Νέα Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορ. έτους 2015 και τα Τεκμήρια


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 4,5 ώρες 200€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Η ημερίδα έχει ως αντικείμενο την έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τα Νέα έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (E1, E2, E3 μαζί με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης) του φορολογικού έτους 2015, όπως καθορίστηκαν με πρόσφατη απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε.

Σημειώνουμε ότι η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (αρχικών, τροποποιητικών, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων) καθώς και των εντύπων Ε2, Ε3 μαζί με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet. Τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται κατά περίπτωση, δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.

Για το φορολογικό έτος 2015 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης λήγει κανονικά στις 30 Απριλίου 2016. 

Παράλληλα παρουσιάζονται οι ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος (Ν. 4172/2013) για τις Αντικειμενικές Δαπάνες Διαβίωσης (Άρθρο 31) και τα καταβαλλόμενα ποσά για πραγματοποίηση συγκεκριμένων δαπανών (Άρθρο 32), καθώς και οι προβλεπόμενες διατάξεις για τη μή εφαρμογή τους και τη μείωσή τους (Άρθρα 33 και 34).

Θέματα που θα αναπτυχθούν:

 • Αναλυτική παρουσίαση των νέων εντύπων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (E1, E2, E3 μαζί με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης) 

            - Ειδικά θέματα:
                1) Eισόδημα ανηλίκων τεκνών
                2) Δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης για όσους έχουν συνάψει "σύμφωνο συμβίωσης"
                3) Δηλώσεις αποβιωσάντων

 • Πίνακες του Ε1 για εισοδήματα από:
  • Μισθωτή εργασία, Συντάξεις και Αμοιβές μελών Δ.Σ. (Παρακράτηση Φ.Μ.Υ., Εισφορά Αλληλεγγύης, Φόρος Αλλοδαπής κ.λ.π.)
  • Επιχειρηματική Δραστηριότητα (Έντυπο Ε3, Κέρδος, Ζημία, Μεταφορά ζημίας, Παρακρατηθέντες φόροι, Αναμόρφωση Δαπανών)
  • Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα
  • Ακίνητη Περιουσία (Έντυπο Ε2)
  • Υπεραξία Μεταβίβασης Κεφαλαίου
 • Πίνακες Ε1 για Προσδιορισμό ετήσιας Αντικειμενικής Δαπάνης (Τεκμήρια Διαβίωσης και "Πόθεν Έσχες")
 • Αναλυτική Παρουσίαση των διατάξεων της Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) για:
  • Αντικειμενική Δαπάνη Διαβίωσης (Κύρια και Δευτερεύουσα Κατοικία, Επιβατικά Ι.Χ, Δίδακτρα, κ.λ.π.)
  • Καταβληθέντα ποσά Απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (Ακίνητα, Οχήματα, Αγορά Χρεογράφων και Επιχειρήσεων κ.λ.π.), καταβολή Γονικών Παροχών, Δανείων κ.λ.π.)
  • Ποσά που μειώνουν την ετήσια αντικειμενική δαπάνη
  • Η κάλυψη της διαφοράς μεταξύ αντικειμενικής δαπάνης και εισοδημάτων (Ανάλωση Κεφαλαίου προηγούμενων χρήσεων)
  • Η Φορολόγηση της μή καλυπτόμενης διαφοράς
  • Απαλλαγή των ανέργων από τα τεκμήρια διαβίωσης

Εισηγητές:

 • Ηλίας Κατούδης, πρώην Αναπλ. Διευθυντής Φορολογίας Εισοδήματος Υπ. Οικονομικών
 • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager, PwC

Ώρες διεξαγωγής:

16:30 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).