Απαραίτητες Γνώσεις Λογιστικής


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
03/10/2017 40 ώρες 650€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Στην ύλη του σεμιναρίου περιλαμβάνονται χρήσιμα και πρακτικά θέματα για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις της Λογιστικής. 

Aπευθύνεται σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα το Λογιστικό Κύκλωμα και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Πίνακες Αποτελεσμάτων Χρήσης, Αριθμοδείκτες κ.λ.π.).

Στόχος:

 • Να παρουσιάσει με επάρκεια το λογιστικό κύκλωμα της επιχείρησης (Σύσταση Επιχείρησης, Αγορά και Πώληση Αγαθών, Παροχή Υπηρεσιών, Έσοδα, Έξοδα, Προσδιορισμός Αποτελέσματος, Διάθεση Κερδών, Φορολογία)
 • Να αποκτήσουν ευχέρεια οι συμμετέχοντες, στην ανάγνωση και μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών παρατηρήσεων των Ορκωτών Λογιστών από δημοσιευμένους Ισολογισμούς

Διδακτέα ύλη:

 • Βασικές Αρχές και Παραδοχές Λογιστικής
 • Έννοια της περιουσίας και του κεφαλαίου της επιχείρησης - Πηγές προέλευσης του κεφαλαίου της επιχείρησης - Μεταβολές κεφαλαίου
 • Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσης - Πινακας Διάθεσης - Προσάρτημα - Γενική εκμετάλλευση)
 • Έννοια Διπλογραφίας  - Λογιστική Εγγραφή
 • Λογαριασμός - Λογιστικά Βιβλία - Λογιστικά Συστήματα - Λογιστικό γεγονός
 • Απογραφής - Έννοια, Διαδικασία και η σημασία της
 • Πάγιο Ενεργητικό και Αποσβέσεις
 • Αποθέματα, Διακίνηση και Τιμολόγηση
 • Δημιουργία Απαίτησης από Πελάτες - Επισφαλείς Πελάτες - Προβλέψεις Επισφαλών Πελατών
 • Λογαριασμοί Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
 • Έξοδα -  Έσοδα
 • Φορολογικές Υποχρεώσεις (Δήλωση - Φόρος Εισοδήματος - ΦΠΑ)
 • Ο προσδιορισμός των Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων
 • Διανομή κερδών - Μεταφορά Ζημιών (Λογιστικών και Φορολογικών)
 • Μελέτη Παρατηρήσεων Ορκωτών Λογιστών από δημοσιευμένους Ισολογισμούς
 • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων - (Δείκτες για Ρευστότητα, Αποδοτικότητα, Δραστηριότητα κ.λ.π) 

Ώρες διεξαγωγής:

18:00 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης: 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Χορήγηση πιστοποιητικών:

Το Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).