Konsultacijų paslaugos

View this page in: English „PricewaterhouseCoopers" konsultacijų skyriaus specialistų teikiamos paslaugos skirtos padėti žmonėms spręsti šiuos verslo uždavinius:

Verslo procesų vertinimas, organizavimas ir valdymas

Veiklos efektyvumo didinimo sprendimai remiasi patikrinta metodika, kurios pagalba mes galime įvertinti verslo organizacijos potencialą ir padėti pasiekti ilgalaikių rezultatų šiose srityse:

sąnaudų mažinimas, pirmiausia tobulinant tiekimo funkciją;
pajamų didinimas, pirmiausia tobulinant vartotojų poreikių vertinimo ir paslaugų teikimo procesus;
pagrindinių verslo procesų ir vidaus kontrolės mechanizmų efektyvumo didinimas;
veiksmingas pagrindinių organizacijoje vykstančių pokyčių (plataus masto reorganizacija, procesų pertvarkymas ir pan. valdymas.


Finansų valdymas

Siūlome platų su finansų valdymu susijusių sprendimų spektrą:

finansų planavimo ir biudžetų sudarymo procesų peržiūra bei patobulinimas;
sąnaudų valdymo modelių kūrimas bei diegimas;
pagalba kuriant iždo funkciją ir didinant jos veiklos efektyvumą;
valdymo informacijos tobulinimas ir kt.


IT rizikų vertinimas ir valdymas, pagalba pasirenkant ir diegiant informacines sistemas

Informacinių technologijų (IT) rizikos veiksnių vertinimo ir valdymo sprendimai skirti įmonėms, kurios siekia optimizuoti IT išteklių kontrolę ir valdymą bei užtikrinti tinkamą saugumo lygį, neprarandant veiklos efektyvumo. Tokie sprendimai apima IT sistemų saugumą, duomenų valdymą, prieigos kontrolę ir valdymą, veiklos tęstinumo planavimą.

Taip pat teikiame IT sistemų parinkimo ir pagalbos jas diegiant paslaugas, kurios apima visus informacinių sistemų pasirinkimo, diegimo ir tobulinimo etapus.

ES struktūrinių fondų lėšų pritraukimas ir panaudojimas

Mes teikiame visapusišką paramą įmonėms, viešojo sektoriaus organizacijoms ir kitiems galimiems pareiškėjams siekiant finansavimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Teikiame šias paslaugas:

konsultacijos dėl finansavimo iš ES struktūrinių fondų;
paraiškų finansavimui iš ES struktūrinių fondų rengimas;
ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo auditas;
ataskaitų apie ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą rengimas.


Vidaus audito veiklos organizavimas

Veiksminga vidaus audito funkcija reikalauja gilaus verslo supratimo ir pakankamų išteklių. Pirmaujančių organizacijų vidaus audito funkcijos neapsiriboja vien rizikos veiksnių nustatymu ir atitikties nustatytiems reikalavimams užtikrinimu.

Mes padedame įkurti ir plėtoti vidaus audito funkciją taip, kad ji atitiktų geriausios praktikos reikalavimus. Taip pat siūlome automatizuotą vidaus audito planavimo, valdymo ir dokumentavimo sprendimą „TeamMateTM ".

Rizikos vertinimas ir valdymas

Dėl nepaliaujamai augančios konkurencijos ir neišvengiamų verslo aplinkos pokyčių akivaizdus iššūkis, su kuriuo susiduria mūsų klientai - kaip sukurti ir išlaikyti įmonės vertę aplinkoje, kurioje nuolat vyksta pokyčiai, atsiveria naujos galimybės, vyrauja netikrumas. Tokios veiklos sąlygos reikalauja visapusiškai įvertinti tiek rizikos veiksnius arba pavojus, su kuriais įmonė susiduria, tiek galimybes, kurios jai atsiveria. Todėl reikia integruoti rizikos ir įmonės vertės valdymo procesus visuose valdymo lygmenyse.

Mes siūlome sprendimus, kurie padėtų įvertinti šiuos procesus bei sukurti jų valdymui reikalingą infrastruktūrą. Rizikos vertinimo ir valdymo sprendimai taip pat apima atitikties reikalavimams (nustatytiems priežiūros institucijų ar pačios įmonės) vertinimą bei atitikties užtikrinimo priemonių planų parengimą ir pagalbą juos įgyvendinant.