Φορολογική Μεταχείριση Προβλέψεων για Απόσβεση Επισφαλών Απαιτήσεων


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 3 ώρες 180€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Στο άρθρο 26 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), ορίζεται ότι τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών, εκπίπτουν από 1-1-2014 για φορολογικούς σκοπούς, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) εκδόθηκε πρόσφατα εγκύκλιος (Πολ. 1056/2015) με διευκρινίσεις για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης.

Στόχος:

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει στον Λογιστή, Φοροτεχνικό και Νομικό που ασχολούνται με τα θέματα φορολογίας, με κατανοητό και αντιληπτό τρόπο και με τη χρήση παραδειγμάτων και πινάκων, το περιεχόμενο της διάταξης του νόμου καθώς της ερμηνείας που δόθηκε από τη Γ.Γ.Δ.Ε.

Διδακτέα ύλη:

 • Έννοια ληξιπρόθεσμης απαίτησης
 • Σχηματισμός πρόβλεψης από τηρούντες απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
 • Ποια είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για σχηματισμό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων
 • Ποιες είναι οι κατάλληλες ενέργειες από μία νομική οντότητα για τη διασφάλιση δικαιώματος είσπραξης απαίτησης
 • Βάση υπολογισμού το ανεξόφλητο ποσό κάθε μιας συναλλαγής και όχι το συνολικό ανεξόφλητο ποσό με τον πελάτη
 • Υπολογισμός χρόνου ανείσπρακτης οφειλής
 • Τι προβλέπεται για το ποσό του ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στις απαιτήσεις
 • Συντελεστές προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων
 • Ανάκτηση προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων
 • Διαγραφή απαίτησης για φορολογικούς σκοπούς
 • Πότε δεν επιτρέπεται ο σχηματισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων
 • Χειρισμός του λογαριασμού "Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις" που σχηματίστηκε με διατάξεις του Ν. 2238/1994, όπως εμφανίζεται την 31.12.2014

Εισηγητής:

Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager, PwC

Ώρες διεξαγωγής:

18:00 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης: 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).