Η Λογιστική της Φορολογίας Εισοδήματος με βάση τα IFRS και ΕΛΠ


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 24 ώρες 500€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καταρτίσει πλήρως τους λογιστές στη Φορολογική Λογιστική (Tax Accounting) και ειδικότερα στην λογιστική αντιμετώπιση του Φόρου Εισοδήματος. Στα ειδικά θέματα παρουσιάζονται και αναλύονται εξαντλητικά η Αναβαλλόμενη Φορολογία, η Λογιστική και Φορολογική βάση, ο προσδιορισμός και η λογιστική αποτύπωση του Φόρου Εισοδήματος κ.λ.π.

Το σεμινάριο εξετάζει το σημαντικό θέμα της Φορολογίας Εισοδήματος τόσο από την πλευρά και την εφαρμογή των IFRS όσο με τις νέες διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014) σε σύγκριση με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) σύμφωνα με τον οποίο προσδιορίζονται τα Φορολογικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων.

Στόχος:

 • Η πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των αντικειμένων της Λογιστικής του Φόρου Εισοδήματος και του λογιστικού κυκλώματος για το κλείσιμο της χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των νέων Ε.Λ.Π. που ισχύουν από την 1-1-2015 
 • Η τεχνική κατάρτιση του λογιστή, με πρακτικά και κατανοητά παραδείγματα για τον προσδιορισμό του ετήσιου φόρου εισοδήματος και της Αναβαλλόμενης Φορολογίας 
 • Ο προσδιορισμός των φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης 31-12-2015 με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013).

Διδακτέα ύλη:

Ημέρα 1η (18:00 - 21:15):

 • Σύντομη αναφορά για βασικά θέματα του Ν.4172/2013 που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος των νομικών οντοτήτων
 • Μεταφορά ζημιών
 • Μερίσματα και Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων 
 • Υποκεφαλαιοδότηση και μεταβατικές διατάξεις για τα έτη 2014 - 2016 
 • Φορολογητέα Κέρδη
 • Φορολογικός συντελεστής
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και η καταβολή φόρου

Ημέρα 2η (18:00 - 21:15):

 • Εκπιπτόμενες και μή, επιχειρηματικές δαπάνες (Φορολογικές Αποσβέσεις, Επισφαλείς απαιτήσεις) και η συμπλήρωση των ενδείξεων στον Πίνακα Αναμόρφωσης 
 • Οι διευκρινίσεις που δόθηκαν με την Πολ. 1113/2015 και Πολ. 1094/2016 για τα άρθρα 22, 22Α και 23 του Ν. 4172/2013

Ημέρα 3η (18:00 - 21:15):

 • Εισαγωγή στις νέες διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)
 • Αλλαγές στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
 • Προσδιορισμός φορολογικής και λογιστικής βάσης (Άρθρο 3)

Ημέρα 4η (18:00 - 21:15):

 • Πρακτικά παραδείγματα για Διανομή αποτελέσματος με διατάξεις Ν. 2190/20, Σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού και Διανομή αποτελέσματος
 • Παρακράτηση Φόρου διανεμομένων κερδών - Προϋποθέσεις εφαρμογής άρθρου 48 Ν. 4172/2013
 • Παραδείγματα υπολογισμού φόρου και εκκαθάρισης 

Ημέρα 5η (18:00 - 21:15):

 • Ανάπτυξη Θεμάτων Αναβαλλόμενης Φορολογίας

Ημέρα 6η - 09/05/2017 (18:00 - 21:15:

 • Παραδείγματα για Θεμάτων Αναβαλλόμενης Φορολογίας

Χορήγηση Πιστοποιητικών:

Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, το Κέντρου διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Εισηγητές: 

 • Άγγελος Αφράτης, FCCA, Εισηγητής Δ.Π.Χ.Α. και ΕΛΠ
 • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).