Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 160 ώρες 1.450€ Ιδιώτης Εταιρεία

Η PwC μέσω του προγράμματος εστιάζει στην πλήρη κατανόηση των βασικών λειτουργιών της Λογιστικής σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

Προτεραιότητα του προγράμματος αποτελεί η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των στελεχών στη Λογιστική  και στις βασικές τεχνικές και εργαλεία της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, καθώς και στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και ταμειακών ροών.

Για όλες τις παρουσιαζόμενες θεματικές ενότητες δίνονται ως εκπαιδευτικό υλικό, αναλυτικές παρουσιάσεις και σημειώσεις σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.

Στόχος:

 • Απόκτηση τεχνικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στη Λογιστική και προσαρμογή των συμμετεχόντων στο πολύπλοκο μηχανογραφικό περιβάλλον των επιχειρήσεων
 • Πλήρης και Ολοκληρωμένη γνώση του Λογιστικού Κυκλώματος
 • Πρακτική εξάσκηση στη λειτουργία Λογιστηρίου
 • Η κατάρτιση σύγχρονων λογιστών (Στελεχών επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ελεύθερων Επαγγελματιών) που επιθυμούν να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τα πολύπλοκα λογιστικά γεγονότα.

Διδακτέα ύλη:

Το συνολικό πρόγραμμα του σεμιναρίου διαχωρίζεται σε επιμέρους ενότητες ως εξής:

 • Εισαγωγή στη Λογιστική και στα ΕΛΠ
 • Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία
 • Αποθέματα & Απαιτήσεις
 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 • Λογιστική Αποτελεσμάτων
 • Φορολογικά Θέματα
 • Οικονομικές Καταστάσεις

Χορήγηση Πιστοποιητικών:

Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, το Κέντρου διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Ώρες διεξαγωγής:

18.00 - 21.15

Ημέρες πραγματοποίησης:

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου)


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).