PwC starptautiskajā pētījumā noskaidroti galvenie 2013. gada apdrošināšanas nozares attīstības riski

View this page in: English

Šā gada vispasaules apdrošināšanas nozares aptaujā Insurance Banana Skins 2013, ko katru otro gadu veic PwC sadarbībā ar CSFI (Centre for the Study of Financial Innovation), tika apzināti lielākie apdrošināšanas nozares attīstību apdraudošie riski.

Šogad, tāpat kā 2011. gadā, nozares pārstāvji kā vislielāko risku identificē vairāku regulatora prasību un tiesību aktu vienlaicīgu ieviešanu gan starptautiskā, gan vietējā līmenī. Trauslā ekonomikas vide, zemais investīciju ienesīgums, jo īpaši dzīvības apdrošināšanas nozarē, kā arī industrijas ievainojamība, ko palielina negodīgas komercdarbības prakses klātbūtne, atrodas apdrošinātāju raižu saraksta augšgalā. Risku topa augstajā sestajā vietā atrodas jaunpienācējs – garantēto produktu finansēšana pie esošajām zemajām procentu likmēm. Šogad būtiski palielinājusies arī to risku nozīme, kas saistīta ar risku un biznesa vadības kvalitāti – septītā un astotā vieta (pērn attiecīgi 15. un 14. pozīcijā).

„Redzam, ka pēdējo divu gadu laikā apdrošināšanas nozares attīstības lielākie riski lielā mērā ir saglabājušies – tās joprojām ir regulatoru rosinātās izmaiņas likumdošanā, zemais investīciju ienesīgums un kopējās makroekonomikas tendences. Pozitīvi signalizē kapitāla pieejamības riska mazināšanās – šogad tikai 16. vieta, salīdzinājumā ar 2011. gadu, kad tas tika atzīts par otru būtiskāko risku apdrošināšanas attīstības nozarē. Ievērojami palielinājušies arī riski, kas saistīti ar negodīgas komercdarbības prakses ietekmi uz kopējo nozares konkurētspēju, kā arī risku vadības kvalitāti, no kā ir jāsecina, ka arī turpmāk ir nepieciešama profesionāla risku pārraudzība un vadība, kas prasa dziļu iesaisti visos vadības līmeņos,” aptaujas rezultātus vērtē PricewaterhouseCoopers SIA (PwC) partnere, zvērināta revidente un Revīzijas un uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja Ilandra Lejiņa.

Top 10 riski 2013. gadā:

() – iekavās ir norādīta pozīcija 2011. gadā

  1. Regulējums (1)
  2. Zems investīciju ienesīgums (4)
  3. Makroekonomikas tendences (3)
  4. Negodīgas komercdarbības prakses īstenošana (18)
  5. Dabas katastrofas (5)
  6. Garantētie produkti (-)
  7. Risku vadības kvalitāte (15)
  8. Vadības kvalitāte (14)
  9. Ilgtermiņa saistības (Long tail liabilities) (7)
  10. Politiskā ietekme (11)

Pētījuma Insurance Banana Skins 2013 rezultāti aplūko nozares attīstības riskus un ietver vairāk nekā 660 apdrošinātāju, uzraudzības iestāžu un nozares novērotāju izteiktos viedokļus 54 valstīs, tostarp arī Latvijā. Šis pētījums sniedz ieskatu pasaules apdrošinātāju risku dažādībā un pievērš uzmanību risku vadībai uzņēmumos. Gandrīz puse – 46% aptaujāto – ir no apdrošināšanas nozares Eiropā.

Lai iepazītos ar izdevumu Insurance Banana Skins 2013 elektroniskā veidā, kā arī noskatītos video par pētījumu, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni: http://www.pwc.com/bananaskins