Pelno mokesčio įstatymo lengvatos

Pelno mokesčio įstatymas leidžia susimažinti mokėtiną pelno mokestį toms įmonėms, kurios vykdo mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės plėtros veiklą arba investuoja į esminį technologinį atsinaujinimą.

Lengvata moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai

Jei įmonė 2008-2009 m. vykdė ar 2010 m. planuoja vykdyti mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinę plėtrą (MTEP), ji iš apmokestinamųjų pajamų gali tris kartus atskaityti išlaidas, patirtas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai bei MTEP veikloje naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo kainą nurašyti į sąnaudas per dvejus metus (jei netaikoma lengvata, ši kaina į sąnaudas yra perkeliama per 3-8 metus).

Lengvata investicijoms į esminį technologinį atsinaujinimą

Jei įmonė 2009 m. vykdė ar 2010 m. planuoja vykdyti investicijas į esminį technologinį atsinaujinimą, 2010-2013 m. ji gali iki 50 proc. sumažinti savo apmokestinamąjį pelną investicijos suma. Nepanaudotos lengvatos suma gali būti perkeliama keturis vienas po kito einančius metus, bet neviršijant 50 proc. apmokestinamojo pelno ribos.

Norint pasinaudoti lengvata moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai reikia:
 • įvertinti, ar MTEP projektų metu atliekami tyrimai yra susiję su mokslu, technologijomis, inovaciniais procesais, ar jie gali būti priskiriami kuriai nors iš MTEP sričių (fundamentiniams, taikomiesiems tyrimams ar ekonominei plėtrai);
 • įvertinti, kokios MTEP išlaidos gali būti tris kartus atskaitomos pelno mokesčio tikslais;
 • įvertinti, kokio MTEP veikloje naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo kainą per dvejus metus galima nurašyti į sąnaudas;
 • parengti VMI užklausimą ir gauti VMI atsakymą dėl neaiškių MTEP projektų/išlaidų, jei tokių būtų;
 • parengti MTEP darbų dokumentaciją  - aprašyti atliekamus MTEP darbus, tyrimų tikslus bei  jų vykdymo eigą;
 • apskaičiuoti patirtas MTEP išlaidas ir atitinkančias reikalavimus išlaidas priskirti MTEP.

Norint pasinaudoti lengvata investicijoms į esminį technologinį atsinaujinimą reikia:

 • įvertinti, ar investicijos į ilgalaikį turtą atitinka investicinio projekto sąvoką;
 • įvertinti, ar ilgalaikis turtas atitinka Pelno mokesčio įstatymo 46-1 straipsnyje nurodytus reikalavimus;
 • parengti pranešimą VMI apie vykdomą investicinį projektą;
 • įvertinti įmonės turimus turto įsigijimo bei pagaminimo dokumentus;
 • parengti VMI užklausimą ir gauti VMI atsakymą dėl neaiškių klausimų, kurie gali iškilti taikant investicinio projekto lengvatą, jei tokių būtų;
 • apskaičiuoti investicinio projekto lengvatos sumą, kuri galės sumažinti įmonės apmokestinamąjį pelną.

PricewaterhouseCoopers specialistai gali suteikti papildomos informacijos apie šias lengvatas bei jų taikymo principus.