Teisinių paslaugų komanda

Rokas Bukauskas

Esu „PwC Legal“ direktorius, advokatas ir nuo 2012 metų vadovauju „PwC Legal“ teisininkams Lietuvoje. Mano specializacija – bankų ir finansų teisės bei įmonių susijungimai, įsigijimai. Vedu derybas dėl finansavimo sutarčių, finansų ir draudimo veiklų reguliavimo, sandorių užtikrinimo. Konsultuoju klientus finansinę ar draudimo veiklą vykdančių įmonių steigimo, licencijavimo klausimais, atstovauju klientus sudėtinguose verslų įsigijimų ir pardavimo sandoriuose, teismuose, arbitražo procesuose.

Prieš prisijungdamas prie „PwC Legal“ teisininkų komandos daugiau nei aštuonerius metus dirbau didžiausiose Lietuvos verslo teisės advokatų kontorose, atlikau stažuotes Tarptautinių prekybos rūmų Arbitražo teisme Paryžiuje bei tarptautinėje verslo teisės advokatų kontoroje Miunchene.

Esu įgijęs teisės magistro laipsnį Vilniaus universiteto Teisės fakultete, tarptautinį magistro laipsnį (LL.M) Hamburgo universitete, 2003/2004 metais studijavau Ciuricho universitete, 2009 metais išlaikiau Lietuvos advokatūros egzaminą.

Kalbos: lietuvių, anglų, vokiečių, rusų.


Dr. Herkus Gabartas

Esu „PwC Legal“ vyr. projektų vadovas, advokatas. Mano specializacija – energetika ir infrastruktūra, nekilnojamojo turto sandoriai. Konsultuoju klientus įvairiais reguliacinės ir verslo teisės klausimais, teikiu teisines nuomones, dalyvauju derybose, rengiu sudėtingų vietos bei tarptautinių sandorių dokumentus.

Prieš prisijungdama prie „PwC Legal“ teisininkų komandos, daugiau nei 10 metų buvau partneriu keliose verslo teisės advokatų kontorose Lietuvoje, vadovavau teisininkų komandai nacionalinėje energetikos holdingo bendrovėje.  Taip pat dirbau vienoje iš stambiausių Lietuvos nekilnojamojo turto vystymo ir prekybos centrų valdymo bendrovių valdyboje.

Esu įgijęs teisės magistro laipsnį Vilniaus universitete bei lyginamosios teisės magistro laipsnį (LL.M) Floridos universitete Geinsvilyje, JAV. 2004 m. sėkmingai apsigyniau daktaro disertaciją Mykolo Romerio universitete, ES mokesčių teisės srityje. 2010 m. gavau Verslo administravimo magistro vadovams (E-MBA) laipsnį Baltijos vadybos institute bei Vytauto Didžiojo universitete Vilniuje.

Kalbos: lietuvių, anglų ir rusų.


Ina Budelinaitė

Esu „PwC Legal“ projektų vadovė, advokatė. Mano specializacija – įmonių ir darbo teisės, įmonių susijungimai ir įsigijimai. Konsultuoju klientus įmonių teisės klausimais: verslo pertvarkymas, struktūrizavimas, įgyvendinimas, akcininkų teisės, jų apsauga, įmonių reorganizavimas, skaidymas bei atskyrimas ir vienos valstybės ribas peržengiantys jungimai. Teikiu konsultacijas ir įvairiais įmonių komercinės veiklos aspektais, įskaitant pagalbą gaunant ar išplečiant turimas veiklos licencijas.  Turiu patirties konsultuojant klientus įmonių susijungimų ir įsigijimų sandoriuose bei darbo teisės, darbuotojų mobilumo ir migracijos iš užsienio valstybių klausimais. 

Esu baigusi magistrantūros studijas Vilniaus universitete. Savo žinias tiek įmonių, tiek darbo bei migracijos srityse, nuolatos gilinu dalyvaudama įvairiose konferencijose ir mokymuose.

Kalbos: lietuvių, anglų ir rusų.


Evelina Agota Vitkutė

Esu „PwC Legal“ vyr. konsultantė, advokatė. Mano specializacija – komercinė ir reguliacinė teisės. Nuolat teikiu teisines konsultacijas viešojo bei privataus sektoriaus klientams tokiose srityse kaip komercinių sutarčių rengimas, intelektinė nuosavybė, farmacija, asmens duomenų teisinė apsauga, Europos Sąjungos finansinė parama, teisėkūra. Esu prisidėjusi prie daugelio galimybių studijų Lietuvos bei Europos Sąjungos institucijoms rengimo.

Prieš prisijungdama prie „PwC Legal“ teisininkų komandos, daugiau kaip ketverius metus dirbau vienoje didžiausių verslo teisės advokatų kontorų Lietuvoje. Esu įgijusi teisės magistro laipsnį Vilniaus universiteto Teisės fakultete. 2007 m. studijavau Gento universitete, Belgijoje. 2012 m. išlaikiau Lietuvos advokatūros egzaminą. Nuo 2014 m. tęsiu doktorantūros studijas Vilniaus universitete, tad taip pat aktyviai vykdau ir mokslinę veiklą.

Kalbos: lietuvių, anglų.


Inga Čeledinė

Esu „PwC Legal“ mokestinių ginčų praktikos vadovė. Atstovauju ir konsultuoju Lietuvos bei užsienio klientus mokestiniuose ginčuose ar mokesčių patikrinimų metu. Turi daugiau kaip 8 metų patirtį Lietuvos bei tarptautinio apmokestinimo srityse, teikiu konsultacijas mokestiniais klausimais dėl įmonių veiklos Lietuvoje ar užsienyje aspektų, dalyvauju mokesčių struktūrizavimo projektuose įmonių įsigijimų, sujungimų ar kitais grupių pertvarkymo atvejais.

Prieš prisijungdama prie „PwC Legal“ dirbau UAB PricewaterhouseCoopers Mokesčių ir teisės skyriuje.
Esu baigusi finansų ir mokesčių teisės magistrantūros studijas Vilniaus universitete. 2004/2005 m. studijavau mokesčių teisę Ciuricho universitete. 

Kalbos: lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų.


Teodoras Steponavičius

Esu „PwC Legal“ vyr. konsultantas, advokato padėjėjas.  Mano specializacija - energetika ir infrastruktūra, nekilnojamojo turto sandoriai ir reguliacinė teisė.  Nuolat teikiu konsultacijas klientams sutarčių teisės, verslo sąlygų reguliavimo, licencijavimo bei kitais komercinės veiklos atitikties klausimais, taip pat dalyvauju įmonių teisės patikrinimuose. Rengiau teisines nuomones, sudėtingas teisinių galimybių studijas mano specializacijos srityje.

Prieš prisijungdamas prie „PwC Legal“ sukaupiau reikšmingos patirties tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje. Viešojo valdymo srityje svarbiausia patirtis apima Lietuvos verslo priežiūros reformos vykdymą, įskaitant daugiau nei 59 Lietuvos verslo priežiūros institucijų veiklos optimizavimo ir konsolidavimo projektą bei verslo sąlygų ir priežiūros reguliavimo tobulinimo procesus.

Patirtį komercinės teisės srityje sektoriuje sukaupiau dirbdamas didžiausiose Lietuvos advokatų kontorose bei konsultuodamas viešojo bei privataus sektoriaus klientus įgyvendinant sudėtingus tarptautinius, įskaitant valstybinės reikšmės, infrastruktūros ir energetikos projektus.

Esu baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakulteto komercinės teisės magistrantūros studijas. Savo žinias specializacijos srityse gilinu dalyvaudamas įvairiose konferencijose, seminaruose ir mokymuose.

Kalbos: lietuvių, anglų ir rusų.


Dominykas Jokšas

Esu „PwC Legal“ teisininkas. Mano specializacija – finansų ir įmonių teisės. Konsultuoju klientus įmonių teisės klausimais: bendrovių (jų filialų ir atstovybių) steigimas, reorganizavimas, likvidavimas ir kitais su įmonių teise susijusiais klausimais. Konsultuoju klientus klausimais, susijusiais su investicinių bendrovių steigimu, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų veikla, draudimo bendrovių, bankų ir jų filialų veikla. Taip pat turiu patirties leidimų gyventi ir dirbti Lietuvoje išdavimo srityje ir su kitais užsieniečių migracijos klausimais. 

Šiuo metu studijuoju finansų ir mokesčių teisę Vilniaus universitete. Savo žinias finansų, įmonių ir migracijos teisės srityse nuolat tobulinu dalyvaudamas įvairiuose mokymuose ir seminaruose. 

Kalbos: lietuvių, anglų, vokiečių.


Jūratė Misonytė

Esu „PwC Legal“ vyr. konsultantė, advokato padėjėja. Mano specializacija - bankų ir finansų teisė, viešojo ir privataus sektorių partnerystė bei viešieji pirkimai. Konsultuoju vietos ir tarptautinius klientus įvairiais klausimais susijusiais su finansavimo sandorių sudarymu, sandorių užtikrinimu, bei finansų sektoriaus reguliavimu. Be to, turiu patirties konsultuojant perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus įvairiais viešųjų pirkimų klausimais, įskaitant viešųjų pirkimų procedūrų struktūrizavimą bei viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.

Prieš prisijungdama prie „PwC Legal“ teisininkų komandos keletą metų dirbau vienoje didžiausių verslo teisės advokatų kontorų Lietuvoje, taip pat stažavausi Europos investicijų banko Europos viešojo ir privataus sektorių partnerystės centre Liuksemburge.

Esu įgijusi Europos teisės ir ekonomikos magistro laipsnius (LL.M.) Hamburgo (Vokietija), Bolonijos (Italija) ir Aix-Marseille (Prancūzija) universitetuose, taip pat esu baigusi teisės magistrantūros studijas Mykolo Romerio universitete bei 2008 m. studijavusi Jungtinės Karalystės Lesterio universiteto Teisės fakultete.

Kalbos: lietuvių, anglų ir prancūzų.


Evelina Kisieliūtė

Esu „PwC Legal“ konsultantė, advokato padėjėja. Mano specializacija - įmonių restruktūrizavimo ir bankroto teisės. Konsultuoju klientus ginčuose dėl akcininkų teisių, vadovo atsakomybės, nesąžiningos konkurencijos ir kitais teisinio reguliavimo pažeidimo atvejais. Teikiu įvairaus pobūdžio konsultacijas verslo pertvarkymo klausimais, įskaitant įmonių reorganizavimą, skolų, teismines restruktūrizavimo ir bankroto procedūras.

Esu įgijusi Europos ir tarptautinės verslo teisės dvigubą magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete ir Savoy Mont Blanc universitete (Prancūzijoje). Savo žinias ir toliau gilinu dalyvaudama įvairiose konferencijose ir mokymuose.

Kalbos: lietuvių, anglų ir prancūzų.


Justina Kalėdaitė

Esu „PwC Legal“ konsultantė, advokato padėjėja. Mano specializacija - įmonių teisė. Konsultuoju vietos bei tarptautinius klientus klausimais, susijusiais su bendrovių, jų filialų ar atstovybių steigimu, reorganizavimu, pertvarkymu, likvidavimu, juridinių asmenų dalyvių teisėmis bei jų apsauga. Taip pat teikiu įvairaus pobūdžio teisines konsultacijas, susijusias su leidimų gyventi ir dirbti Lietuvoje išdavimu bei kitais su migracija susijusiais klausimais.

Prieš prisijungdama prie „PwC“ teisininkų komandos keletą metų dirbau vienoje didžiausių verslo teisės advokatų kontorų Lietuvoje. Esu įgijusi teisės magistro laipsnį Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Savo žinias nuolatos tobulinu dalyvaudama įvairiose mokymuose, konferencijose ir seminaruose.

Kalbos: lietuvių, anglų.


Simona Tolušytė

Esu „PwC Legal” konsultantė. Mano specializacija – viešoji komercinė teisė, įskaitant konkurencijos teisę, viešųjų pirkimų teisę, viešųjų subjektų veiklą, valstybės pagalbą, Europos Sąjungos teisę. Esu sukaupusi reikšmingos patirties taikant konkurencijos taisykles ūkio subjektų bei viešojo administravimo subjektų veikloje. Konsultuoju klientus klausimais, susijusiais su tokiais konkurencijos teisės aspektais, kaip vertikalūs apribojimai, draudžiami konkurentų susitarimai, piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, taip pat koncentracijų priežiūra, valstybės pagalba, viešaisiais pirkimais ir viešųjų subjektų veikla.

Prieš prisijungdama prie „PwC Legal“ teisininkų komandos keletą metų dirbau Lietuvos Respublikos konkurencijos taryboje, teisės ir konkurencijos politikos skyriuje. Esu įgijusi Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės magistro laipsnį Vilniaus universitete. Šiuo metu siekiu Inovacijų ir technologijų vadybos magistro laipsnio ISM Ekonomikos ir vadybos universitete.

Kalbos: lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų.

 


Ieva Matonytė

Esu „PwC Legal“ konsultantė, advokato padėjėja. Mano specializacija – įmonių bei darbo teisė. Konsultuoju vietos bei tarptautinius klientus bendrovių, jų filialų ar atstovybių steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, juridinių asmenų dalyvių bei valdymo organų teisių, pareigų bei atsakomybės klausimais. Teikiu teisines konsultacijas, susijusias su darbo teisiniais santykiais: darbo sutarčių sudarymu ir pasibaigimu, darbo ginčų, leidimų gyventi ir dirbti Lietuvoje išdavimu bei kitais su darbuotojų mobilumu ir migracija susijusiais klausimai.

Prieš prisijungdama prie „PwC“ teisininkų komandos dirbau teisininke tarptautinėje kompanijoje bei verslo teisės advokatų kontoroje. Taip pat savanoriavau kaip anglų kalbos mokytoja Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje. Esu įgijusi teisės magistro laipsnį Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Savo žinias nuolatos tobulinu dalyvaudama įvairiuose mokymuose, konferencijose ir seminaruose. 

Kalbos: lietuvių, anglų, rusų, prancūzų


Domantas Matusevičius

Esu „PwC Legal“ konsultantas. Mano specializacija – įmonių ir finansų teisė. Konsultuoju vietos ir tarptautinius klientus klausimais, susijusiais su bendrovių, jų filialų ar atstovybių steigimu, reorganizavimu, likvidavimu ar kitais įmonių teisės klausimais. Taip pat teikiu konsultacijas, susijusias su kredito ir mokėjimo įstaigų bei draudimo bendrovių ir jų filialų veikla.

Šiuo metu siekiu įgyti teisės magistro laipsnį Vilniaus universitete. Savo žinias specializacijos srityse gilinu dalyvaudamas įvairiose konferencijose, seminaruose ir mokymuose.

Kalbos: lietuvių, anglų.


Jogintė Kanišauskaitė

Esu „PwC Legal” konsultantė. Mano specializacija - Europos Sąjungos ir įmonių teisė. Konsultuoju vietos bei tarptautinius klientus bendrovių, jų filialų ar atstovybių steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, juridinių asmenų dalyvių bei valdymo organų teisių, pareigų bei atsakomybės klausimais. Taip pat teikiu konsultacijas darbo ir Europos Sąjungos teisės, darbuotojų mobilumo ir migracijos iš užsienio valstybių klausimais.

Prieš prisijungdama prie „PwC“ teisininkų komandos atlikau teisinę praktiką tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Esu įgijusi magistro laipsnio Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Savo žinias nuolatos tobulinu dalyvaudama įvairiose mokymuose, konferencijose ir seminaruose.

Kalbos: lietuvių, anglų, vokiečių.


Susisiekite su mumis

Sekite mūsų naujienas