Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013)


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 7 ώρες 250€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Ο Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Νόμος 4172, ΦΕΚ 167 Α/ 23-07-02013)  είναι εξαιρετικής σημασίας καθώς ρυθμίζει από 1/1/2014 τον τρόπο φορολόγησης, δήλωσης και απόδοσης των φόρων, προκαταβολής και παρακράτησης του φόρου για τις κατηγορίες των εισοδημάτων.

Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται ύλη επίκαιρη και σημαντική για τον Δικηγόρο που ασχολείται ή επιθυμεί να ασχοληθεί με Φορολογικά Θέματα και για τον Λογιστή – Φοροτεχνικό.

Η Θεματολογία του σεμιναρίου είναι επικαιροποιημένη με το νέο Νόμο 4223 (Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την 31-12-2013) και τις σχετικές Εγκυκλίους και Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί.

Θεματολογία:

Γενικές Διατάξεις

 • Πεδίο Εφαρμογής, Ορισμοί
 • Υποκείμενα του φόρου
 • Φορολογική κατοικία
 • Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή
 • Μόνιμη Εγκατάσταση
 • Φορολογητέο εισόδημα, Φορολογικό έτος
 • Πίστωση φόρου αλλοδαπής

Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

 • Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων
 • Εξαρτώμενα μέλη
 • Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας
 • Εισόδημα από κεφάλαιο (Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα (royalties), Εισόδημα από ακίνητη περιουσία)
 • Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης  κεφαλαίου

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

 • Αντικείμενο της φορολογίας, Υποκείμενα του φόρου, Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων
 • Υποκεφαλαιοδότηση, Ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Μεταφορά λειτουργιών - Εισφορές ενεργητικού έναντι μετοχών
 • Ανταλλαγή μετοχών, Συγχωνεύσεις και διασπάσεις
 • Εκκαθάριση
 • Φορολογικός συντελεστής

Παρακράτηση Φόρου

 • Φορολόγηση στην πηγή
 • Φορολογικός συντελεστής
 • Υπόχρεοι σε παρακράτηση
 • Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση
 • Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές
 • Συντελεστές παρακράτησης φόρου

Διατάξεις για την Καταπολέμηση της Φοροαποφυγής και Φοροδιαφυγής

 • Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)

Προκαταβολή Φόρου

 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα  που αποκτούν φυσικά πρόσωπα
 • Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Εισηγητές: 

 • Βούλγαρης Σπύρος, πρώην Γενικός Διευθυντής Φορολογίας του Υπ. Οικονομικών  
 • Κατούδης Ηλίας, πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος του Υπ. Οικονομικών

Ώρες διεξαγωγής:

18:00 - 21:30  

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).