Αλλαγές στις Εργασιακές Σχέσεις και Λύσεις σε Ασφαλιστικά Θέματα


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 9 ώρες Ιδιώτες: 200€
Εταιρείες: 250€
Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, σε υπαλλήλους οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων, σε εργασιακούς συμβούλους και γενικότερα σε στελέχη που είναι επιφορτισμένα με θέματα που άπτονται του εργατικού δικαίου.

Παράλληλα, την τρίτη ημέρα του σεμιναρίου θα γίνει σύντομη εισήγηση επί των πρόσφατων αλλαγών της ασφαλιστικής νομοθεσίας από τον Δικηγόρο - Εργατολόγο κ. Δημήτρη Μπούρλο και θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλλουν ερωτήματα με θέματα της ασφαλιστικής νομοθεσίας, τα οποία θα απαντηθούν. 

Στόχος:

 • Η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά εργασίας, η αναφορά σε φλέγοντα ζητήματα που σχετίζονται με την καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, την καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας καθώς και η αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν καθημερινά με την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σ.ΕΠ.Ε.  Το πρόγραμμα του σεμιναρίου εμπλουτίζεται με την παρουσίαση των απόψεων του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας πάνω στα υπό κρίση ζητήματα όπως αυτές προκύπτουν μέσα από σχετικά έγγραφα και ερμηνευτικές εγκυκλίους.
 • Να δοθούν έγκυρες απαντήσεις επί ερωτημάτων Ασφαλιστικής Νομοθεσίας που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τα στελέχη καθώς και ιδιώτες (Μισθωτοί, Μέλη Δ.Σ., Μέτοχοι, Επιχειρηματίες κ.λ.π.)

Διδακτέα ύλη:

α. Αλλαγές στις Εργασιακές Σχέσεις

 • Ο ΝΟΜΟΣ 4255/2014 (ΦΕΚ 89 Α΄) ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ.
  • Τροποποίηση αρμοδιοτήτων Ε.ΥΠ.Ε.Α. μετά την κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου.
 • ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΥ 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4225/2014 (ΦΕΚ 2 Α΄)
  • Βιβλίο αδειών και υποχρέωση γνωστοποίησης ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κάθε    Ιανουάριο των αδειών που χορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
  • Εξοφλητικές αποδείξεις
  • Κατώτατα όρια αποδοχών προσλαμβανομένων μακροχρόνια ανέργων
  • Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)
  • Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών και αναφορά στην ερμηνευτική εγκύκλιο 6476/137/27-02-2014 της Δ/νσης όρων Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και την Υ.Α. 11921/253/05-05-2014 (ΦΕΚ 1130 Β΄)
 • ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΕΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΔΕΣΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΙ Υ.Α. 27397/122/19-8-2013 (ΦΕΚ 2062 Β΄) ΚΑΙ 8422/20/20-03-2014 (ΦΕΚ 701 Β΄).
  • Επιβολή κυρώσεων κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας, κατά τη διαπίστωση αδήλωτης εργασίας
  • Επιβολή κυρώσεων, κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας κατά τη διαπίστωση παραβάσεων που σχετίζονται με την:
   • Μη επίδειξη Β.Η.Δ.Α.Π.
   • Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας
   • Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών τελευταίου τριμήνου
   • Μη επίδειξη Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών
 • ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΑΙ ΟΑΕΔ – Η Νέα Υ.Α. 29502/85/8-09-2014 (ΦΕΚ 2390 Β΄).   
  • Έντυπα και Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες πράξεις για να ισχύουν και να τηρούνται από τον εργοδότη (άρθρο 2)
  • Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων (άρθρο 3)
  • Προθεσμία και ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (άρθρο 4)
  • Διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία υποχρεωτικής επιβολής εντύπων αρμοδιότητας του Σ.ΕΠ.Ε. (έγγραφο υπ΄αριθμ. 509/11-06-2013)
 • ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ & Η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 – ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
  Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
  • Έννοια δανεισμού.
  • Δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια του δανεισμού.
  • Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός.
 • Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ.
  • Έννοια του διευθύνοντος υπαλλήλου.
  • Κριτήρια.
  • Χρονικά όρια εργασίας.
  • Καταγγελία Σύμβασης.
  • Νομολογιακά παραδείγματα.
 • ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.    
  • Λύση της σχέσεως εργασίας – Γενικά.
  • Έγκυρη καταγγελία της σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3198/1955 και του άρθρου 2 του Ν. 2556/1997 – Συνέπειες ακυρότητας.
  • Διάκριση μεταξύ υπαλλήλου και εργατοτεχνίτη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης και ενδεικτικές αποφάσεις από την δικαστηριακή νομολογία.
  • Υπολογισμός και ποσό περιορισμού της αποζημίωσης.
  • Αποζημίωση υπαλλήλων με προειδοποίηση και χωρίς προειδοποίηση.
  • Τμηματική καταβολή και φορολογία της αποζημίωσης.
  • Αναφορά στις περιπτώσεις όπου δεν οφείλεται αποζημίωση.
  • Καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον μισθωτό χωρίς προειδοποίηση και ποσό αποζημίωσης (άρθρο 4 του Ν. 2112/1920).
  • Αποζημίωση μισθωτών λόγω συνταξιοδότησης ή μετά τη συμπλήρωση 15 ετών στον ίδιο εργοδότη (άρθρο 5 του Ν. 435/1976 και άρθρο 8 του Ν. 3198/1955).
  • Περιπτώσεις απαγόρευσης καταγγελίας της εργασιακής σχέσης – Αναστολή της καταγγελίας κατά άρθρο 168 του Α.Κ.
  • Καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για συγκεκριμένο σπουδαίο λόγο (άρθρο 672 ΑΚ) και καταβολή αποζημίωσης κατά τα άρθρα 673 και 674 ΑΚ.
  • Καταγγελία της σχέσης εργασίας έμμισθων δικηγόρων.
  • Απολύσεις για Οικονομοτεχνικούς λόγους – Συμφωνημένες Απολύσεις

β. Θέματα Συνταξιοδοτικά και απαντήσεις επί ερωτημάτων Ασφαλιστικής Νομοθεσίας

Εμπεριστατωμένη εισήγηση σχετικά με τις  πρόσφατες αλλαγές της ασφαλιστικής και ιδιαίτερα της  συνταξιοδοτικής νομοθεσίας από τον δικηγόρο – εργατολόγο κ. Δημήτρη Μπούρλο.  

 • Σύντομη εισήγηση επί των πρόσφατων αλλαγών της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας
 • Υποβολή ερωτημάτων από τους συμμετέχοντες προς τον Δικηγόρο - Εργατολόγο κ.Δημήτρη Μπούρλο, επί θεμάτων ασφαλιστικής νομοθεσίας

Ώρες διεξαγωγής:

18.00 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ).