Πρακτική Εφαρμογή των Νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων - Πρωϊνό Τμήμα


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 30 ώρες 400€ Ιδιώτης Εταιρεία

Ενημέρωση για τη διοργάνωση του Πρωινού Τμήματος

Μετά την εξαιρετικά μεγάλη αποδοχή, εκ μέρους των πελατών μας, των προηγούμενων ανακοινώσεων για διοργάνωση σεμιναρίων για την εφαρμογή των νέων ΕΛΠ και προκειμένου να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες ενημέρωσης και εφαρμογής τους, η PwC's Academy ανακοινώνει τη διοργάνωση νέου εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα πραγματοποιηθεί πρωινές ώρες (09:15 έως 14:15) στο εκπαιδευτικό κέντρο στο Χαλάνδρι. 

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καταρτίσει πλήρως τους λογιστές στις νέες διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014), στις λογιστικές μεθόδους αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και να εξηγήσει με τη χρήση πολλών παραδειγμάτων.

Σημειώνουμε ότι η ύλη έχει επικαιροποιηθεί με τη Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του Ν. 4308/2014 που εκδόθηκε πρόσφατα από την ΕΛΤΕ.

Στόχος:

 • Η πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των διατάξεων των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων που ισχύουν από την 1-1-2015 και μετά.
 • Η κατανόηση των εννοιών "φορολογικής" και "λογιστικής" βάσης (ισολογισμός), εξηγώντας τις διαφορετικές απαιτήσεις της κάθε μιας σε σχέση με τον αποδέκτη της εκάστοτε πληροφορίας.
 • Η τεχνική κατάρτιση του λογιστή, στη νέα μορφή των οικονομικών καταστάσεων με πρακτικά και κατανοητά παραδείγματα.

Διδακτέα ύλη:

Ενσώματα Πάγια

 • Κόστος κτήσης (Προσθήκες, Βελτιώσεις, Συντήρηση, Επισκευή)  (Άρθρο 18)
 • Αποσβέσεις (Ωφέλιμες ζωές, μέθοδοι απόσβεσης, υπολειμματικές αξίες)  (Άρθρο 18)
 • Απομειώσεις (Έννοια, Ανακτήσιμη αξία, Αξία σε χρήση, Εύλογη αξία)  (Άρθρο 18)
 • Ιδιοπαραγώμενα πάγια (Κόστη, Κεφαλαιοποιούμενοι τόκοι)  (Άρθρο 18)
 • Πώληση παγίου (Εγγραφές) (Άρθρο 18)
 • Λογαριασμοί Ομάδας 01 - Δομή νέου ισοζυγίου (Άρθρο 03 & Παράρτημα Γ’) & συνδεσμολογία με χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Παράρτημα Δ’)
 • Λογαριασμοί Ομάδας 01  -  Αντιπαραβολή κωδικοποίησης ισοζυγίου ΕΛΠ και ΕΓΛΣ  (Παράρτημα Ε’ Σχεδίου Νόμου)

Ενσώματα & Άυλα Πάγια

 • Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια (Ορισμοί, Αναπροσαρμογή αξίας παγίου, Κέρδη & ζημίες εύλογης αξίας)  (Άρθρο 18)
 • Επενδυτικά ακίνητα, (Ορισμοί, Αποτίμηση σε κόστος,  Αποτίμηση σε Εύλογες αξίες)  (Άρθρο 24)
 • Άυλα Περιουσιακά στοιχεία (Κριτήρια αναγνώρισης άυλων, Κόστη ανάπτυξης, Υπεραξία, Λοιπά Άυλα, Απροσδιόριστη  ωφέλιμη ζωή) (Άρθρο 18)
 • Χρηματοοικονομική μίσθωση κτιρίου και εξοπλισμού (Άρθρο 18) 

Υποχρεώσεις

 • Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (Ορισμοί, Κριτήρια αναγνώρισης της υποχρέωσης) (Άρθρο 29)
 • Προβλέψεις (Ορισμοί, Διάκριση  από την απομείωση) (Άρθρο 29)
 • Ενδεχόμενες υποχρεώσεις (Άρθρα 17 & 29)
 • Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (Ορισμοί, Τόκοι υπολογισμένοι με το συμβατικό επιτόκιο, Τόκοι υπολογισμένοι με το πραγματικό επιτόκιο (Άρθρο 22)
 • Κρατικές επιχορηγήσεις (Ορισμοί, Λογιστική ως υποχρέωση) (Άρθρο 23)
 • Λογαριασμοί Ομάδας 05  -  Δομή νέου ισοζυγίου (Άρθρο 03 & Παράρτημα Γ’) & συνδεσμολογία με χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Παράρτημα Δ’)
 • Λογαριασμοί Ομάδας 05  -  Αντιπαραβολή κωδικοποίησης ισοζυγίου ΕΛΠ και ΕΓΛΣ  (Παράρτημα Ε’ Σχεδίου Νόμου)

Απαιτήσεις, Επενδύσεις & Ίδια Κεφάλαια

 • Εμπορικές απαιτήσεις και απομειώσεις (Πρόβλεψη πελατών)
 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (απαιτήσεις & επενδύσεις). Λογιστική στο κόστος (Άρθρο 19)
 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (απαιτήσεις & επενδύσεις). Λογιστική σε εύλογες αξίες (Άρθρο 24)
 • Προσάρτημα και ειδικές αποκαλύψεις στις εύλογες αξίες
 • Λογαριασμοί Ομάδας 03 & 04  -  Δομή νέου ισοζυγίου (Άρθρο 03 & Παράρτημα Γ’) & συνδεσμολογία με χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Παράρτημα Δ’)
 • Λογαριασμοί Ομάδας 03 & 04  -  Αντιπαραβολή κωδικοποίησης ισοζυγίου ΕΛΠ και ΕΓΛΣ  (Παράρτημα Ε’ Σχεδίου Νόμου)
 • Στοιχεία της Καθαρής θέσης (Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ίδιες μετοχές) (Άρθρο 26)
 • Συναλλαγματικές διαφορές (Αποτίμηση,  (Άρθρο 27)

Κοστολόγηση (Αποθέματα, Έσοδα, Έξοδα)

 • Αποθέματα (Μέθοδοι αποτίμησης, Κόστος με FIFO ή άλλη παραδεκτή μέθοδο, Εύλογες Αξίες) (Άρθρα 20 & 24)
 • Έσοδο (Κριτήρια αναγνώρισης, Κέρδη, Έσοδο από πώληση, Έσοδο από παροχή υπηρεσίας, Έσοδο από κατασκευαστικό έργο με ποσοστό ολοκλήρωσης (Άρθρο 25)
 • Έξοδο (Κριτήρια αναγνώρισης, Ζημίες) (Άρθρο 25)
 • Κοστολόγηση
 • Προσδιορισμός αποτελέσματος με την χρήση της ομάδας 8 του νέου ισοζυγίου
 • Λογαριασμοί Ομάδας 02 & 06 & 07   Δομή νέου ισοζυγίου (Άρθρο 03 & Παράρτημα Γ’) & συνδεσμολογία με χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Παράρτημα Δ’)
 • Λογαριασμοί Ομάδας 02 & 06 & 07  -  Αντιπαραβολή κωδικοποίησης ισοζυγίου ΕΛΠ και ΕΓΛΣ  (Παράρτημα Ε’ Σχεδίου Νόμου)

Αναβαλλόμενος Φόρος

 • Προσδιορισμός φορολογικής και λογιστικής βάσης (Άρθρο 3)
 • Αναβαλλόμενος και τρέχων φόρος (Άρθρο 23)
 • Ταμειακές ροές και Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
 • Γενικές αρχές κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Αναδρομική διόρθωση  λαθών, Αλλαγή λογιστικών πολιτικών, Συνέχιση της Δραστηριότητας) (Άρθρο 17)

Μετάβαση από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ

 • Παράδειγμα Εφαρμογής της Μετάβασης με αναδρομική εφαρμογή λογιστικών πολιτικών
 • Παράδειγμα Εφαρμογής των εξαιρέσεων της μετάβασης (μη αναδρομική εφαρμογή λογιστικών πολιτικών)
 • Η λογιστική της μετάβασης για τον λογαριασμό 16 του ΕΓΛΣ

Προσάρτημα & Συνδεδεμένα Μέρη

 • Το νέο προσάρτημα (Άρθρο 29)
 • Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (Ορισμοί και ζητούμενες αποκαλύψεις)

Σημείωση: 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναλυτικές σημειώσεις για την ανωτέρω θεματολογία καθώς και όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή excel στα οποία θα απεικονίζονται οι λύσεις των ασκήσεων. 

Εισηγητής: 

Άγγελος Αφράτης, FCCA, Εισηγητής ΔΠΧΑ και ΕΛΠ

Ώρες διεξαγωγής: 

09.15 - 14.15

Τόπος πραγματοποίησης: 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση: 

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015). 


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).