PwC Israel מציגה את דו"ח ה- Money Tree לרבעון הראשון של 2011:

15 במאי 2011

השנה נפתחה ברמת השקעות הון סיכון הגבוהה ביותר מאז קריסת ליהמן ברדרס בשנת 2008
• 342 מיליון דולר הושקעו בחברות היי-טק מגובות הון סיכון ברבעון הראשון של שנת 2011

תל אביב, ‏15 מאי, 2011 - פירמת רואי החשבון PwC Israel, מדווחת במסגרת דו"ח ה- Money Tree™ לרבעון הראשון של שנת 2011 כי, חברות היי-טק המגובות הון סיכון (חברות בהן אחד המשקיעים בסבב ההשקעה הוא קרן הון סיכון), גייסו בישראל במהלך הרבעון הראשון של 2011 342 מיליון דולר, גידול של 34% לעומת הרבעון הקודם, בו גויסו  256 מיליון דולר, ועליה חדה של  102% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בו גויסו 170 מיליון דולר.
עוד עולה מן הנתונים כי 83 חברות היי-טק ישראליות גייסו הון ברבעון הראשון של שנת 2011, לעומת 74 חברות שגייסו הון ברבעון הקודם ו-72 חברות שגייסו הון ברבעון המקביל אשתקד. ממוצע ההשקעה בחברה עמד על 4.1 מיליון דולר ברבעון הנוכחי, לעומת 3.5 מיליון דולר ברבעון הקודם ו- 2.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
נתוני הדו"ח מצביעים על עליה משמעותית ברמת ההשקעות במגזר האינטרנט. ההשקעה במגזר זה במהלך הרבעון, בסך 75 מליון דולר, הינה הגבוהה ביותר שדווחה אי פעם. שלוש השקעות היוו 65% מסכום ההשקעות במגזר זה.
בין היתר, הרבעון מתאפיין בריבוי סבבי השקעה גדולים, מעל 10 מיליון דולר. ברבעון הנוכחי הושקעו במסגרת 9 עסקאות 179 מיליון דולר לעומת 6 עסקאות שהסתכמו ל 120.5 מיליון דולר ברבעון הקודם ו- 4 עסקאות שהסתכמו ל 77.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
רובי סולימן, שותף, ראש מגזר משותף, PwC Israel, ציין כי, "ברבעון שבו אנו עדים למספרי שיא באקזיטים של חברות מגובות הון סיכון, אין זה מפליא כי כמות ההשקעות אף היא גדלה וחוזרת לרמות ההשקעה טרום משבר האשראי. הגידול לא התרחש ברבעון הנוכחי, אלא הינו תהליך של יציאה מהמשבר, שצבר תאוצה לאורך 2010, והגיע לבשלות לקראת סוף 2010. עדיין איננו רואים את שיאה של התקופה הנוכחית, שכן עם ההצלחה לממש את ההשקעות אנו רואים את הקרנות פותחות סבבי גיוס חדשים ומשקיעות את יתרת הכספים בקרנות הנוכחיות בביטחון גדול יותר. יש לצפות כי בשנה הקרובה נראה מספר גדול של קרנות המשך ישראליות וזרות המביאות כספים חדשים להשקעה בהי-טק הישראלי ולפיתוח דור ההמשך של החברות לעשור הקרוב".


ניתוח על פי מקום רישום החברות

58 חברות, המהוות 70% מסך החברות אשר גייסו הון ברבעון הראשון של 2011, רשומות כישראליות. חברות אלה גייסו 186 מיליון דולר המהווים 54% מסך כל ההשקעות. שאר החברות רשומות כזרות, רובן המכריע בארה"ב.
חברות הנהנות מסיוע של המדען הראשי
36 חברות, המהוות 43% מכלל החברות אשר גייסו הון ברבעון הראשון של 2011, נהנות מסיוע של המדען הראשי.  146 מיליון דולר מסך כל ההשקעות הוזרמו לחברות אלו.

ניתוח על פי מגזרים טכנולוגיים מובילים

מגזר התקשורת והרשתות מוביל ברבעון הראשון בהיקף הגיוסים. מגזר זה התחזק ברבעון הראשון עם השקעות בגובה 88 מיליון דולר שגויסו ע"י 15 חברות, זאת לעומת 16 חברות שגייסו 34 מיליון דולר ברבעון הקודם ו- 12 חברות שגייסו 29 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההשקעה הממוצעת בחברה במגזר זה עמדה על 5.9 מיליון דולר ברבעון הנוכחי, לעומת 2.1 מיליון דולר ברבעון הקודם ו-2.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. במונחים כספיים, מדובר בעליה חדה, בשיעור של 157% לעומת הרבעון הקודם ו- 202% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
מגזר מדעי החיים, הכולל בתוכו את תחום המכשור הרפואי והביוטכנולוגיה, מציג ירידה לעומת הרבעון הקודם. ברבעון הנוכחי גייסו 15 חברות 44.5 מיליון דולר, זאת לעומת 16 חברות שגייסו 73 מיליון דולר ברבעון הקודם, ו- 18 חברות שגייסו  36 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ממוצע ההשקעה בחברה עמד על 3 מיליון דולר ברבעון הנוכחי, לעומת 4.5 מיליון דולר ברבעון הקודם, ו- 2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. במונחים כספיים, מדובר בירידה של 39% לעומת הרבעון הקודם ועליה של 24% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
במגזר התוכנה 17 חברות גייסו 39 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2011. זאת לעומת 20.4 מיליון דולר שהושקעו ב-9 חברות ברבעון הקודם ו-45.5 מיליון דולר שהושקעו ב- 22 חברות ברבעון המקביל אשתקד. במונחים כספיים, מדובר בעליה חדה,בשיעור של 91% לעומת הרבעון הקודם וירידה של  14.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההשקעה הממוצעת בחברה עמדה בשני הרבעונים האחרונים על 2.3 מיליון דולר, לעומת 2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
7 חברות ממגזר המוליכים למחצה גייסו 47 מיליון דולר ברבעון הנוכחי, לעומת 8 חברות שגייסו 69 מיליון דולר ברבעון הקודם ו- 8 חברות שגייסו 38 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ממוצע ההשקעה בחברה במגזר זה עמד על 6.7 מיליון דולר ברבעון הנוכחי, לעומת 8.7 מיליון דולר ברבעון הקודם ו-4.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
מגזר האינטרנט מציג עליה לעומת הרבעון הקודם. ברבעון הנוכחי גייסו 15 חברות 75 מיליון דולר, זאת לעומת 7 חברות שגייסו 35 מיליון דולר ברבעון הקודם, ו- 4 חברות שגייסו 4.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ממוצע ההשקעה בחברה עמד על 5 מיליון דולר בשני הרבעונים האחרונים, לעומת 1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. במונחים כספיים, מדובר בעלייה בשיעור של  114% לעומת הרבעון הקודם ועליה חדה של  1724% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
בקטגוריה של מגזרים אחרים נכללות חברות מתחום המדיה, אנרגיה ותעשיה ועוד. 14 חברות מקטגוריה זו גייסו 49 מיליון דולר ברבעון הנוכחי, סכום המהווה  14% מסך ההשקעות ברבעון זה. זאת, לעומת 18 חברות שגייסו 24 מיליון דולר ברבעון הקודם ו- 5 חברות שגייסו 15 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
במגזר הקלינטק, החוצה את גבולות המגזרים הטכנולוגיים וכולל חברות אנרגיה חלופית, מניעת זיהום, מחזור, אספקת והמרת חשמל ושימור אנרגיה, הושקעו ברבעון הנוכחי 26 מיליון דולר במסגרת 8 עסקאות לעומת 9 מיליון דולר ברבעון הקודם שהושקעו במסגרת 6 עסקאות.ניתוח על פי סבבי השקעה

Early round
ברבעון הנוכחי, 26 חברות גייסו ב- Early round סכום של כ-91.4 מיליון דולר, בסבב הראשון והשני יחד. זאת לעומת 23 חברות שגייסו בסבב זה 70.8 מיליון דולר ברבעון הקודם ו-28 חברות שגייסו 73.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ממוצע ההשקעה לחברה בסבב זה עמד על 3.5 מיליון דולר ברבעון הנוכחי, לעומת 3.1 מיליון דולר ברבעון הקודם ו- 2.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

Third round
ברבעון הנוכחי, 7 חברות גייסו בסבב השלישי  49.1 מיליון דולר. זאת, לעומת 13 חברות שגייסו בסבב זה  47.5 מיליון דולר ברבעון הקודם ו- 5 חברות שגייסו 16.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההשקעה הממוצעת לחברה בסבב זה עמדה על 7 מיליון דולר ברבעון הנוכחי, לעומת 3.7 מיליון דולר ברבעון הקודם ו- 3.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

Later round
15 חברות גייסו 152.3 מיליון דולר ברבעון הנוכחי באמצעות עסקאות שבוצעו בסבבים מאוחרים (החל מהסבב הרביעי). זאת לעומת 13 חברות שגייסו 99.4 מיליון דולר ברבעון הקודם ו- 11 חברות שגייסו  41.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ממוצע ההשקעה לסבב זה עמד על 10.2 מיליון דולר ברבעון הנוכחי, לעומת 7.6 מיליון דולר ברבעון הקודם ו- 3.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

Bridge Loans
35 חברות גייסו באמצעות הלוואות גישור ברבעון הנוכחי  49.5 מיליון דולר, זאת, לעומת 25 חברות שגייסו  38 מיליון דולר ברבעון הקודם ו-25 חברות שגייסו 36 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ממוצע ההלוואה לחברה עמד על 1.4 מיליון דולר ברבעון הנוכחי, לעומת 1.5 מיליון דולר ברבעון הקודם ו-1.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
ניתוח על פי שלבים בהתפתחות החברה

שלב ה-  Seed/Start-up:
8 חברות בשלב ה- Start-up גייסו 15 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2011, סכום המהווה 4% מסך ההשקעות ברבעון זה. זאת לעומת 9 חברות שגייסו  8.5 מיליון דולר ברבעון הקודם ו- 12 חברות שגייסו 16.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ממוצע ההשקעה לחברה בשלב זה עמד על 1.9 מיליון דולר ברבעון הנוכחי, לעומת 1 מיליון דולר ברבעון הקודם ו- 1.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

שלב הביניים (Early/Expansion Stage):
63 חברות בשלב הביניים גייסו  233.6 מיליון דולר ברבעון הנוכחי, לעומת 56 חברות שגייסו  208 מיליון דולר ברבעון הקודם ו- 55 חברות שגייסו  138 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ממוצע ההשקעה ברבעון זה עמד על 3.7 מיליון דולר, לעומת 3.7 מיליון דולר ברבעון הקודם ו- 2.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

מניתוח פנימי של שלב הביניים, עולה כי 42 חברות שנמצאות בשלב ה- Early Stage גייסו 111.2 מיליון דולר ברבעון זה, וכי 21 חברות שנמצאות בשלב ה-Expansion Stage גייסו  122.4 מיליון דולר

שלב מתקדם (Later Stage):
12 חברות הנמצאות בשלב מתקדם גייסו ברבעון הנוכחי  94 מיליון דולר, לעומת 9 חברות שגייסו  39 מיליון דולר ברבעון הקודם ו- 5 חברות שגייסו 14.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ממוצע ההשקעה ברבעון זה עמד על 7.8 מיליון דולר, לעומת 4.3 מיליון דולר ברבעון הקודם ו-2.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
דו"ח ה- ™ MoneyTree מבוצע באופן רבעוני על ידי PwC Israel במקביל לעריכת הדו"ח בארה"ב ואירופה על ידי פירמת ראיית החשבון, המס והייעוץ הגלובלית- PricewaterhouseCoopers (PwC). ברבעון הנוכחי השתתפו בדו"ח 46 קרנות הון סיכון. ציבור רחב עושה שימוש בממצאי הדו"ח מידי רבעון והוא כולל: קרנות הון סיכון בישראל ובחו"ל, בנקים מסחריים, בנקים להשקעות ומוסדות פיננסיים אחרים בישראל וברחבי העולם, חברות היי-טק, משרדי ממשלה, לשכת המדען הראשי ואחרים.