Κλείσιμο Χρήσης 31-12-2015 με νέα ΕΛΠ και Προσδιορισμός Φορολογικών Αποτελεσμάτων με Ν.4172/2013


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 24 ώρες 400€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καταρτίσει πλήρως τους λογιστές στα ειδικά θέματα "κλεισίματος" της χρήσης με 31-12-2015 σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014), τις νέες οικονομικές καταστάσεις και τον Προσδιορισμό των Φορολογικών αποτελεσμάτων με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013).

Στόχος:

Η πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση του λογιστικού κυκλώματος κλεισίματος χρήσης 31-12-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των νέων Ε.Λ.Π. που ισχύουν από την 1-1-2015 και σύμφωνα με αυτά θα καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις την 31-12-2015.

Η τεχνική κατάρτιση του λογιστή, στη νέα μορφή των οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2015 με πρακτικά και κατανοητά παραδείγματα.

Ο προσδιορισμός των φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης 31-12-2015 με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013).

Διδακτέα ύλη:

Ημέρα 1η:

 • Εισαγωγή στις νέες διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)
 • Αλλαγές στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
 • Λογιστικό Σύστημα
 • Λογιστικό Κύκλωμα για κλείσιμο Λογιστικών Αρχείων (Βιβλίων) και μεταφορά στα "Αποτελέσματα εις Νέον"
 • Προσδιορισμός φορολογικής και λογιστικής βάσης (Άρθρο 3)

Ημέρα 2η:

 • Μετάβαση και Λογιστική της Μετάβασης
  - Παράδειγμα Εφαρμογής της Μετάβασης με αναδρομική εφαρμογή λογιστικών πολιτικών
  - Παράδειγμα Εφαρμογής των εξαιρέσεων της μετάβασης (μη αναδρομική εφαρμογή λογιστικών πολιτικών)
  - Η λογιστική της μετάβασης για τον λογαριασμό 16 του ΕΓΛΣ
 • Σημαντικά Λογιστικά Θέματα και διαφοροποιήσεις Ε.Γ.Λ.Σ. με Ε.Λ.Π.
  - Πάγια (Αξία, Εύλογη Αξία, Αποσβέσεις)
  - Αποθέματα (Απομείωση, Αποτίμηση)
  - Λειτουργική μίσθωση
  - Δάνεια (Πραγματικό επιτόκιο δανεισμού)

Ημέρα 3η:

 • Σύντομη αναφορά για βασικά θέματα του Ν. 4172/2013 που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος των νομικών οντοτήτων
 • Μεταφορά ζημιών
 • Μερίσματα και Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων - Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών (Πολ. 1039/2015)
 • Υποκεφαλαιοδότηση και μεταβατικές διατάξεις για τα έτη 2014 - 2016 - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, αναφορικά με την υποκεφαλαιοδότηση (Πολ. 1037/2015)
 • Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (Πολ. 1042/2015)
 • Φορολογικός συντελεστής
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή φόρου

Ημέρα 4η:

 • Εκπιπτόμενες και μή, επιχειρηματικές δαπάνες (Φορολογικές Αποσβέσεις, Επισφαλείς απαιτήσεις) και η συμπλήρωση των ενδείξεων στον Πίνακα Αναμόρφωσης
 • Οι διευκρινίσεις που δόθηκαν με την Πολ. 1113/2015 για τα άρθρα 22, 22Α και 23 του Ν. 4172/2013

Ημέρα 5η:

 • Διανομή αποτελέσματος με διατάξεις Ν. 2190/20
 • Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού
 • Διανομή μερίσματος, Αμοιβές σε μέλη Δ.Σ.
 • Παρακράτηση Φόρου διανεμομένων κερδών - Προϋποθέσεις εφαρμογής άρθρου 48 Ν. 4172/2013
 • Παραδείγματα διανομής, υπολογισμού φόρου και εκκαθάρισης 

Εισηγητές: 

 • Άγγελος Αφράτης, FCCA, Εισηγητής Δ.Π.Χ.Α. και ΕΛΠ
 • Σπύρος Βούλγαρης, πρώην Γενικός Διευθυντής Φορολογίας Υπ. Οικονομικών
 • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται  από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).