Λογιστικές & Φορολογικές Εργασίες Τέλους Χρήσης

Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 64 ώρες 980€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή: 

Το σεμινάριο έχει ως στόχο  την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τις απαραίτητες εργασίες τέλους χρήσης της 31ης Δεκεμβρίου  2016 που θα αντιμετωπίσουν οι οικονομικές διευθύνσεις και τα λογιστήρια των επιχειρήσεων καθώς και την κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή στα εξειδικευμένα  λογιστικά και φορολογικά θέματα που προκύπτουν κατά το  τέλος της διαχειριστικής χρήσης.

Η ύλη του σεμιναρίου είναι επικαιροποιημένη με τις αλλαγές που επήλθαν στη φορολογία εισοδήματος (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013) και τις σχετικές εκδοθείσες εγκυκλίους της Γ.Γ.Δ.Ε.. καθώς και με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014). 

Διδακτέα ύλη:

 • Το λογιστικό κύκλωμα των εργασιών τέλους χρήσης με παρουσίαση ολοκληρωμένου πρακτικού παραδείγματος
 • Η Απογραφή των περιουσιακών στοιχείων - Καταχώρηση σε Λογιστικά Αρχεία
 • Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων (Πάγια, Αποθέματα, Συναλλαγματικές διαφορές κ.λ.π.) σύμφωνα με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (4308/2014)
 • Η Αποτίμηση των Αποθεμάτων και η Αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4172/2013
 • Η Αποτίμηση των Χρεογράφων και των Συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις (Λογιστικός και Φορολογικός Χειρισμός)
 • Δαπάνες εκπιπτόμενες και μή (Νέα άρθρα 22, 22Α, 23 και 49 Ν. 4172/2013)
 • Φορολόγηση Παροχών σε είδος (Άρθρο 13 του Ν. 4172/2013)
 • Πρακτικά Θέματα Αμοιβών Προσωπικού (Βεβαιώσεις Αποδοχών, Εκκαθαρίσεις μισθοδοσίας)
 • Φορολογικές και Λογιστικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 του Ν. 4172/2013) 
 • Σχηματισμός Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα
 • Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις  - Λογιστικές και Φορολογικές (Άρθρο 26 του Ν. 4172/2013)
 • Η χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων
 • Δηλώσεις Φορολογίας Νομικών Προσώπων (Α.Ε., ΕΠΕ/ Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. )
 • Προκαταβολή επόμενης χρήσης
 • Η διανομή και η φορολόγηση κερδών και αμοιβών μελών Δ.Σ. 
 • Φορολογία Μερισμάτων 
 • Η αντιμετώπιση των λογιστικών και φορολογικών ζημιών
 • Θέματα ΦΠΑ τέλους χρήσης και συμφωνία με Γενική Λογιστική
 • Υποβολή στοιχείων για διασταύρωση συναλλαγών
 • Διαδικασίες Δημοσιότητας Εταιρικών Πράξεων (ΓΕΜΗ) 
 • Πρακτικά έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων
 • Το έντυπο Ε9
 • Τι ισχύει για τη Φορολογία Ακινήτων

Εισηγητές:

Στελέχη του Φορολογικού και Λογιστικού τμήματος της PwC

Ώρες διεξαγωγής:

18:00 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

Χορήγηση πιστοποιητικών:

Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, το Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).