Αποτελέσματα Χρήσης κατά IFRS, ΕΓΛΣ και Ελληνική Φορολογία


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 21 ώρες 500€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή: 

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει συγκριτικά τις διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται μεταξύ ΔΛΠ (IFRS) και ΕΓΛΣ καθώς και από τη φορολογική πλευρά (Φορολογία εισοδήματος και ΚΦΑΣ).

Στόχος:

Ο χειρισμός του αποτελέσματος (Κέρδος ή Ζημίας) που πραγματοποιεί ελληνική ανώνυμη εταιρεία με βάση τις σχετικές διατάξεις του νόμου 2190/20 και της φορολογικής νομοθεσίας της χώρας μας, μετά την ισχύ των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Οι γενικές αρχές περί διάθεσης του αποτελέσματος δεν διαφοροποιούνται. Στην πράξη βέβαια οι διαφορές μεταξύ του ΕΓΛΣ και των ΔΛΠ που συνδέονται με την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, τις μεθόδους αποτίμησης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού δημιουργούν συχνά ερμηνευτικά θέματα, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ο προσδιορισμός των επιμέρους ποσών της διάθεσης των κερδών (μέρισμα, προαιρετικά αποθεματικά κ.λ.π.).

Διδακτέα ύλη:

 • Διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 για τη διάθεση του αποτελέσματος (Κέρδη / Ζημίες)
 • Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού
 • Υπολογισμός διανεμόμενου μερίσματος
 • Αρχές και κανόνες των Δ.Λ.Π. (IFRS) για τη διανομή του αποτελέσματος
 • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις με ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980)  & Δ.Λ.Π. (IFRS)
 • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/94)
 • Διάθεση αποτελέσματος εταιρειών που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.
 • Αναβαλλόμενη Φορολογία και η τεχνική της
 • Πρακτικά παραδείγματα
 • Η εμπειρία από την πρακτική εφαρμογή

Εισηγητές:

 • Ανθρωπόπουλος Θόδωρος, Director, PwC
 • Μαυράκης Δαμιανός, Senior Manager, PwC
 • Πανολαρίδης Αριστείδης, Senior Manager, PwC

Ώρες διεξαγωγής:

18:00 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).