PwC pētījums: Lielākās problēmas investīciju projektu īstenošanā – termiņu neievērošana un neiekļaušanās budžetā

View this page in: English

Šā gada jūlijā starptautiskā konsultāciju un audita uzņēmuma PricewaterhouseCoopers birojs Sanktpēterburgā publicēja pirmo pētījumu par investīciju projektu īstenošanu, izaicinājumiem un problēmām, ar kurām saskaras reģiona investīciju projektu vadītāji Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs. Pētījumā atklājās problēmas, kādas novērojamas investīciju projektu īstenošanā arī Latvijā – projekti neiekļāvās plānotajos termiņos, tika pārsniegts projekta plānotais budžets, kā arī tika konstatētas citas, ar projektu īstenošanu saistītas problēmas.

78% kapitāla projekti neiekļāvās plānotajos termiņos

PwC Latvijas uzņēmums, konsultējot investīciju projektu ieviesējus, novērojis, ka termiņu ievērošana investīciju projektos ir viena no visbiežāk sastopamajām problēmām. Bieži vien tas saistīts ar virspusīgu, un bieži vien pārāk optimistisku plānošanu, norādot vēlamo, ne reālo laiku. Tāpat projektu norisi kavē iesaistīto pušu nesavlaicīga iesaistīšana un arī pašu projektu tehniskā sarežģītība.

Atbilstoši pētījumam 78% no aptaujātajiem Centrālās un Austrumeiropas investīciju projektos iesaistītajiem ir saskārušies ar termiņu kavējumu pēdējo 12 mēnešu laikā.

52% respondenti apliecina, ka pēdējo 12 mēnešu laikā pārsnieguši projekta plānoto budžetu

Otra lielākā problēma, kas novērota gan Latvijā, gan Austrumeiropas un Centrāleiropas investīciju projektu īstenošanā, ir finanšu rādītāju neievērošana un saistīto izmaksu pārsniegšana. Arī šeit „pie vainas” ir novēlota ieinteresēto pušu iesaistīšana, kā arī pilna projekta ietvaros veicamā darba apjoma neapzināšanās, kas reizēm noved pie nepilnībām tehnisko specifikāciju izstrādāšanā.

Pētījuma dati liecina, ka šī problēma bija 52% no aptaujātajiem. Gandrīz ceturtā daļa (23%) no tiem bija saskārušies ar izmaksu pārsniegumu par vairāk kā 10%.

Citas ar projektu īstenošanu saistītās problēmas Latvijā

PwC eksperti Latvijā, konsultējot investīciju projektu ieviešanu, ir novērojuši, ka pastāv problēmas gan to plānošanas, gan īstenošanas periodā. Lai efektīvi sasniegtu projektu nospraustos mērķus, ir nepieciešams uzlabot to vadību un plānošanu, kas ietver komandas veidošanu un pienākumu sadali, kā arī laika grafiku plānošanu un finanšu uzraudzību.

Uzņēmumi, kā vienu no risinājumiem, visbiežāk min iespēju uzlabot projektu progresa kontroli, tomēr arī tajā ir daudz trūkumu:

  • netiek norādīts, kādas būs projekta kopējās izmaksas un kad tas tiks pabeigts,
  • informācija par projekta progresu ir pārāk optimistiska un nenorāda uz kritiskākajām problēmām,
  • progresa ziņojumi mēdz būt gari un veidoti komplicētā valodā, tajos trūkst objektivitātes un pārbaudāmu faktu,
  • informācijas iegūšanai nepieciešams ilgs laiks un ir iespējama nesakritība ar citiem dokumentiem.

PwC Latvijas uzņēmuma konsultāciju projektu vadītāja Anita Asafreja pauž viedokli: „Uzņēmējiem ir jārēķinās, ka, palielinoties investīciju apjomiem Latvijā, kvalitatīvai projektu vadībai būs divtik liels svars. Lai arī daudzu uzņēmumu vadītāji ir novērtējuši plānošanas nozīmi un veic nepieciešamās aktivitātes esošo procesu uzlabošanā, priekšā vēl daudz izaicinājumu šo mērķu sasniegšanā”.

  • Izdevums "Īstenojot investīciju projektus Centrāleiropā, Austrumeiropā un NVS valstīs" ir veidots balstoties uz atbildēm, kas saņemtas aptaujā, kurā piedalījās 105 dažādu nozaru kapitāla projektu vadītāji;
  • Aptauja tik veikta 2013. gada aprīlī un maijā.