Finansų valdymas

Optimalus finansų panaudojimas ir valdymas yra esminė prielaida siekiant gerų veiklos rezultatų. Todėl finansų valdymas yra vienas svarbiausių organizacijos veiklos procesų, įtakojančių visą vertės grandinę. Finansų valdymas apima tinkamą finansų planavimą, planų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, remiantis nustatytais rodikliais, rizikos valdymą, finansų funkcijos darbo organizavimą ir kitus klausimus, kuriuos tenka spręsti valdant vieną svarbiausių organizacijos išteklių – pinigus.

Mes siekiame padėti savo klientams tinkamai organizuoti efektyvų finansų funkcijos darbą ir optimizuoti susijusius procesus, patobulinti finansų (funkcijos) valdymą, vidaus kontrolės ir rizikos valdymo priemonių finansų srityje kokybę bei finansinės ir valdymo apskaitos ataskaitų sistemą.

Iššūkiai, su kuriais susiduria organizacijos

 • Perėjimas prie naujų apskaitos standartų, atitikties išoriniams reikalavimams, įtakojantiems finansų funkciją, užtikrinimas (pvz. Basel II, MiFID, Sarbanes-Oxley).
 • Pagalba viešojo sektoriaus institucijoms pereinant prie Viešojo sektoriaus verslo apskaitos standartų (VSAFAS).
 • Optimalių IT sprendimų finansų valdymui parinkimas ir efektyvus jų diegimo valdymas.
 • Finansų funkcijos vidaus kontrolių ir rizikos valdymo įvertinimas ir optimizavimas.
 • Poreikis įvertinti finansų planavimo, apskaitos ir valdymo procesų organizavimo efektyvumą ir susijusias sąnaudas.
 • Finansinių ir valdymo ataskaitų parengimo trukmės sutrumpinimas, parengtų ataskaitų koregavimų skaičiaus sumažinimas.
 • Sudėtingi apskaitos funkcijos veiklos organizavimo sprendimai: centralizavimas, perdavimas išoriniams paslaugos teikėjams (angl. outsourcing ).
 • Efektyvaus trečioms šalims perduotų funkcijų valdymo užtikrinimas.
PwC siūlomi sprendimai
 • Pagalba kuriant ir diegiant į strateginius tikslus ir pagrindinius veiklos vertinimo rodiklius orientuotą finansų planavimo ir valdymo sistemą (valdymo objektų nustatymas: pelno ir sąnaudų centrų, informacijos struktūros, rodiklių, ataskaitų; proceso organizavimas).
 • Finansų funkcijos veiklos efektyvumo įvertinimas ir procesų optimizavimas.
 • Finansinės ir valdymo informacijos parengimo ciklo optimizavimas laiko ir sąnaudų požiūriu.
 • Pagalba parengiant specifikaciją finansų apskaitos ir valdymo IT sprendimui, pasirenkant ir diegiant pasirinktą sprendimą.
 • Iždo funkcijos organizavimo ir apyvartinio kapitalo valdymo optimizavimo sprendimai.
 • Sąnaudų paskirstymo sistemų kūrimas ir diegimas (pvz. ABC (angl. Activity Based Costing )), susijusios konsultacijos.