Veiklos rezultatų matavimas ir valdymas

Laiko patikrinta vadybos tiesa teigia, kad to, ko negali išmatuoti, neįmanoma valdyti. Deja, nemaža dalis įmonių savo veiklą vis dar vertina vadovaudamosis tik finansiniais rodikliais, kurių ribotumas yra plačiai žinomas ir kritikuojamas. 

Finansiniai rodikliai remiasi istorine informacija ir atspindi tik vieną įmonės veiklos strategijos įgyvendinimo aspektą. Tuo tarpu kiti esminiai elementai – klientai, suinteresuotos šalys, procesų efektyvumas, augimas ir tobulėjimas, darbuotojai – lieka už veiklos rezultatų matavimo ir valdymo sistemos ribų, nors dažniausiai kaip tik nuo jų priklauso įmonės veiklos sėkmė (taip pat ir finansinė) ateityje. 

Vienpusė orientacija į finansinius rodiklius neleidžia įmonei suprasti jos veiklos rezultatus nulemiančių faktorių ir laiku reaguoti į besikeičiančią aplinką, neužtikrina valdymo sprendimų kokybės ir į strategijos įgyvendinimą orientuotos motyvacinės sistemos.

Iššūkiai, su kuriais susiduria organizacijos

  • Organizacijos veiklos strategija ne iki galo apibrėžta ir perteikta įvairiems organizacijos lygiams.
  • Sąsaja tarp strateginio ir operatyvinio lygmens planavimo nėra aiški, aukštesnio ir žemesnio lygio tikslų nesieja objektyvūs loginiai ryšiai.
  • Veiklos vertinimo rodikliai nepakankamai susieti su organizacijos veiklos strategija ir neatspindi esminių jos nuostatų.
  • Veiklos vertinimo rodikliai nustatomi ir apskaičiuojami nesistemingai, jų vertinimas nėra periodinis.
  • Vadovai ir darbuotojai nėra tikri, kaip jų veikla siejasi su organizacijos strategija ir pagal ką vertinamos jų pastangos.
PwC siūlomi sprendimai
  • Pagalba formuojant veiklos strategiją ir parengiant strateginių tikslų sistemą pagal subalansuotų rodiklių metodiką (angl. Balanced Scorecard ) – strategijos žemėlapį.
  • Kompleksinės organizacijos veiklos rezultatų matavimo ir valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas.
  • Veiklos vertinimo rodiklių nustatymas įvairiems organizacijos tikslų lygmenims.
  • Pagalba formuojant reikalavimus, pasirenkant ir diegiant IT sprendimą, skirtą veiklos vertinimo rodiklių apskaičiavimui ir valdymui.