Εισαγωγή στη Λογιστική


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 40 ώρες 650€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Το σεμινάριο πραγματοποιείται από το 2000 και η ύλη περιέχει θέματα χρήσιμα και πρακτικά για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις της Λογιστικής. 

Aπευθύνεται σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν το Λογιστικό Κύκλωμα και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Πίνακες Αποτελεσμάτων Χρήσης και Διάθεσης κλπ) καθώς επίσης σε Δικηγόρους και νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων που ασχολούνται με θέματα εφαρμογής του εμπορικού δικαίου.

Στόχος:

 • Να παρουσιάσει το λογιστικό κύκλωμα της επιχείρησης (Σύσταση Επιχείρησης, Αγορά και Πώληση Αγαθών, Παροχή Υπηρεσιών, Έσοδα, Έξοδα, Προσδιορισμός Αποτελέσματος, Διάθεση Κερδών, Φορολογία)
 • Να αποκτήσουν ευχέρεια οι συμμετέχοντες, στην ανάγνωση και μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών παρατηρήσεων των Ορκωτών Λογιστών από δημοσιευμένους Ισολογισμούς

Διδακτέα ύλη:

 • Τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (νόμος 4308/2014)
 • Βασικές Αρχές και Παραδοχές Λογιστικής
 • Έννοια της περιουσίας και του κεφαλαίου της επιχείρησης - Πηγές προέλευσης του κεφαλαίου της επιχείρησης - Μεταβολές κεφαλαίου
 • Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσης - Πινακας Διάθεσης - Προσάρτημα - Γενική εκμετάλλευση)
 • Λογαριασμός - Λογιστικά Βιβλία - Λογιστικά Συστήματα - Λογιστικό γεγονός
 • Έννοια Διπλογραφίας  - Λογιστική Εγγραφή
 • Η έννοια και η σημασία της Απογραφής
 • Πάγιο Ενεργητικό (Κατηγορίες - Αξία κτήσης - Αναπροσαρμογή αξίας - Πώληση - Καταστροφή - Βελτίωση - προσθήκη) και Αποσβέσεις Παγίων
 • Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις (Θυγατρικές - Συγγενείς - Λοιπές ) - Μετοχές – Αποτίμηση
 • Αποθέματα ( Αξία κτήσης- Αποτίμηση - Αυτοπαράδοση - Εισαγωγή - Ενδοκοινοτική Απόκτηση)  και ΦΠΑ επί αγοράς
 • Πώληση Αποθεμάτων ( Αξία, Επιστροφή, Έκπτωση) - ΦΠΑ επί πώλησης
 • Διακίνηση – Τιμολόγηση
 • Δημιουργία Απαίτησης από Πελάτες - Επισφαλείς Πελάτες - Προβλέψεις Επισφαλών Πελατών
 • Λογαριασμοί Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
 • Προβλήματα επάρκειας ιδίων κεφαλαίων και η εφαρμογή των άρθρων 47 και 48 του Ν. 2190/20 - Τρόποι Αντιμετώπισης προβλημάτων
 • Λοιπά στοιχεία Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού
 • Έξοδα -  Έσοδα
 • Ο προσδιορισμός των Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Φορολογικές Υποχρεώσεις (Δήλωση - Αναμόρφωση Αποτελεσμάτων -  Φόρος Εισοδήματος)
 • Η Διανομή του Αποτελέσματος (Μέρισμα, Αμοιβές μελών Δ.Σ. κ.λ.π.)
 • Μελέτη Παρατηρήσεων Ορκωτών Λογιστών από δημοσιευμένους Ισολογισμούς
 • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων  - Κεφάλαιο Κίνησης - Ρευστότητα  -  Αποδοτικότητα της επιχείρησης  - Ανάλυση αριθμοδεικτών - Συγκριτική Ανάλυση Επιχειρήσεων
 • Η μετάβαση στην εφαρμογή των IFRS (Δ.Λ.Π.)

Ώρες διεξαγωγής:

18:00 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).