvotāju labklājības uzlabošanos. Šajā ziņojumā ir iekļauti daži fantastiski piemēri, kas atspoguļo mūsu veikumu attiecībā uz brīvprātīgo darbu, labdarības ziedojumiem, izglītību, vides aizsardzību, ētiku un daudzveidību. Es lepojos ar mūsu sasniegumiem un arī turpmāk mēs uztversim savu biznesa sabiedrības līdera lomu ļoti nopietni.”

Pārskats attiecas uz PwC 2013. finanšu gadu (no 2012. gada jūlija līdz 2013. gada jūnijam).

Lai iegūtu sīkāku informāciju vai lejupielādētu atsevišķu uzņēmumu kopējās atbildības ziņojumus, lūdzam apmeklēt www.pwc.com. Papildus par PwC kopējo atbildību globālā līmenī varat izlasīt www.pwc.com/corporateresponsibility.