Mokesčių ir teisės naujienos Nr. 199-200 (2016 04 25)

View this page in: English

„Mokesčių ir teisės naujienos" - tai periodinis leidinys, informuojantis apie aktualiausių norminių aktų pasikeitimus Lietuvoje bei pateikiantis naujausių Valstybinės mokesčių inspekcijos išaiškinimų santraukas.


Paskelbtos i.SAF taisyklės

VMI paskelbė patvirtintas PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų tvarkymo ir pateikimo taisykles bei i.SAF duomenų rinkmenos aprašymą ir vertimus į anglų kalbą.

Remiantis šiais dokumentais visi apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais Lietuvoje, turėtų ruoštis privalomam PVM sąskaitų faktūrų duomenų teikimui nuo 2016 m. spalio 1 d. 

Plačiau

Paskelbtos i.VAZ taisyklės

VMI patvirtino važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo taisykles (taip pat paskelbtas ir neoficialus taisyklių vertimas į anglų kalbą) bei i.VAZ  duomenų rinkmenos aprašymą.

Važtaraščių duomenų teikimas prasideda 2016 m. spalio 1 d. 

VMI prie FM 2016 m. ir balandžio 8 d. pranešimas.


Sąrašas paslaugų, kurioms taikomas „atvirkštinio“ PVM apmokestinimo mechanizmas

VMI patikslino sąrašą konkrečių paslaugų, kurios laikomos/nelaikomos statybos darbais pagal Statybos įstatymo nuostatas.

Naujo vandens filtro sumontavimas/vandens slėgio pakėlimo sistemos prijungimas tuo atveju, kai naujai įrengiamas vidaus ar lauko vandentiekis, priskiriamas statybos darbams. 

Taip pat VMI remdamasi individualiais išaiškinimais parengė papildomą paslaugų, kurios priskiriamos/nepriskiriamos statybos darbams, t.y. kurių įsigijimui taikomas „atvirkštinio“ apmokestinimo PVM mechanizmas, sąrašą. 

VMI prie FM 2016 m. vasario 9 d. pranešimas.  

VMI prie FM 2016 m. kovo 25 d. pranešimas.


Namo administratoriaus teikiamų paslaugų apmokestinimas PVM

VMI paaiškino, kaip turėtų būti suprantamos bei atitinkamai PVM tikslais traktuojamos daugiabučio namo administratoriaus teikiamos paslaugos patalpų savininkams.

Tuo atveju, kai administratorius sudarydamas sutartis su komunalinių ir kitokių paslaugų teikėjais, veikia savo vardu ir savo vardu įsigytas paslaugas ir (arba) prekes parduoda patalpų savininkams (t.y. veikia kaip neatsiskleidęs tarpininkas), PVM turi būti skaičiuojamas nuo patalpų savininkams parduotų paslaugų ir (arba) prekių apmokestinamosios vertės.

Kai administratorius veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas, PVM turi būti skaičiuojamas tik nuo tarpininkavimo paslaugų. Tokiu atveju, paslaugų ir (arba) prekių pardavimą patalpų savininkams įforminantį dokumentą išrašo pats pardavėjas.

VMI prie FM 2016 m. kovo 21 d. pranešimas.


PVM apmokestinimas, kai žemės ūkio produktai perduodami kaip parama

VMI papildomai paaiškino, kad tais atvejais, kai prekės (pavyzdžiui, žemės ūkio produktai) perduodamos kaip parama (kai jų pirkimo ar užauginti sunaudotų prekių/paslaugų pirkimo PVM buvo atskaitytas) bei yra laikomos perduotomis ar sunaudotomis kaip nedidelės vertės dovanos, prievolės skaičiuoti PVM nuo tokio neatlygintino perdavimo neatsiranda.

Tad kai PVM mokėtojas perduoda paramos gavėjui (atitinkančiam reikalavimus, keliamus šiam statusui) prekes kaip paramą, nurodydamas paramos gavėjui šias prekes sunaudoti kaip labdarą ir kai kiekvieno konkretaus labdaros gavėjo gaunamų šių prekių apmokestinamoji vertė neviršija 75 eurų per kalendorinį mėnesį, tuomet tenkinamos aukščiau įvardintos nuostatos neskaičiuoti PVM nuo tokio perdavimo.

Kai prekės perduodamos paramos gavėjui jo vykdomai visuomenės naudingai veiklai, perduotų kaip parama prekių apmokestinamoji vertė neturi viršyti 145 eurų per PVM mokėtojo mokestinį laikotarpį.

VMI prie FM 2016 m. kovo 2 d. pranešimas.


Tarpininkavimo paslaugų apmokestinimas

VMI papildė PVM įstatymo komentarą dėl atsiskleidusių tarpininkų teikiamų tarpininkavimo paslaugų apmokestinimo.

VMI atkreipė dėmesį, kad kaip atsiskleidę tarpininkai gali veikti ir tokios bendrovės, kurios parduoda lėktuvų, keltų, traukinių ar autobusų bilietus. Tokiu atveju, kelionių agentūra parduodama bilietus veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas, jei keleivio vežimo sutartis yra sudaryta tarp keleivio ir keleivio vežimą atliekančios įmonės.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad jei ant parduodamų bilietų yra nurodomi kelionių agentūros rekvizitai, tokių papildomų rekvizitų nurodymas nepaneigia fakto, kad iš esmės bilietas yra išrašomas tikrojo vežėjo vardu.

Taip pat atkreiptas dėmesys, kad atsiskleidę tarpininkai PVM sąskaitas faktūras savo vardu gali išrašyti tik už savo suteiktas tarpininkavimo paslaugas.

VMI prie FM 2016 m. vasario 29 d. pranešimas.

Biodujų apmokestinimas akcizais

VMI pakomentavo biodujų apmokestinimo akcizais pakeitimus, kurie įsigalioj0 2016 m. sausio 1 d.

Remiantis šiais pakeitimais, akcizų lengvata taikoma tik didesnės koncentracijos biodegalų ir degalų mišiniams, kurie atitinka ES standartų reikalavimus, o visiems kitiems produktams, sudėtyje turintiems biologinės kilmės medžiagų, akcizų lengvata panaikinta.

Remiantis šiais pakeitimais biodujos klasifikuojamos KN 2711 19 ir KN 2711 29 subpozicijose negalėtų būti atleidžiamos nuo akcizų pagal Akcizų įstatymo 40 str.

Taip pat VMI papildomai pakomentavo akcizų lengvatas, kurios galėtų būti taikomos biodujoms.

VMI prie FM 2016 m. kovo 14 d. pranešimas.


Dėl leidimų gamtines dujas naudojantiems mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai

Priimtas įsakymas, kuriame patvirtinta leidimų, suteikiančių teisę atleisti nuo akcizų gamtines dujas, naudojamas mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, išdavimo (panaikinimo) tvarka bei šių gamtinių dujų apskaitos tvarka.

Pateikus prašymą VMI per 10 darbo dienų priima sprendimą dėl leidimo išdavimo. Kartu su prašymu turi būti pateikiamas šilumos ir elektros energijos gamybos technologinis aprašymas ir schema.

Šių gamtinių dujų apskaita turi būti tvarkoma laisvos formos žurnaluose, kad būtų galima nustatyti per dieną sunaudotų gamtinių dujų kiekį, skirtą šiluminei ir elektros energijai gaminti.

VMI prie FM 2016 m. vasario 29 d. pranešimas.

Atnaujintas leidinys paklausimų, apimančių kelias ES nares

Europos Komisija išleido atnaujintą leidinį, kuriame publikuojami išleisti paklausimai, apimantys kelias valstybes nares (angl. cross-border rulings). Tai projektas, kuriame tarp kitų 17 ES valstybių narių, dalyvauja ir Lietuva (numatytas projekto terminas iki 2018 m.). Tų šalių mokesčių mokėtojai gali kreiptis į savo šalies mokesčių administratorių su paklausimu dėl PVM apmokestinimo, siekiant gauti jungtinį kelių šalių atsakymą, kuomet sandoris apima kelias ES šalis.

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai dėl dividendų neapmokestinimo

Nuo 2016 m. kovo 26 d. įsigaliojo Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 32 ir 35 straipsnių pakeitimai. Pagal PMĮ 32 straipsnio naują 6 dalį, 34 straipsnio 2 dalies ir 35 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatos dėl užsienio vienetams išmokamų ir/ar iš jų gaunamų dividendų neapmokestinimo netaikomos darinių ar kelių darinių atžvilgiu, jeigu jų panaudojimo pagrindinis tikslas arba vienas iš pagrindinių tikslų buvo gauti mokestinės naudos, prieštaraujančios ES Tarybos direktyvos (2011/96/ES direktyva ir jos daliniai pakeitimai 2014/86/ES ir 2015/121/ES) dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms, dalykui ir tikslui. Be to, PMĮ 35 straipsnis papildytas 5 dalimi, pagal kurią šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos dėl iš užsienio vienetų gaunamų dividendų neapmokestinimo netaikomos dividendams, kuriais užsienio vienetai sumažina pelną, apmokestinamą pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įvedama pelno mokesčio sumokėjimo ir deklaravimo vienos datos (15 diena) taisyklė ir keičiasi avansinio pelno mokesčio skaičiavimo pagal praėjusių metų veiklos rezultatus tvarka.

VMI prie FM 2016 m. balandžio 4 d. pranešimas

Atnaujintos Metinės pajamų deklaracijos ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo deklaracijos FR0459 pildymo taisyklės

VMI prie FM parengė atnaujintas metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų bei nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos užpildymo ir teikimo taisykles.

Taisyklės atnaujintos atsižvelgus į nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusius GPM įstatymo pakeitimus.

Plačiau apie pačius pakeitimus rašėme gruodžio mėnesio leidinyje.

VMI prie FM 2016 m. kovo 30 d. pranešimas ir VMI prie FM 2016 m. kovo 2 d. pranešimas


Dėl gyventojų gautų automobilio pardavimo pajamų apmokestinimo

VMI prie FM parengė paaiškinimą, kaip turi būti apmokestinamos ir deklaruojamos 2015 m. gautos pajamos iš automobilio pardavimo.

Primename, kad gyventojų gautos pajamos iš automobilio pardavimo yra neapmokestinamos, jei automobilis buvo išlaikytas ne mažiau nei 3 metus. Pajamų, gautų iš anksčiau nei prieš trejus metus įsigyto automobilio pardavimo, galima nedeklaruoti, jeigu gauta suma neviršija 3 000 eurų per mokestinį laikotarpį.

Pranešime taip pat paaiškinta, kaip turi būti nustatoma automobilio įsigijimo kaina įvairiais atvejais (pvz. kai automobilis gautas dovanų, laimėtas loterijoje arba paveldėtas).

VMI prie FM 2016 m. kovo 9 d. pranešimas.


Atnaujintas GPM įstatymo komentaras dėl neapmokestinamųjų pajamų ir lengvatinių išlaidų

VMI prie FM parengė atnaujintą GPM įstatymo 17 str. (Neapmokestinamosios pajamos) ir 21 str. (Iš pajamų atimamos gyventojo patirtos išlaidos) komentarą.

Komentaras atnaujintas atsižvelgus į nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusius GPM įstatymo pakeitimus.

Plačiau apie pačius pakeitimus rašėme gruodžio mėnesio leidinyje.

VMI prie FM 2016 m. vasario 18 d. pranešimas.


Dėl palūkanų ir finansinių priemonių pardavimo pajamų apmokestinimo

VMI prie FM parengė paaiškinimus, kaip turi būti apmokestinamos ir deklaruojamos 2015 m. gautos palūkanos bei pajamos iš finansinių priemonių ir išvestinių finansinių priemonių pardavimo.

Paaiškinime nurodyta, kad palūkanų, jei jos yra neapmokestinamos pagal įstatymo nuostatas, deklaruoti nereikia. Pažymime, kad palūkanų pajamos už paskolas yra apmokestinamos ir deklaruojamos visada.

Primename, kad pajamų, gautų iš vertybinių popierių pardavimo, galima nedeklaruoti, jeigu gauta suma neviršija 3 000 eurų per mokestinį laikotarpį. Jeigu gautos pajamos viršija 3 000 eurų, visa suma turi būti deklaruojama metinėje deklaracijoje GPM308.

VMI prie FM 2016 m. vasario 8 d. pranešimas ir VMI prie FM 2016 m. vasario 4 d. pranešimas.

VMI prie FM 2016 m. vasario 4 d. pranešimas.

Iki 2016 m. gruodžio 31 d. nukeltas Lietuvos gyventojų užsienyje turimų ar uždarytų sąskaitų deklaravimo terminas

Pakeistos „Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos pildymo ir pateikimo taisyklės“ ir papildytos 41 punktu, pagal kurį gyventojams informacijos apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas pranešimo pateikimo terminas nuo 2016 m. gegužės 1 d. pratęsiamas iki 2016 metų gruodžio 31 dienos.

VMI prie LR FM viršininko 2016 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. VA-24


Nuo 2016 m. sausio 1 d. sąskaitų faktūrų pasirašyti nebereikia

Papildytas Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 11 straipsnio 4 dalies 4 punkto paaiškinimas nurodo, kad išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal sąskaitą faktūrą, jeigu joje be Buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) 13 str. 1 dalyje nustatytų privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų yra nurodyti papildomi apskaitos dokumentų rekvizitai: serija ir numeris; pirkėjo pavadinimas, kodas; prekės (paslaugos) pavadinimas; prekės (paslaugos) kaina. Pagal BAĮ 13 str. 8 dalies nuostatas, galiojančias nuo 2016 m. sausio 1 d., sąskaitų faktūrų pasirašyti nebereikia (kaip ir PVM sąskaitų faktūrų, kurių irgi nereikalaujama pasirašyti).  Nuo 2016 m. sausio 1 d. išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal pardavėjo išrašytą ir pirkėjui elektroniniu paštu Word, PDF ar kitu formatu perduotą sąskaitą faktūrą, jeigu tokioje pirkėjo sąskaitoje faktūroje yra nurodyti anksčiau minėti sąskaitai faktūrai privalomi rekvizitai.

PMĮ 11 straipsnio 4 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimas


Pakeistos sandorių su asocijuotais asmenimis deklaravimo taisyklės

Nuo 2016 m. spalio 1 d. asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos formos FR0528 ir jos papildomo lapo FR0528P forma turi būti pateikiama mokesčių administratoriui tik per VMI elektroninio deklaravimo sistemą, t.y. nebebus galima pateikti FR0528 formos bet kuriai apskrities VMI arba VMI prie LR FM Deklaracijų tvarkymo skyriui. Nurodoma, kad nustatant prievolę teikti FR0528 sandorių ir/ar ūkinių operacijų vertė yra 90 000 EUR. FR0528 taisyklių 4 punkto pakeitimu buvo patikslinti nedeklaruojamų ir, skaičiuojant 90 000 EUR vertę, neįtraukiamų sandorių pavyzdžiai, pvz.: su įstatinio kapitalo formavimu, didinimu ar mažinimu susijusios ūkinės operacijos.

VMI prie FM viršininko 2016 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. VA-35


Naujos loterijų ir lošimų mokesčių deklaracijų formos

Nuo 2016 m. kovo 18 d. įsigaliojo naujos loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų (FR0583 ir FR0584) formos ir jų užpildymo taisyklės. Atsižvelgiant į pačių formų pakeitimus, patikslintos kai kurių laukelių pildymo taisyklės. Pavyzdžiui, tiek FR0583, tiek FR0584 nebeliko laukelio „Registravimo Nr.“, kuriame anksčiau reikėjo įrašyti deklaracijos įregistravimo mokesčių mokėtojo tvarkomame deklaracijų registravimo žurnale eilės numerį, ir nustatyta, kad FR0583 nepildomi 3–6 laukeliai (buveinės adresas, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas), atsisakant šių laukelių ir FR0584 formoje.

VMI prie LR FM viršininkas 2016 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. VA-23


Pakeistos mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklės

Nuo 2016 m. spalio 1 d. mokesčių mokėtojai nebetenka teisės pasirinkti mokesčių deklaracijos pateikimo VMI būdo. Deklaracijos turės būti pateikiamos elektroniniu būdu, išskyrus nuolatinio ar nenuolatinio gyventojo pajamų mokesčio metinę deklaraciją ir išimtinius atvejus. Taisyklės papildytos nuostata, kad tais atvejais, kai VMI informacinės sistemos neveikia ir baigiasi konkretaus mokesčio deklaracijos pateikimo terminas, atkūrus galimybę jomis naudotis, mokesčių mokėtojas deklaraciją turi pateikti per protingą terminą.

VMI prie FM 2016 m. balandžio 4 d. pranešimas


Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sugrąžinimo už 2012-2014 m. mokestinį laikotarpį

VMI informuoja, kad po Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. KT24-N14/2015 (Nutarimas) už ankstesnius mokestinius laikotarpius (2012-2014 m.), kada galiojo šiuo nutarimu pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (NTMĮ) nuostatos, sumokėtas nekilnojamojo turto mokestis (NTM) neturi būti perskaičiuojamas ir grąžinamas. Be to, už 2012-2014 metų mokestinį laikotarpį nesumokėtas ir nedeklaruotas arba deklaruotas, bet nesumokėtas NTM neturi būti išieškomas, o pradėtas išieškojimas turi būti stabdomas, jei mokestinės prievolės buvo suformuotos, remiantis antikonstitucinėmis NTMĮ 7 straipsnio 6 dalies nuostatomis.

VMI prie FM 2016 m. vasario 3 d. pranešimas.


Pakeistos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijų formos

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimai, į kuriuos atsižvelgiant buvo pakeistos deklaracijų formos KIT708 ir KIT709 bei atitinkamai jų užpildymo ir pateikimo taisyklės. 

Nuo šiol turi būti naudojama nauja KIT708 forma ir jos papildomo lapo KIT708P forma, kurioje papildytas gamtos išteklių rūšių kodų sąrašas, į jį įtraukiant naujus kodus (pvz.: 14 kodą, nuo 2016 m. skirtą gintarui iki 40 mm). Taip pat nustatyta, kad asmenys, kurie teiks deklaraciją už ne visą 2016 m. I ketvirtį, turės įrašyti indeksavimo koeficientą –1, nepriklausomai nuo to, kad praėjusio ketvirčio koeficientas buvo didesnis.

VMI prie FM viršininko ir Aplinkos ministro bendras 2016 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. D1-63/VA-12.

Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklių pakeitimai

Svarbiausi bendrieji ūkio subjektų apskaitos principų pakeitimai:

  • Papildytas veiklos tęstinumo principas nuostata, kad principas netaikomas, tik kai priimamas sprendimas likviduoti ūkio subjektą arba kai ūkio subjektai įsteigiami ribotam veiklos laikotarpiui.
  • Papildytas pastovumo principas nuostata, kad apskaitos politiką galima keisti tik jeigu tuo siekiama parodyti ūkio subjekto ataskaitinio laikotarpio turtą, savininkų įnašus, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas.
  • Atlikti kiti redakcinio pobūdžio bendrųjų apskaitos principų pakeitimai.

6 str. papildytas nuostata, kad ūkio subjektai, tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas gali vadovautis ne tik verslo apskaitos standartais, bet ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, tarptautiniais apskaitos standartais.

Šie pakeitimai įsigalioja nuo 2016 m. sausio 29 d.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. 1K-29.

Atidėtas administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimas

Seimas atidėjo administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimą iki 2017 m. sausio 1 d.

Administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XII-2275.


Įsigaliojo Bendrijos prekių ženklų reglamentas

2016 m. kovo 23 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. (ES) 2015/2424 (toliau – Reglamentas), kuriuo pakeičiamas Bendrijos prekių ženklų reglamentavimas.

Plačiau

Siūloma keisti žalos už konkurencijos pažeidimus atlyginimo tvarką

Pakeitimais siekiama į nacionalinę teisę perkelti 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/104/ES „Dėl tam tikrų taisyklių, kuriomis reglamentuojami pagal nacionalinę teisę nagrinėjami ieškiniai dėl žalos, patirtos dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės nuostatų pažeidimo, atlyginimo“ nuostatas.

Plačiau

Siūloma aiškiau reglamentuoti išorinę reklamą

Pakeitimais siekiama supaprastinti išorinės reklamos įrengimo ir leidimų išdavimo tvarką bei sušvelninti tam tikrus reklamos ribojimus.

Įstatymo projektu siūloma įtvirtinti, kad tais atvejais, kuomet išorinė reklama įrengiama po stogine, kuri yra statinys (pvz. degalinėse), reklamos leidimas nereikalingas. Šis išimtis nebūtų taikoma reklamai, kuri įrengiama po stogine, kuri nėra statinys (pvz. autobusų stotelėse).

Pakeitimais taip pat siūloma atleisti asmenis nuo pareigos gauti leidimą reklamai, kai reklama įrengiama patalpoje, tačiau yra skirta stebėti ir yra matoma tik iš lauko pusės bei ant transporto priemonių, naudojamų pagal jų tikslinę paskirtį keleiviams ar kroviniams vežti, išskyrus atvejus kai ant tokios transporto priemonės įrengiamas reklaminis įrenginys.

Pakeitimas siekiama panaikinti maisto reklamos ribojimą, kuomet reklamoje nurodomi tik maisto gamintojo pavadinimas ir (ar) prekės ženklas.

Jei būtų priimti, pakeitimai įsigaliotų 2016 m. lapkričio 1 d.

Reklamos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. 16-1439.


Siūloma įtvirtinti galimybę turtą iš varžytinių įsigyti už skolintas lėšas

Pakeitimais siekiama išplėsti sąlyginės hipotekos sąvoką numatant, kad sąlygine hipoteka gali būti įkeičiamas daiktas, kuris yra įsigyjamas vykdymo proceso metu (pvz.: iš varžytinių) tais atvejais kuomet pirkėjas pageidauja turtą įsigyti kredito įstaigos skolintomis lėšomis. Sąlyginė hipoteka įsigalioja nuo momento, kai nekilnojamą daiktą įsigyjantis asmuo tampa šio daikto savininku.

Pakeitimais siūloma numatyti, kad asmuo, siekiantis įsigyti nekilnojamą turtą pasinaudodamas sąlygine hipoteka už skolintas lėšas, turėtų sumokėti 10 procentų įsigyjamo turto vertės.

Jei būtų priimti, pakeitimai įsigaliotų 2016 m. liepos 1 d.

Civilinio kodekso pakeitimo įstatymo projektas Nr. 15-10997(2) ir Civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymo projektas Nr. 15-10998(2).


Siūloma reglamentuoti sutelktinį finansavimą

Seimui pateiktas Sutelktinio finansavimo įstatymo projektas, kuriuo siekiama teisiškai reglamentuoti sutelktinio finansavimo (angl. crowd funding) veiklą.

Sutelktinio finansavimo reglamentavimas sudarytų sąlygas verslininkams pritraukti lėšų reikalingų verslo vystymui.

Remiantis įstatymo projektu, asmenys per 12 mėnesių laikotarpį galėtų vienam projektui skirti iki 1 000 Eur, šias lėšas paskolindamas arba įsigydamas projekto savininko išleistų finansinių priemonių. Šis ribojimas netaikomas, kai investuotojas yra profesionalus investuotojas, arba, įvertinus jo žinias ir patirtį, projektas laikomas tinkamu investuotojui.

Įstatymo projektu siūloma reglamentuoti sutelktinio finansavimo platformų, t.y. informacinių sistemų, sudarančių sąlygas teikti ir gauti finansavimą projektams, veiklą.

Jei būtų priimtas, įstatymas įsigaliotų 2016 m. gegužės 31 d.

Sutelktinio skolinimo įstatymo projektas Nr. 15-13974(2).

Dėl teisės į PVM atskaitą

2016 m. vasario 2 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. A-2152-556/2016 dėl teisės į PVM atskaitą, kurią nagrinėdamas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.

Remdamasis ESTT išaiškinimu ir įvertinęs visas objektyvias faktines aplinkybes, LVAT pripažino įmonės teisę atskaityti su rekreacinio tako įrengimu susijusį pirkimo PVM. Nors įrengtas rekreacinis takas buvo skirtas neatlygintinai naudotis visuomenei, pripažinta, kad jis taip pat gali būti laikomas priemone apmokestinamiesiems sandoriams vykdyti, t.y. pritraukti klientų įmonės teikiamoms PVM apmokestinamoms maitinimo, atrakcionų ir kitoms paslaugoms.


Dėl žemės statybai

2016 m. kovo 3 d. LVAT priėmė nutartį administracinėje byloje Nr. A-211-438/2016 dėl sandorio kvalifikavimo kaip užstatymo teisės ar žemės statybai pardavimo PVM tikslais.

Bylos faktinės aplinkybės susijusios su 28 garažų komplekso pardavimo sandoriu. Sandoris neapmokestintas PVM kaip senų pastatų tiekimas. Tačiau mokesčių administratorius, nustatęs, kad sandorio vertė yra didesnė nei garažų rinkos vertė, nusprendė, kad pareiškėjas pardavė ne tik 28 garažus, bet ir žemės, ant kurios pastatyti garažai ir skirtos statybai, užstatymo teisę, todėl dalį sandorio apmokestino PVM.

LVAT paneigė mokesčių administratoriaus poziciją ir pažymėjo, be kita ko, kad net jeigu po sandorio sudarymo vėlesniais atitinkamų institucijų sprendimais keičiamas žemės sklypo statusas, tai neturi reikšmės tiekiamos prekės / teikiamos paslaugos statusui ir nesudaro pagrindo šios prekės / paslaugos atgaline data priskirti PVM apmokestinamų objektų kategorijai.

Nerijaus Nedzinsko, PwC Partnerio, komentaras „Verslo žiniose“ 

N. Nedzinskas komentavo Pelno mokesčio įstatymo 40-1 straipsnio nuostatą dėl fiziniams asmenims skirstomo pelno apmokestinimo pelno mokesčiu, jeigu šis pelnas nebuvo apmokestintas dėl lengvatos investiciniams projektams taikymo. N. Nedzinsko nuomone „Tokia padėtis diskriminuoja smulkųjį ir vidutinį verslą, kuris, pasinaudojęs investicijų lengvata, galėtų modernizuoti savo veiklą ir padidinti savo konkurencingumą“, kadangi, kai dividendai mokami akcininkui, juridiniam asmeniui, jam nuo investuotojo pelno nereikia mokėti pelno mokesčio.

Su N. Nedzinsko komentarais galite susipažinti 2016 m. vasario 1 d. straipsnyje „Investicijų lengvata – tik stambiajam verslui“ dienraštyje „Verslo žinios“. 


Aušros Miltenytės, PwC vyr. projektų vadovės, komentaras „Verslo žiniose“ 

A. Miltenytė komentavo bylos sprendimą (Nr. C-587/10), kuriame Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) leido taikyti 0% PVM tarifą ir neįrašius į sąskaitą PVM kodo. A. Miltenytė pabrėžė, kad 2012 m. ESTT paskelbus sprendimą kilo daug diskusijų, ar Lietuvos PVM įstatymo 49 straipsnis neprieštarauja PVM direktyvai. Anot jos „ESTT ne kartą PVM registraciją įvertino kaip formalumą, kuris vienas pats negali nulemti teisės į PVM lengvatą. Tai labai svarbus ESTT sprendimas, tačiau jį taikyti praktiškai Lietuvoje be VMI palaiminimo yra nedrąsu ir rizikinga“.

Su A. Miltenytės komentarais plačiau galite susipažinti 2016 m. kovo 15 d. straipsnyje „O% PVM: Europa leidžia, o Lietuva draudžia“ dienraštyje „Verslo žinios“. 


Ankstesnius „Mokesčių ir teisės naujienų" numerius rasite mūsų naujienų archyve.

 

Norėdami užsiprenumeruoti ir el. paštu gauti pranešimus apie „Mokesčių ir teisės naujienas", parašykite mums žinutę ir atsiųskite savo kontaktinę informaciją adresu vilnius@lt.pwc.com.