Korporatīvā atbildība

View this page in: English

Mūsu projekti

PwC Latvijas uzņēmums aktīvi iesaistās sociāli atbildīgos pasākumos, kā arī nodrošina finansiālu atbalstu projektos saistībā ar visu sabiedrības grupu iesaisti, veselību un labklājību. Mūsu 20 gadu pieredze Latvijā un darbība korporatīvās atbildības jomā apliecina, cik svarīga loma ir ilgtermiņa sadarbībai un aktīvai pašu līdzdalībai šādos projektos. Mūsu uzņēmumu tīklam ir dota iespēja būt līderim pasaulē, kā arī attīstīt savas zināšanas un prasmes, lai labvēlīgi ietekmētu situāciju nozarē, sabiedrībā un valstī kopumā, kā arī veicinātu ētiskas un atbildīgas rīcības popularizēšanu uzņēmējdarbības vidē.

Esam pārliecināti, ka kopīgiem spēkiem panāksim lielākas izmaiņas

Sabiedrība

Ikvienai darbībai uzņēmumā un ikvienam uzņēmuma darbiniekam ir ietekme uz sabiedrību, kurā dzīvojam un strādājam. PwC pienākums ir nodrošināt spēcīgas, uz izaugsmi vērstas un daudzveidīgas sabiedrības attīstību. Tādēļ mēs:

  • aicinām darbiniekus iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs,
  • sadarbojamies ar organizācijām, piedāvājot atbalstu, zināšanas, prasmes, kā arī nodrošinām finansiālu atbalstu,
  • iesaistām sabiedrību dialogā par aktuāliem jautājumiem,
  • labprāt dalāmies pieredzē ar citiem uzņēmējiem sociāli atbildīgos jautājumos,
  • iegādājamies pakalpojumus un preces no vietējiem ražotājiem vai piegādātājiem.

Izglītība un mūsdienu paaudzes attīstīšana un pilnveidošana ir viena no galvenajām PwC prioritātēm sabiedrības atbalsta jomā.

Mūsu ilggadējā sadarbība un atbalsts ietver gan rūpes par bērnu un jauniešu veselību un labklājību, gan palīdzību studentiem karjeras izvēlē un zināšanu nodrošinājumu, gan jauno uzņēmēju izglītošanu un konsultēšanu. Respektējam arī vecākās paaudzes zināšanas un pieredzi, nodrošinot mūsu biroja telpas diskusiju forumiem sarunām starp pensionāriem un jauniešiem. Atbalstot paaudzes visos tās posmos, PwC ir atbildīgi par sabiedrību kopumā, un esam gandarīti par ieguldījumu, kas sabiedrību veido labāku un zinošāku.

Jauniešu centrs "Dzīvesprieks"

Rūķi

PwC 20 gadu jubilejas ietvaros tika rīkots klientu un sadarbības partneru pasākums, kurā vēlējāmies radīt prieku ne tikai sev, bet arī citiem, tādēļ aicinājām viesus dzimšanas dienas dāvanas pārvērst labā darbā un palīdzēt grūtībās nonākušiem bērniem un jauniešiem, kuri pagaidu mājas raduši centrā "Dzīvesprieks" Vānes pagastā. Jaunieši šeit mācās, apgūst profesiju un strādā, iegūstot ikdienas sadzīvei nepieciešamās zināšanas un prasmes. Lai viņi atspertos pieaugušā cilvēka dzīvei, ir nepieciešams atbalsts iespējai pārvarēt piedzīvoto, atsākt un pabeigt mācības skolā, uzzināt, kā veidot drošas un cieņpilnas attiecības ar cilvēkiem, taču pats galvenais – noticēt sev un labākai dzīvei. Esam patiesi pateicīgi mūsu klientiem, sadarbības partneriem, bijušajiem kolēģiem un visiem viesiem, kuri atsaucās uz šo aicinājumu! Ziedotie līdzekļi tiek izmantoti jauniešu centra klases labiekārtošanai ar mūsdienīgu prezentāciju aprīkojumu, kā arī asociācijas jauniešu turpmākas izglītības veicināšanai. Vairāk par "Dzīvesprieks" aktivitātēm lasiet šeit.

Latvijas Bērnu bāreņu fonds

Latvijas Bērnu bāreņu fonds

PwC finansiāli atbalsta Latvijas Bērnu bāreņu fonda rīkotās ikgadējās vasaras nometnes un Ziemassvētku pasākumus. Šādi pasākumi sniedz bērniem neaizmirstamus pozitīvus iespaidus, piedāvā iespēju gūt jaunu pieredzi, kā arī palīdz labāk iekļauties sabiedrībā. Vairāk par LBBF aktivitātēm lasiet šeit.


BKUS Bērnu kardioloģijas un kardioķirurģijas klīnika

Valsts bērnu kardioloģijas centrs

Ilgtermiņa sadarbība ar BKUS Bērnu kardioloģijas un kardioķirurģijas klīniku un PwC finansiāls atbalsts sniedz iespēju klīnikas ārstiem mācīties un apgūt jaunas ārstēšanas metodes, dodoties pieredzes apmaiņas programmās uz ārvalstu klīnikām. Tādējādi bērniem Latvijā arvien pieejamākas kļūst sarežģītas medicīniskas manipulācijas, kuras iespējams veikt tepat Latvijā, nedodoties uz ārvalstu klīnikām. Vairāk par BKUS aktivitātēm lasiet šeit.


Rūķu aktivitātes Ziemassvētkos

Rūķi

Katru gadu Ziemassvētku laikā pārstāvji no dažādiem uzņēmumiem kā brīvprātīgie dodas uz Latgali, lai iepriecinātu daudzbērnu un mazturīgās ģimenes ar dažādām aktivitātēm, priekšnesumiem un dāvanām. Dāvanas iegādātas par uzņēmumu, tai skaitā arī PwC, finansiāliem ziedojumiem, kā arī uzņēmumu darbinieki paši sagādājuši un individuāli noformējuši dāvanas bērniem.


Valsts asinsdonoru centrs

Valsts asinsdonoru centrs

Pateicoties daudzu mūsu darbinieku vēlmei kļūt par asinsdonoriem, uz mūsu biroju regulāri tiek aicināts Valsts asinsdonoru centra izbraukuma autobuss. Šo iniciatīvu atbalsta gan paši darbinieki kuplā skaitā, gan viņu radinieki un draugi, kā arī mūsu kaimiņu biroju pārstāvji. Vairāk par VADC lasiet šeit.


Dzīvnieku patversme

Dzīvnieku patversme

Par PwC tradīciju kļuvis dzīvnieku patversmes apmeklējums. Vairākas reizes gadā dodamies uz Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmi Līčos "Ulubele," lai izvestu pastaigās suņus, kā arī palīdzētu citos nepieciešamos darbos. Dodoties uz patversmi, ņemam līdzi mūsu makulatūras krājumus, sagādājam kādu pārtikas cienastu vai citas patversmē ikdienā nepieciešamas lietas. Vairāk par "Ulubele" lasiet šeit.  

 

Diskusijas ar pensionāriem

Diskusijas pensionāriem un citiem interesentiem

Sadarbība ar "Daiļi padomi" aizsākās 2010. gadā, kad mākslas foruma "Baltā nakts" ietvaros PwC birojā tika aicināti visi interesenti, kuri vēlas piedalīties diskusijās ar pensionāriem. Pirmā diskusijas tēma ietvēra jautājumus par dzīvi. Neseni pētījumi ir pierādījuši, ka vecāki cilvēki domā ilgāk tāpēc, ka to smadzenes veic vairāk funkciju - to padomi ir izsvērtāki un nav emociju vadīti. Kā nākošās diskusijas datums tika izvēlēts 14. februāris - Mīlestības diena - ar attiecīgu diskusijas tēmu par sirdslietām. PwC labprāt nodrošina atbalstu, atvēlot sava biroja telpas šādām diskusijām, kā arī paši labprāt piedalāmies diskusijās. Šādā veidā mēs rosinām sadarbību starp dažādām paaudzēm, dažādiem viedokļiem un dažādu pieredzi, kas ir būtiski faktori mūsu nākotnes sabiedrības un tirgus attiecību veidošanā.Vairāk par aktivitātēm.
 

Plašāka informācija par PwC darbu sabiedrības labklājības veicināšanā pieejama šeit (angļu valodā).

Tirgus attiecības

PwC lepojas ar to, ka mūsu sniegtie pakalpojumi klientiem palielina investoru un citu iesaistīto pušu uzticību, paļaujoties uz saņemto finanšu informāciju, kas atvieglo izšķirošu lēmumu pieņemšanu. Mēs pārstāvam ētisku un caurspīdīgu biznesa praksi Latvijas tirgū un palīdzam citiem uzņēmumiem paaugstināt savu konkurētspēju. Mēs palīdzam veidot dialogu starp privāto un valsts sektoru, radām attīstības iespējas un iespēju dalīties pieredzē.

Efektīva nodokļu sistēma valstī

Efektīva nodokļu sistēma

Mūsu uzņēmuma mērķis ir veicināt aktīvu dialogu starp valsti un uzņēmējiem, veidojot efektīvu nodokļu sistēmu. Svarīgi, lai tas būtu ne tikai abpusēji izdevīgi, bet arī veicinātu Latvijas pievilcību ārvalstu investoru acīs un ilgtspējīgu valsts izaugsmi. 

• Mūsu ilggadējie darbinieki ir vieni no Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas dibinātājiem.

• Katru gadu mūsu uzņēmumu tīkls veic pētījumu Paying Taxes par nodokļu sistēmām visā pasaulē, tostarp Latvijā.

Administratīvā sloga mazināšana uzņēmējiem

Administratīvais slogs

Pēc Valsts kancelejas pasūtījuma esam veikuši pētījumu „Administratīvā sloga samazināšanas iespēju izpēte privātajam sektoram darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas jomā,” kura galvenais uzdevums bija novērtēt normatīvajos aktos noteikto prasību ietekmi uz komersantiem. Tā rezultātā tika iesniegti apjomīgi priekšlikumi, un vairums no tiem rosina domāt par stratēģiskām izmaiņām komersantu darbības dokumentēšanas jomā un valsts pārvaldes iestāžu sadarbībā, t.sk. ar komersantiem.

 

Klientu izglītošana

Klientu izglītošana

• Šī gada laikā esam rīkojuši vairākus klientus izglītojošus pasākumus, piemēram, Nodokļu pēcpusdienu, kur skaidrojām jaunākās ar likumdošanu saistītās izmaiņas. Uzņēmuma vadošie darbinieki ir piedalījušies vairākās konferencēs un forumā par Latvijas konkurētspēju „Kāpēc Latvija? Latvija – starptautisks biznesa centrs.”

• Esam publicējuši visaptverošu pētījumu par tautsaimniecības attīstības tendencēm pasaulē un reģionā, kurā atrodas Latvija, kā arī pētījumu par nekustamā īpašuma attīstības tendencēm Eiropā.

Dalība asociācijās

PwC Asociācijās

Mūsu uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Zlata Elksniņa-Zaščirinska un Nodokļu un juridisko konsultāciju nodaļas vecākā projektu vadītāja Vita Sakne ir Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedres un vienas no dibinātājām. Mūsu Revīzijas nodaļas direktore Lolita Čapkeviča vairākus gadus bija Latvijas Zvērināto revidentu asociācijas valdes priekšsēdētāja. Mēs esam aktīvi Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Amerikas Tirdzniecības palātas un Lielbritānijas Tirdzniecības kameras biedri, kā arī Ārvalstu investoru padomes valdes locekļi. Mūsu Revīzijas nodaļas Iekšējā audita asistējošais menedžeris Sandijs Miķelsons ir Iekšējo auditoru institūta valdes loceklis.

Vienīgais ACCA akreditētais partneris Latvijā

ACCA Gold

PwC’s Academy Latvijā šogad ieguva prestižo zelta līmeni kā ACCA (Association of Chartered Certified Accountants – Starptautiskā profesionālo sertificēto grāmatvežu asociācija) akreditētais sadarbības partneris studentu izglītošanā un šobrīd ir vienīgais sertificētais izglītības partneris Latvijā.

 

 

 

Vecāku māja Bērnu slimnīcā

Profesionāls padoms ziedojuma veidā

PwC piedāvā arī savu profesionāļu padomu un pieredzi ziedojuma veidā. Viens no šādiem ziedojumiem ir Bērnu slimnīcas fonda konsultēšana PVN pārmaksas jautājumos saistībā ar Vecāku mājas projektu. Pateicoties šai sadarbībai, Bērnu slimnīcas fondam izdevās atgūt pārmaksāto nodokli.

 

 

 

Plašāka informācija par PwC sadarbību ar klientiem pieejama šeit (angļu valodā).

Darba vide

Ikdienā mēs strādājam ar cilvēkiem, kuri nāk no visdažādākajām kultūrām, valstīm un pilsētām. Mums katram ir sava pieredze un zināšanas, ko nesam sev līdzi un ieguldām ikdienas darbā. Dažādība PwC ir viens no būtiskākajiem aspektiem, kas palīdz mums sniegt gan klientiem, sabiedrībai un valstij nepieciešamus un inovatīvus problēmu risinājumus. Kopš 2006. gada dzimumu dažādība PwC ir viena no globālajām prioritātēm. Mēs strādājam ar saviem cilvēkiem, lai radītu un vairotu domu dažādību, kas sniedzas tālāk par saskatāmajām atšķirībām – vecumu, dzimumu vai etnisko izcelsmi.

  • Mēs mudinām savus cilvēkus būt pašiem un būt atvērtiem, jo talantam nav vecuma, dzimuma vai fizisku ierobežojumu.
  • Mēs ticam, ka citādāk ir labāk – atbalstām individualitātes un rosinām sadarbību starp cilvēkiem ar dažādām prasmēm, personībām un skatījumu.
  • Mēs radām karjeras iespējas – globālā mobilitātes programma ne tikai veicina augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu, bet arī izpratni par citām kultūrām un starptautisku skatījumu.
  • Mēs radām labāku darba vidi saviem darbiniekiem, sākot ar PwC ētikas kodeksu un tā ievērošanu, kas palīdz mums pašiem ikdienā, kā arī nodrošina klientu ilgstošu uzticību.
  • Kopējā PwC Latvija darbinieku iesaistīšanās apmierinātības aptaujā 2013. gadā bija 90%, kas ir viens no labākajiem rezultātiem visā Centrālās un Austrumeiropas reģionā.

Ģimenei draudzīgs uzņēmums

Ģimenei draudzīgs uzņēmums

2013. gada Ilgtspējas indeksa ietvaros, godinot tos darba devējus, kuru darbības politika un pakalpojumi ir draudzīgi bērniem un ģimenēm, Labklājības ministrija 12 uzņēmumiem pasniedza apliecības par Ģimenei draudzīga komersanta statusa saņemšanu. Šo uzņēmumu vidū arī PwC. Vairāk šeit.


2 stundas mēnesī darba laikā atvēlētas brīvprātīgam darbam

2 stundas mēnesī darba laikā atvēlētas brīvprātīgam darbam

Sociālā atbildība ir gan firmas, gan katra paša darbinieka iniciatīva un iespējas palīdzēt ne tikai blakus esošajiem cilvēkiem un dzīvniekiem, bet arī videi un tādējādi pasaulei kopumā. Tādēļ PwC aicina katru darbinieku būt sociāli atbildīgam un apmaksā 2 stundas darba laika mēnesī, lai mēs katrs atsevišķi un visi kopā sniegtu ieguldījumu labākas pasaules veidošanā.


Virtuālā prakse

Virtuālā prakse

Sadarbībā ar Prakse.lv PwC piedalās projektā „Virtuālā prakse.” Tā ir virtuāla spēle, ar kuras palīdzību jaunieši var gūt priekšstatu par dažādām profesijām. Mēs, sadarbībā ar Prakse.lv izveidojām un finansējām spēli par divām profesijām – nodokļu konsultants un revidents. Vairāk šeit.


Ēnu diena

Ēnu diena

Katru gadu piedalāmies projektā „Ēnu diena.” Šī pasākuma ietvaros dodam iespēju jauniešiem ielūkoties dažādu mūsu speciālistu darba ikdienā. Vairāk šeit.


Nordea Rīgas maratons

Nordea Rīgas maratons

Ik gadu vairāk kā 30 mūsu darbinieku piedalās Nordea Rīgas maratonā, lai izbaudītu komandas garu, veicinātu veselīgu dzīvesveidu un atbalstītu šo lielisko aktivitāti. Vairāk šeit.


Nike Riga Run

Nike Riga Run

Respektējot uzņēmuma darbinieku vēlmi sniegt atbalstu citiem, piedaloties ikgadējā Nike Riga Run pasākumā, PwC komanda pārstāvēta arī šajā aktivitātē, kur dalības maksa ir kā ziedojums Ziedot.lv projektam "Mazajām sirsniņām." Vairāk šeit.


Vitamīni birojā

Vitamīni birojā

Visa gada garumā atbilstoši sezonai uzņēmums piedāvā darbiniekiem vitamīnus - dzērvenes, medu, citronus, ingveru, bērzu sulas, ābolus un citus veselīga uztura produktus.


Pilates

Pilates

Uzņēmums atbildīgi izturas pret savu darbinieku veselību, piedāvājot gan veselības apdrošināšanas pakalpojumus, gan arī pieaicinot sporta treneri biroja telpās.


Velosipēdi

Velosipēdi

Domājot par vides saudzēšanu, veicām darbinieku aptauju par velosipēdu izmantošanu ikdienā un vēlmi arī darba vajadzībām izmantot velosipēdu. Šī iniciatīva guva ievērojamu atbalstu, tādēļ birojs ir iegādājies velosipēdus, kurus darbinieki izmanto dodoties pie klienta, nogādājot dokumentus vai citās situācijās, kad iespējams izmantot šo pārvietošanās līdzekli.


E-mācības

Ē- mācības

Uzņēmumā ir izveidota iekšējā tiešsaistes mācību sistēma. Visiem darbiniekiem šajā sistēmā ir pieejamas neierobežotā daudzumā vairāk kā 1000 dažādas e-mācības, sākot no angļu valodas moduļiem līdz specifiskām tehniskām e-mācībām.


Plašāka informācija par PwC aktivitātēm, lai nodrošinātu atbilstošu darba vidi darbiniekiem, pieejama šeit (angļu valodā).

Vide

Mūsu mērķis – apzināties un kontrolēt savu ietekmi uz vidi

Mēs apzināmies, ka dzīvojam vienā no zaļākajām valstīm pasaulē, taču vienlaikus arī saprotam, ka mūsu rīcībai pret to jābūt apzinīgai un negatīvo ietekmi mazinošai. Esam viens no PwC birojiem pasaulē, tostarp Centrālās un Austrumeiropas reģionā, kurš šogad veica oglekļa nospieduma mērījumus un esam apņēmušies tuvāko trīs gadu laikā šos rādītājus samazināt par 5%. Ikdienā taupām energoresursus, apdomīgi tērējam ūdeni, papīru. 2013. gadā pirmo reizi nolēmām rudenī doties stādīt kokus, lai mazinātu iztērētā papīra negatīvo ietekmi uz meža teritoriālo pārklājumu. Ik gadu piedalāmies Zemes stundā, izslēdzot PwC logo apgaismojumu biroja ēkā Kr. Valdemāra ielā 21.

Koku stādīšana

Lielā talka

Tā kā ikdienā mūsu darba specifika paredz samērā lielu papīra daudzuma patēriņu, nolēmām, ka šo situāciju kaut nedaudz kompensēs koku stādīšana. Sadarbībā ar Latvijas Valsts Mežiem Rojas apkaimē esam iestādījuši priežu stādus 1 ha plašā teritorijā. Atsaucība šajā aktivitātē ir ļoti liela, tādēļ plānojam šādus pasākumus atkārtot regulāri.


Lielā talka

Lielā talka

Rūpējoties par vidi, ik gadu PwC talcinieki dodas sakopt kādu teritoriju. Kopā ar Rīgas Valda Zālīša pamatskolas mazajiem skolēniem devāmies sakopt Mārupītes krastus. Kopā ar savām ģimenēm un bērniem sakopām Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, kur Lielās talkas laikā iestādījām arī rožu krūmu un koku.


Zemes stunda

Zemes stunda

PwC atbalsta Pasaules dabas fonda rīkoto akciju „Zemes stunda,” kuras laikā uz vienu stundu tiek izslēgts apgaismojums, lai simboliski pievērstu uzmanību klimata pārmaiņām. Akcijā tiek aicināti iesaistīties arī radi un draugi, padomājot par oriģināliem pasākumiem sveču gaismā. Akcijas mērķis ir paust atbalstu videi draudzīgas enerģijas izmantošanai arī ikdienā. PwC atbalsta šo akciju ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē.