Λογιστική των Ακινήτων


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 6 ώρες 150€ Ιδιώτης Εταιρεία

H PwC, έχοντας εμπειρία και πλήρη τεχνική κατάρτιση σε όλα τα επαγγελματικά εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα που υλοποιεί με απόλυτη συνέπεια και συνέχεια από το 1996, επανασχεδίασε το ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα Ακίνητα.

Ο νέος σχεδιασμός εστιάζει στην πλήρη κατανόηση των βασικών λειτουργιών της Αγοράς των Ακινήτων, τις μεθόδους εκτίμησης των ακινήτων από τους εκτιμητές, με παράλληλη εξέταση των Νομικών, Λογιστικών, Χρηματοδοτικών και Φορολογικών θεμάτων των ακινήτων.

Τμήμα του πλήρους σεμιναρίου (41 ωρών) αποτελεί το παρόν σεμινάριο "Εισαγωγικά και Νομικά Θέματα Ακινήτων".

Στόχος:

Να παρουσιάσει σε σύντομο χρόνο, τα βασικά θέματα και τα νομικά θέματα των ακινήτων.

Απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Μεσίτες, Δικηγόρους, στελέχη τραπεζών και εταιρειών Leasing, Λογιστές, Συμβούλους ακινήτων και επιχειρήσεων και σε όσους ασχολούνται με τα ακίνητα κ.λ.π.            

Διδακτέα ύλη:    

Ημέρα 1η:

α) Η Λογιστική των Ακινήτων:

 1. Ποια η παρουσίαση στον ισολογισμό;
 2. Αρχική αναγνώριση (απόκτηση)
 3. Αρχική αναγνώριση (ιδιοπαραγωγή)

β) Αποτίμηση Ακινήτων - Κόστος Κτήσης:

 1. Αποτίμηση στο κόστος
 2. Προσαρμογή αξίας - Απόσβεση
 3. Βασικές διαφορές λογιστικών / φορολογικών αποσβέσεων
 4. Προσαρμογή αξίας - Απομείωση
 5. Κριτήριο μόνιμης ζημίας

Ημέρα 2η:

α) Αποτίμηση Ακινήτων - Εύλογη Αξία: 

 1. Αποτίμηση στην εύλογη αξία
 2. Ίδιοχρησιμοποιούμενα και Επενδυτικά ακίνητα
 3. Επιμέτρηση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων
 4. Επιμέτρηση επενδυτικών ακινήτων
 5. Μεταφορά ιδιοχρησιμοποιούμενου στα επενδυτικά
 6. Αποτίμηση με το ΔΠΧΑ 5, ως περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση

β) Leasing Ακινήτου:

 1. Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου
 2. Λογιστική αναγνώριση στη χρηματοδοτική μίσθωση
 3. Περίπτωση που το επιτόκιο ή και το κεφάλαιο δεν είναι γνωστo
 4. Το «Sale and Lease Back»

Εισηγητής: 

Αφράτης Άγγελος, FCCA, Εισηγητής Δ.Π.Χ.Α. και ΕΛΠ

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%).