ביקורת ודיווח כספי

View this page in: English

שירותי הביקורת שלנו תפורים ומותאמים לסוג הלקוח, אופיו ותחום עיסוקו ומתבססים על שימוש במתודולוגית ביקורת אחידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר, כפי שנהוגים בכל פירמות PwC ברחבי העולם. צוותי הביקורת שלנו מתאימים את שיטת עבודתם לסביבת הביקורת של כל לקוח וכך מובטחים האיכות והיעילות. במידת הצורך, אנו מפעילים צוותי ביקורת רב-לאומיים, תוך שילוב צוותי הביקורת של פירמות PwC השונות ברחבי העולם. אנו בעלי ניסיון רב בטיפול בסוגיות חשבונאיות מורכבות, במסגרת פרויקטים רבים שביצענו עבור ארגונים מובילים בארץ ובחו"ל.
אנו מתמחים בכללי החשבונאות המקובלים בישראל, לרבות:

  • תקנות ניירות ערך, כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב (US GAAP) לרבות תקנות רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), תקני חשבונאות בינלאומיים (IFRS/IAS), כללי חשבונאות של מוסדות ללא כוונת רווח ועוד
  • ייעוץ בסוגיות חשבונאיות מורכבות
  • ליווי תהליכי הנפקה

התקן החדש להכרה בהכנסה
לפרסומים בנושא הכרה בהכנסה לפי מגזרים - לחץ כאן


תאריך מבזקי חשבונאות לצפייה
15.05.2017 דוחות כספיים תמציתיים ביניים לדוגמא - 2017 לקובץ pdf
15.05.2017 דוחות כספיים תמציתיים ביניים לדוגמא - 2017 לקובץ word
05.12.2016 מידע כספי סולו לפי תקנות ניירות ערך - 2016 לקובץ pdf
05.12.2016 מידע כספי סולו לפי תקנות ניירות ערך - 2016 לקובץ word
24.11.2016 דוחות כספיים שנתיים לדוגמא 2016 לקובץ pdf
24.11.2016 דוחות כספיים שנתיים לדוגמא 2016 לקובץ word
19.05.2016 דוחות כספיים תמציתיים ביניים לדוגמא 2016 לקובץ pdf
19.05.2016 דוחות כספיים תמציתיים ביניים לדוגמא 2016 לקובץ word
04.05.2015 דוחות כספיים תמציתיים ביניים מאוחדים לדוגמא למבזק
10.02.2015 FAQ 22: הגילוי הנדרש במסגרת הדוחות הכספיים לשנת 2014 באשר לשינוי האומדן הנגזר מעמדת סגל חשבונאית מספר 21-1 בדבר קיומו של "שוק עמוק" באגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה בישראל למבזק
31.12.2014 עדכון עמדת סגל 105-25 של רשות ניירות ערך בנושא קיצור הדוחות למבזק
27.11.2014 עמדת סגל חשבונאית מספר 21-1: קיומו של שוק עמוק באגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה בישראל למבזק
31.08.2014 תיקון תקנות ניירות ערך העוסקות בפרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה למבזק
17.08.2014 תקן דיווח כספי בינלאומי 9 – (IFRS 9) "מכשירים פיננסיים" למבזק
16.06.2014 תקן דיווח כספי בינלאומי 15 - הכנסות מחוזים עם לקוחות למבזק
07.05.2014 דוחות כספיים תמציתיים ביניים מאוחדים לדוגמא למבזק
19.03.2014 עדכון עמדה משפטית מספר 105-23 לעניין פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי למבזק
05.03.2014 הקלות בתשקיפי מדף למבזק
28.01.2014 הקלות לתאגידים קטנים למבזק
06.01.2014 שאלוני גילוי לגבי דוחות כספיים שנתיים לשנת 2013 הערוכים לפי תקני ה-IFRS ותקנות ניירות ערך 2013 למבזק
18.08.2013 תיקונים לדרישות הגילוי באשר לירידת ערך של נכסים לא-פיננסיים למבזק
08.08.2013 החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים - גילוי בדוחות הכספיים לרבעון השני של 2013 למבזק
03.07.2013 פרשנות מספר 21 של הוועדה לפרשנויות של תקני דיווח כספי בינלאומיים: "היטלים" למבזק
12.06.2013 רשות ניירות ערך - המשך דוח ממצאים בקשר עם נאותות בחינת הנחת העסק החי למבזק
29.04.2013 דוחות כספיים תמציתיים ביניים מאוחדים לדוגמא למבזק
20.03.2013 גילוי בדבר שינויים בסביבה כלכלית, המשבר בגוש היורו וסיכוני שוק - עדכון למבזק
17.03.2013 ליקויים וכשלים שנמצאו במסגרת בדיקת סגל רשות ניירות ערך - נאותות בחינת הנחת העסק החי למבזק
27.01.2013 טיוטת תיקון תקנות ניירות ערך בנושאי דיווח כספי - להערות ציבור למבזק
13.01.2013 טיוטת תיקון לתקנות ניירות ערך - הקלות בקשר לחתימה מחדש על דוחות כספיים למבזק