Transfertcenu pakalpojumi

Kas ir transfertcena?

Transfertcena ir cena, kura tiek piemērota darījumā starp saistītajām personām (uzņēmumiem vai uzņēmumu un fizisku personu.

Transfertcenai ir jāatbilst tirgus cenai - tādai cenai, kas tiktu piemērota līdzīgā darījumā starp divām neatkarīgām pusēm tādos pašos vai līdzīgos (salīdzināmos) apstākļos.

Uz kādām personām attiecas transfertcenu prasības?

Transfertcenu prasības attiecas uz darījumiem ar saistītiem ārvalstu uzņēmumiem, ar personām, kas saistītas ar uzņēmumu, ar iekšzemes uzņēmumiem, ja tie veido uzņēmumu grupu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) mērķiem vai arī izmanto UIN atlaides, vai arī atrodas vai ir nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs.

Divi vai vairāki uzņēmumi ir saistīti, ja:

 • viena uzņēmuma tiešā vai netiešā līdzdalība pārsniedz 50% otrā uzņēmumā; 
 • viena uzņēmuma tiešā līdzdalība otrā sabiedrībā ir no 20% līdz 50%;
 • tajos vairāk nekā 50% no pamatkapitāla pieder vai ar līgumu, vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme: 
  • personai un/vai šīs personas radiniekiem un svaiņiem; 
  • līdz 10 vienām un tām pašām personām;
  • citam uzņēmumam, kurā fiziskajai personai tieši vai netieši pieder virs 50% pamatkapitāla.
 • vienai un tai pašai personai (-ām) ir balsu vairākums šo komercsabiedrību pārvaldes institūcijās.

PricewaterhouseCoopers (PwC) piedāvātie transfertcenu pakalpojumi

PwC transfertcenu pakalpojumi ir izstrādāti, vadoties no starptautiskās prakses un Latvijas normatīvo aktu prasībām. Mūsu pakalpojumi ir izstrādāti, ievērojot klientu atšķirīgās vajadzības. Izplatītākie pakalpojumi ir šādi:

Transfertcenu pārbaude

 • Transfertcenu risku novērtēšana ir darījumu starp saistītām pusēm novērtēšana ar mērķi identificēt potenciālos nodokļu riskus. Tā ietver darījuma, piemērotās cenu metodoloģijas, kā arī dokumentu (līgumu, rēķinu, grāmatvedības politikas) izvērtēšanu.
 • Ieguvumi:
  Saistīto darījumu risku un to apjomu identificēšana, lai sagatavotu uzņēmumu potenciālai VID nodokļu pārbaudei.

Transfertcenu dokumentācijas sagatavošana

Transfertcenu dokumentācija ir darījumu(s) starp saistītām pusēm pamatojošs dokuments, kas atvieglo darījumu aizstāvēšanu domstarpību gadījumos ar VID.

Ieguvumi:

 • Darījuma tirgus cenu noteikšana un pamatošana;
 • Aizsardzības dokuments VID audita  gadījumā;
 • Rezultāti var tikt izmantoti arī strīdu gadījumos ar darījumu pusēm, mazākuma akcionāriem vai trešajām likumīgi ieinteresētajām pusēm.

Salīdzināmo cenu analīzes sagatavošana

Salīdzināmo datu analīzes (benchmarking study) mērķis ir noteikt tirgus cenas vai peļņas līmeni, kāds piemērots darījumos starp nesaistītiem uzņēmumiem. Datu meklēšanai tiek izmantoti gan uzņēmuma iekšējie dati, gan starptautiskās komerciālās datubāzes (piemēram, AMADEUS).

Ieguvumi:

 • Salīdzinošo cenu noteikšana parasti ir daļa no pilnās dokumentācijas. Taču, ja saistīto uzņēmumu darījumi ir vienkārši un nav nepieciešamības veikt pilnu analīzi, vai ja klients izvēlas analīzi gatavot patstāvīgi, PwC piedāvā veikt tikai salīdzināmo datu analīzi, kas ļauj pamatot darījuma tirgus vērtību.

 

Transfertcenu politikas plānošana

Ja transfertcenu dokumentācija ir jau esošo darījumu dokumentēšana, tad transfertcenu politikas izstrāde ir vērsta uz darījumu plānošanu nākotnē vai esošo darījumu restrukturizāciju. Transfertcenu politikas plānošana var ietvert dažādas darbības kā:

 • plānoto darījumu funkcionālā analīze;
 • atbilstošas transfertcenu metodes izvēle;
 • ieteikumi cenu līmeņa noteikšanai;
 • ieteikumi juridisko dokumentu noformēšanai.

Ieguvumi:

 •  no nodokļu viedokļa korekta darījumu plānošana un noformēšana, kas ļauj novērst nākotnē iespējamās domstarpības un neskaidrības ar VID;
 • politikas dokuments arī var vēlāk kalpot par transfertcenu pamatojošu dokumentāciju, ja darījumi veikti saskaņā ar šo politiku.

 

Iepriekšēja vienošanās sagatavošana

Iepriekšēja vienošanās (Advance Pricing Agreement) ir vienošanās starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju par tirgus cenas (transfertcenas) noteikšanu konkrētam darījumam, vai darījumu veidam, ja tas pārsniedz vai arī pārsniegs vienu miljonu latu gadā.

Ieguvumi:

 • Iepriekšēja vienošanās ļaus uzņēmumiem samazināt transfertcenu risku, jo VID nodokļu audita laikā nevarēs noraidīt darījuma tirgus vērtības noteikšanas metodoloģiju, ko nodokļu maksātājs piemērojis saskaņā ar šo vienošanos.

 

Komercsabiedrību grupas darbības restrukturizācija

Izmaiņas komercdarbības vidē laiku pa laikam liek uzņēmumu grupām restrukturizēties.
Restrukturizācijas mērķi varbūt dažādi - izmaksu ietaupīšana, darbības efektivitātes paaugstināšana. Tomēr, restrukturizējot grupas, ir jāņem vērā transfertcenas. Daži restrukturizācijas iemesli ir:

 • pakalpojuma centra izveide, piemēram, mārketinga vai finanšu funkciju centralizēšanai;
 • pamatfunkciju vai risku nodalīšana (piemēram, ražotnes pārrobežu pārcelšana);
 • intelektuālā īpašuma nodalīšana atsevišķā uzņēmumā.
Atkarībā no klienta mērķiem PwC piedāvā izstrādāt nodokļu ziņā efektīvu uzņēmumu grupas struktūru, plānot savstarpējo darījumu transfertcenas, kā arī sniegt juridiskos un nodokļu ieteikumus, veidojot šādu struktūru.

Līgumu noformēšana

Nodokļu praksē nereti darījuma formai ir lielāka nozīme nekā darījuma būtībai, tāpēc ir ļoti svarīgi pareizi noformēt transfertcenu pamatdokumentus (līgumus, rēķinus utt.)
PwC saviem klientiem piedāvā:

 • Līgumu vai to daļas izstrādāšana atbilstoši transfertcenu prasībām;
 • Specifisku līgumu izstrādāšana (izmaksu sadales līgumus);
 • Ieteikumi līgumu pielikumu, rēķinu un citu dokumentu noformēšanai.

Pārstāvniecība komunikācijā ar valsts iestādēm

PwC ir pieredze, pārstāvot klientus attiecībās ar VID. Piemēram, PwC var sagatavot transfertcenas pamatojošu dokumentu par atsevišķiem darījumiem, sniegt palīdzību, sagatavojot atbildes uz VID jautājumiem nodokļu pārbaužu vai audita laikā, piedalīties un palīdzēt uzņēmumam nodokļu audita nobeiguma sarunās ar VID, kā arī pārsūdzot nelabvēlīgus lēmumus VID ģenerāldirektoram un tiesā.
 

Kontaktinformācija:

Pavel Sarghi, Projektu vadītājs

Tālrunis: +371 67094400;
+371 22008349

Agate Zīverte, Projektu vadītāja

Tālrunis: +371 67094400;
+371 29447051

Tatjana Koncevaja, Konsultante

Tālrunis: +371 67094400;
+371 26031112