Ναυτιλιακή Λογιστική σύμφωνα με τα IFRS (ΔΠΧΑ)


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
03/10/2017 48 εκπαιδ. ώρες 1.400€ Ιδιώτης Εταιρεία

20η συνεχής διοργάνωση

 

Σύντομη περιγραφή:

Πλήρης θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη Ναυτιλιακή Λογιστική και στα ειδικά θέματα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Το σεμινάριο έχει πλήρως επικαιροποιηθεί με αναλυτική περιγραφή του λογιστικού χειρισμού σύμφωνα με τα IFRS πρακτικών θεμάτων που αφορούν στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις (πλοιοκτήτριες και management εταιρείες).

Στόχος:

 • Η εξειδίκευση στη Ναυτιλιακή Λογιστική που εφαρμόζουν οι πλοιοκτήτριες και management εταιρείες
 • Η Αναλυτική παρουσίαση του συνολικού λογιστικού κυκλώματος της λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και των ειδικών θεμάτων τους  (Λογαριασμός Πλοιάρχου, Reporting, Κοστολόγηση, Φορολογία Πλοίων, Οικονομικές Καταστάσεις και Ανάλυση τους) 

Διδακτέα ύλη:

 • Έννοια πλοίου, Κατηγορίες πλοίων, Ναυτιλιακές επιχειρήσεις Ν.959/79, Ν.849/78, Α.Ν. 89/67
 • Οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Λογιστικό Σχέδιο Ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Λογαριασμοί Ενεργητικού, Παθητικού, Εξόδων, Εσόδων
 • Πλοίο: Αναγνώριση κόστους κτήσης (κατασκευής), Τρόποι κτήσης Πλοίου, Προκαταβολές κτήσης, Απομείωση, Αποσβέσεις, Προσθήκες - Μεταβολές  IFRS:5/IAS: 16, 36
 • Επιμέτρηση Αποθεμάτων Πλοίου - Κατανάλωση/Αποτίμηση - Λογιστική Αντιμετώπιση
 • Ναυλωτές, Ναύλωση, Σταλίες, Συμφωνητικά - (Επιμέτρηση - Αναγνώριση - Λογιστική Αντιμετώπιση)
 • Λογαριασμός "Πλοιάρχου" - Πράκτορες  - Συναλλαγματικές Διαφορές
 • Λογιστική της Διαχειρίστριας Εταιρείας (Management)
 • Υποχρεώσεις - Δάνεια
 • Αναλυτική Λογιστική ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Κοστολογική οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων
 • Η τεχνική του Reporting προς τη Διοίκηση
 • Βασικοί Δείκτες Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Εισηγητές: 

 • Χάρης Αμπανάβος, Manager PwC,  
 • Δημήτρης Φράγκου, Senior Manager PwC

Ώρες διεξαγωγής:

18:00 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται  από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).