Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013)


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 6 ώρες 200€ Ιδιώτης Εταιρεία

Θεματολογία:

Γενικές Διατάξεις

 • Εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο και ΑΦΜ
 • Φορολογική Ενημερότητα
 • Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων
 • Πληροφορίες από τον φορολογούμενο και από τρίτους
 • Υποβολή Δηλώσεων

Φορολογικοί Έλεγχοι

 • Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο
 • Διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση
 • Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία
 • Είσοδος σε εγκαταστάσεις
 • Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου
 • Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή Κρατών - Μελών στον τομέα της φορολογίας

Προσδιορισμός του Φόρου

 • Άμεσος, Διοικητικός, Εκτιμώμενος, Διορθωτικός, Προληπτικός προσδιορισμός φόρου
 • Παραγραφή
 • Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας

Είσπραξη του Φόρου

 • Αρμόδια όργανα
 • Πληρωμή και Επιστροφή φόρου
 • Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών - τμηματικής καταβολής σε δόσεις
 • Σειρά εξόφλησης

Τόκοι και Πρόστιμα

 • Τόκοι και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής
 • Διαδικαστικές παραβάσεις
 • Παραβάσεις Φοροδιαφυγής

Διαδικασίες Προσφυγής

 • Ενδικοφανής προσφυγή

Εισηγητής:

Τζίμας Γιάννης, πρώην Διευθυντής Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΥ) του Υπ. Οικονομικών, Συγγραφέας

Ώρες διεξαγωγής:

17:00 - 20:30

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).