Mokesčių ir teisės naujienos Nr. 197 (2016 01 26)

View this page in: English

„Mokesčių ir teisės naujienos" - tai periodinis leidinys, informuojantis apie aktualiausių norminių aktų pasikeitimus Lietuvoje bei pateikiantis naujausių Valstybinės mokesčių inspekcijos išaiškinimų santraukas.

Pratęstas „atvirkštinio“ PVM taikymas medienai ir bankrutuojantiems asmenims

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. pratęstas „atvirkštinio“ PVM apmokestinimo taisyklių taikymas, kai prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui) teisme pradėta bankroto procedūra, bei tiekiamai medienai, kurie yra numatyti Atvejų, kai PVM už tiekiamas prekes (teikiamas) paslaugas išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), apraše.

LR Vyriausybės 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1318.


Dėl mokomųjų lengvųjų automobilių PVM atskaitos

VMI papildė PVM įstatymo komentarą, kuriame papildomai paaiškino pateikiant pavyzdį dėl specialios paskirties lengvaisiais automobiliais laikomų mokomųjų transporto priemonių pirkimo PVM atskaitos.

Vairavimo mokyklos įsigytų lengvųjų automobilių su papildoma valdymo įranga vairavimo instruktoriui pirkimo PVM dalis, skirta PVM apmokestinamoms vairavimo paslaugoms teikti, gali būti traukiama į PVM atskaitą.

VMI 2015 m. gruodžio 28 d. pranešimas.


Vairavimo mokymo paslaugos bus neapmokestinamos PVM tik kai kuriais atvejais

VMI pakeitė PVM įstatymo komentarą, kuriame išdėstė griežtesnes nuostatas dėl vairavimo mokymo paslaugų neapmokestinimo PVM.

A, B ir BE kategorijų vairavimo kursai galės būti neapmokestinami PVM tik tais atvejais, kai mokymų paskirtis yra suteikti mokymus lankančiajam asmeniui žinių, reikalingų jo profesijai/darbui atlikti.

Plačiau

Dėl e. sąskaitos pateikimo paslaugos apmokestinimo PVM

VMI paaiškino, kaip turi būti apmokestinama banko teikiama e. sąskaitos, kuri nuo 2016 m. sausio 1 d. pakeitė tiesioginio debeto paslaugą, pateikimo paslauga.

Kadangi e. sąskaitos teikimo paslauga turėtų būti traktuojama kaip nebūtina prekių/paslaugų pirkėjui apmokėjimui įvykdyti (pirkėjas, gavęs šią sąskaitą, gali pasirinkti, kokiu būdu atliks apmokėjimą), ji nėra laikoma finansine paslauga, tad turi būti apmokestinama PVM.

Lėšų pervedimo paslauga, kurios tikslas yra e. sąskaitoje nurodytos sumos pervedimas į prekių (paslaugų) tiekėjo (teikėjo) sąskaitą, PVM tikslais laikoma finansine paslauga, tad neapmokestinama PVM.

2015 m. gruodžio 31 d. VMI prie FM raštas Nr. (18.2-31-2) RM-6.


Naujasis Sąjungos muitinės kodeksas ir susiję reglamentai

Europos Parlamentas ir Taryba 2013 m. spalio 9 d. priėmė Reglamentą (ES) 952/2013 (Sąjungos muitinės kodeksas), kuris nuo 2016 m. gegužės 1 d. pakeis šiuo metu galiojantį Bendrijos muitinės kodeksą.

Tuo pačiu Europos Komisija 2015 m. gruodžio mėn. paskelbė deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/2446 bei įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2447, kuriais išsamiau nustatytos Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklės.

Iki 2016 m. gegužės 1 d. Lietuvos Muitinės departamentas turės išleisti atitinkamas taisykles (suderinti nacionalinius teisės aktus), adaptuoti informacines sistemas.

Plačiau

Akcizų avansiniai mokėjimai

Priėmus Akcizų įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymą, nuo 2016 m. sausio 1 d. keičiasi akcizų mokėjimo tvarka tais atvejais, kai už sandėlį sandėlio savininko ar atitinkamai registruoto gavėjo vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina į biudžetą akcizų suma 3 praėjusius mokestinius laikotarpius iš eilės viršijo 15 tūkst. eurų.

Tokiu atveju, iki einamojo mokestinio laikotarpio 15 dienos į biudžetą turės būti sumokėta avansinė akcizų suma. Šią sumą sudarys 1/3 vidutinės akcizų mokėtinos sumos, kuri buvo (privalėjo būti) deklaruota 3 praėjusių mokestinių laikotarpių deklaracijose.

Likusi akcizų suma, t.y. skirtumas tarp realiai mokėtinos sumos ir sumokėto avanso, turės būti sumokėta iki kito mėnesio 15 d.

Akcizų įstatymo 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-2152, priimtas 2015 m. gruodžio 10 d.


Didinami akcizų tarifai alkoholiui ir tabako produktams

Pakeitimais numatyta nuo 2016 m. kovo 1 d. trejus metus nuo kovo 1 d. nuosekliai didinti akcizų tarifus visiems alkoholiniams gėrimams ir etilo alkoholiui: alui, visų kategorijų vynams ir kitiems fermentuotiems gėrimams bei visiems tarpiniams produktams kasmet po 8 proc., o etilo alkoholiui – po 2,5 proc.

Pakeitimais taip pat nuspręsta nuo 2016 m. kovo 1 d. akcizą cigarečių specifiniam elementui padidinti nuo 48,08 iki 50,68 eurų, o cigarams ir cigarilėms - nuo 28,09 iki 29,54 eurų už kg.

Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XII-2145.

Didinama minimalioji mėnesio alga ir didėja privalomo sveikatos draudimo įmokos

Nuo 2016 m. sausio 1 d. LR Vyriausybė didina MMA iki 350 eurų bei minimalųjį valandinį atlygį iki 2,13 eurų.

Dėl padidėjusios MMA nuo sausio mėn. PSD įmokų sumos, kurias turi mokėti savarankiškai besidraudžiantys asmenys, padidėjo iki 31,50 euro per mėnesį (t.y. 9% nuo MMA).

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 m. gruodžio 15 d. pranešimas ir LR Vyriausybės nutarimas dėl minimaliojo darbo užmokesčio dydžio Nr. 1240.


Padidintas draudžiamųjų pajamų dydis

Nuo 2016 m. sausio 1 d. nuo 434 iki 445 eurų padidintas einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis.

Pasikeitęs dydis turės įtakos skaičiuojant mokėtinas socialinio draudimo įmokas asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą, MB nariams, IĮ savininkams, dirbantiems pagal autorines sutartis (neturintiems darbo sutarties) ir pan., kadangi keisis „lubos“, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos socialinio draudimo įmokos.

LR Vyriausybės nutarimas dėl einamųjų 2016 m. draudžiamųjų pajamų dydžio Nr. 1354.


Padidintas valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydis

Nuo 2016 m. sausio 1 d. nuo 104 iki 112 eurų padidintas valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydis. Šio dydžio pokytis turės įtakos asmenims, įsigijusiems verslo liudijimą, kadangi nuo 54 iki 56 eurų padidės mokamos mėnesio VSD įmokos.

LR Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d.  nutarimas Nr. 1353 dėl LR Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 pakeitimo.


GPM įstatymo pakeitimai, susiję su neapmokestinamosiomis pajamomis ir lengvatinėmis išlaidomis

Pagal pakeistą GPM įstatymą, nuo 2016 m. sausio 1 d. palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius bei už Lietuvos ir užsienio valstybių bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius, kai vertybiniai popieriai įsigyti ar sutartys dėl indėlių sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 d., bus neapmokestinamos, jeigu bendra visų rūšių palūkanų suma per mokestinį laikotarpį neviršys 500 eurų. Iki šiol buvo neapmokestinama minėtų palūkanų suma, neviršijanti 3 000 eurų per mokestinį laikotarpį.

Plačiau

Atnaujintas GPM308 deklaracijos formoje už 2015 m. nedeklaruojamų pajamų sąrašas

Nauja redakcija išdėstytas GPM308 formos 1 priedas „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas“, kuriame pateikiamas sąrašas tų neapmokestinamųjų pajamų, kurios gali būti nedeklaruojamos gyventojo teikiamoje 2015 m. mokestinio laikotarpio deklaracijoje.

Plačiau

Pasikeitė PSD įmokų kodai

Sodra paaiškino, kokiais mokesčių kodais turi būti mokamos PSD įmokos, anksčiau mokėtos į VMI surenkamąsias sąskaitas.

Pasikeitusius PSD įmokų kodus galite rasti VMI pranešime.

VMI prie FM 2015 m. gruodžio 10 d. raštas Nr. (18.18-31-1)-RM-26757.


Atnaujintas GPM įstatymo komentaras dėl individualios veiklos registravimo procedūros

VMI prie FM parengė atnaujintą GPM įstatymo 35 straipsnio komentarą (Mokesčių mokėtojo pareigos), kuriame paaiškinta individualios veiklos registravimo procedūra.

VMI prie FM 2015 m. gruodžio 31 d. raštas Nr. (18.18-31-1)-RM-28178.


Nauji pranešimai VMI apie Lietuvoje dirbančius nenuolatinius gyventojus

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja prievolė teikti pranešimus VMI apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, dirbančius ar dirbusius Lietuvoje pagal LR juridinio asmens su užsienio valstybių juridiniais asmenimis sudarytas laikinojo įdarbinimo sutartis (forma FR1147). Pranešimai turi būti teikiami tais atvejais, kai užsienyje įdarbinti asmenys yra siunčiami dirbti Lietuvos įmonės naudai.

Pranešimus reikia teikti už 2016 m. ir vėlesnių metų mėnesius, kuriais pradeda/baigia dirbti nenuolatiniai gyventojai. Pranešimai turi būti pateikiami iki kito mėnesio 15 d.

VMI prie FM viršininko 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VA-117.

Suvienodintos mokesčių mokėjimo bei deklaravimo datos

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo mokesčių įstatymų pakeitimai, kuriais suvienodinami kai kurių mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo terminai. Pakeitimuose numatoma, kad:

 • mokestinio laikotarpio angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracija turi būti pateikta ir mokestis sumokėtas ne vėliau kaip iki kito kalendorinio ketvirčio antrojo mėnesio 15 dienos;
 • mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracija turi būti pateikta ir mokestis sumokėtas iki mokestinio laikotarpio septinto mėnesio 15 dienos;
Plačiau

Įsigaliojo taisyklės dėl informacijos apie finansines sąskaitas pateikimo

VMI prie FM parengė informacijos pateikimo taisykles, kuriomis reikės vadovautis teikiant informaciją, būtiną tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų (Common Reporting Standard - CRS) įgyvendinimo.

Taisyklės įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d. Pirmas informacijos teikimas už 2016 metus yra iki 2017 m. liepos 1 d.

VMI prie FM 2015 m. gruodžio 2 d. pranešimas.


Juridinių asmenų informacijos apie fizinių asmenų įsiskolinimus, paskolas, dalyvių įmokas ir išmokas užsienio juridiniams asmenims už paslaugas teikimo pakeitimai

Pakeistos juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas FR0711 formos ir jos priedų pildymo ir teikimo taisyklės.

Taip pat taisyklės papildytos naujais priedais FR0711E ir FR0711F.

Plačiau

Patikslinta loterijų ir lošimų mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja pakeitimai, kuriais nustatyta, kad juridiniai asmenys, organizuojantys loterijas ar lošimus, taikydami įstatyme nustatytą loterijų ir lošimų mokesčio tarifą ar fiksuotą loterijų ir lošimų mokesčio dydį, loterijų ir lošimų mokestį už mokestinį laikotarpį apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą pasibaigus kiekvienam mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos.

Pakeitimais taip pat suteikta teisė VMI gauti lošimų veiklos leidimuose nurodytus duomenis, būtinus fiksuoto dydžio loterijų ir lošimų mokesčiui apskaičiuoti ir kontrolei vykdyti.

Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimas Nr. XII-2243.

Priimti Europos Komisijos reglamentai dėl tarptautinių apskaitos standartų (TAS) ir tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) pasikeitimo

Paskelbti Europos Komisijos reglamentai (ES) Nr. 2015/2343 ir Nr. 2015/2441 dėl 19-ojo, 27-ojo, 28-ojo, 34-ojo TAS ir 1-ojo, 5-ojo, 7-ojo TFAS pasikeitimo, kuriais iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008.

Plačiau

Pakeistas 3-iasis Verslo apskaitos standartas (VAS) „Pelno (nuostolių) ataskaita“

Svarbiausi pakeitimai, susiję su trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymu:

 • Patikslintas standarto 29 punktas dėl įsigytų atsargų ir sunaudotų išteklių pateikimo pelno (nuostolių) ataskaitoje.
 • Patikslintas standarto 32 punktas dėl nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo pateikimo pelno (nuostolių ataskaitoje).
 • Pakeistas standarto 33 punktas dėl kitų sąnaudų pateikimo pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Šio verslo apskaitos standarto pakeitimai įsigalios nuo 2016 m. kovo 1 d.

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. VAS-59.


Pakeistos 5-ojo VAS „Pinigų srautų ataskaita“ ir 10-ojo VAS “Pajamos” metodinės rekomendacijos

Atsižvelgiant į 5-ojo VAS ,,Pinigų srautų ataskaita“ ir 10-ojo VAS “Pajamos” pakeitimus, kurie bus taikomi sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas, patvirtintos naujos šių standartų metodinių rekomendacijų redakcijos.

Metodinėse rekomendacijose pateikta naujų pavyzdžių, patikslintas ir papildytas daugelio standarto punktų aiškinimas.

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. VAS-60 ir 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. VAS-62.


Pakeistos 11-ojo VAS „Sąnaudos“ metodinės rekomendacijos

Atsižvelgiant į naują 11-ojo VAS „Sąnaudos“ redakciją, kuri bus taikoma sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas, pakeistos šio standarto metodinės rekomendacijos.

Svarbiausi pakeitimai:

 • Paaiškinti standarto 13 ir 14 punktai dėl tarpininkavimo sandorių sąnaudų ir akcizų pripažinimo ir registravimo apskaitoje.
 • Atnaujintas standarto 19.1 punkto aiškinimas dėl turto, įsigyjamo išsimokėtinai per ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį.

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. VAS-61.


Pakeistos 29-ojo VAS “Tarpinė finansinė atskaitomybė“ metodinės rekomendacijos

Atsižvelgiant į naują 29-ojo VAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ redakciją, taikomą sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas, patikslintos ir nauja redakcija išdėstytos šio standarto metodinės rekomendacijos.

Svarbiausi pakeitimai:

 • Paaiškinta tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis.
 • Paaiškintos nuostatos dėl tarpinių finansinių ataskaitų sudarymo.
 • Peržiūrėti ir patikslinti daugelis standarto punktų aiškinimų.

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. VAS-58.


Išleista knyga „Verslo apskaitos standartai 2016“

Audito ir apskaitos tarnyba išleido knygą „Verslo apskaitos standartai 2016“, kurioje pateikta aktuali informacija, reikalinga įmonių vadovams ir buhalteriams, siekiantiems, kad jų įmonių apskaita būtų tvarkoma tinkamai, o finansinės ataskaitos teisingai parodytų įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Knygoje pateikti verslo apskaitos standartai yra taikomi nuo 2016 m. sausio 1 d. ir skirti įmonėms, kurios 2016 m. ir vėlesnių laikotarpių finansines ataskaitas sudarys pagal verslo apskaitos standartų reikalavimus.

Įsigalioja Azartinių lošimų įstatymo pakeitimai

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja pakeitimai, kuriais įtvirtinamas lošimų organizavimas naudojant ryšio priemones. Nuo šiol lošimų organizatoriai, turintys licenciją, galės organizuoti nuotolinius lošimus, kai:

 • Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) išduos leidimą organizuoti nuotolinius lošimus; ir
 •  LPT patvirtins lošimų organizatoriaus parengtą nuotolinių lošimų organizavimo reglamentą.

Pakeitimais taip pat daugiau teisių suteikta LPT vykdant nuotolinių lošimų organizatorių priežiūrą. LPT nustačius nelegalios lošimų veiklos požymius turės teisę, pavyzdžiui, duoti privalomus nurodymus kredito ar kitai finansų įstaigai sustabdyti ar nutraukti nelegalios lošimų veiklos vykdytojo mokėjimus ar kitas finansines operacijas ir pan. 

Azartinių lošimų įstatymo pakeitimas Nr. XII-1734.


Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo nauja redakcija

Priimtas Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pakeitimas, kuriuo praplečiamos Konkurencijos tarybos teisės, susijusios su mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų tyrimu.

Nauja įstatymo redakcija įsigalioja nuo 2016 m. gegužės 1 d.

Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo nauja redakcija Nr. XII-2204.

Plačiau šie pakeitimai buvo aprašyti mūsų 2015 m. lapkričio mėnesio naujienlaiškyje Nr. 195


Siekiama apriboti mažųjų akcininkų teisę reikalauti perrinkti stebėtojų tarybą

Pakeitimais siekiama atstatyti proporcinį akcijų turėtojų dalyvavimą, renkant stebėtojų tarybas ir valdybas, bei norima eliminuoti prielaidas akcijų turėtojų mažumai vetuoti akcininkų daugumos sprendimus.

Pakeitimais siūloma visų stebėtojų tarybos narių rinkimą vykdyti tik tuomet, kai tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/2 (vietoj 1/10) visų balsų.

Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo projektas Nr. XIIP-3847.

Nekilnojamojo turto fondo valdymo paslaugos –neapmokestinamos PVM

2015 m. gruodžio 9 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) priėmė sprendimą byloje C-595/12 (Fiscale Eenheid X), kurioje nuspręsta, jog investicinės bendrovės, kurios investuoja ne į vertybinius popierius, bet į nekilnojamąjį turtą, gali būti laikomos „specialiais investiciniais fondais“ (jeigu valstybė narė taiko specialią tokio fondo priežiūrą). Tokių bendrovių turto valdymo paslaugos būtų laikomos neapmokestinamomis PVM, tačiau lengvata netaikoma faktinei turto eksploatacijai (pvz. administravimas, nuoma, nuomos valdymas, smulkių remonto darbų perdavimas tretiesiems asmenims). 


Lėktuvo bilietai apmokestinami PVM ir tuo atveju, kai bilietu nepasinaudojama

2015 m. gruodžio 23 d. ESTT priėmė sprendimą jungtinėje byloje C-250/14 ir C-289/14 (Air Finance-KLM, Hop!-Brit Air SAS), paaiškindamas, kad lėktuvo bilietų pardavimas yra apmokestinamas PVM (bylose nagrinėti vietiniai skrydžiai), net ir tuo atveju, kai keleiviai bilietų nepanaudoja ir jiems negali būti grąžinta suma už juos. Tai nelaikoma nei rankpinigiais, nei žalos atlyginimu. Būsimas paslaugų teikimas aiškiai identifikuojamas, todėl laikoma, kad paslaugos suteiktos parduodant bilietą. Apmokestinimo momentas atsiranda tada, kada gaunamas apmokėjimas už bilietą.


Ankstesnius „Mokesčių ir teisės naujienų" numerius rasite mūsų naujienų archyve.

 

Norėdami užsiprenumeruoti ir el. paštu gauti pranešimus apie „Mokesčių ir teisės naujienas", parašykite mums žinutę ir atsiųskite savo kontaktinę informaciją adresu vilnius@lt.pwc.com.