Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Ν.4172/2013): Ημερίδα


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 4 ώρες 180€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή: 

Τον Ιούλιο του 2013 ψηφίσθηκε ο νόμος 4172/2013 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167Α/23.7.2013, ο οποίος στα άρθρα του  1 έως 72 περιλαμβάνει το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Μετά τις τροποποιήσεις με τους νόμους 4223/2013 και 4254/2014) ρυθμίζει τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων και οι διατάξεις αυτού έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Η φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων επεκτείνεται σε όλα γενικά τα νομικά πρόσωπα και περιλαμβάνει και τις Ο.Ε, Ε.Ε, κοινοπραξίες, αστικές εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου κλπ, καθώς και τις νομικές οντότητες.

Στόχος:

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) που αφορούν τα νομικά πρόσωπα, όπως οι διατάξεις αυτές έχουν ερμηνευτεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Διδακτέα ύλη:

 • Αντικείμενο της φορολογίας 
 • Υποκείμενα του φόρου
 • Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα
 • Μόνιμη εγκατάσταση
 • Φορολογικό έτος
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Εκπιπτόμενες και μή, επιχειρηματικές δαπάνες (Φορολογικές Αποσβέσεις, Επισφαλείς απαιτήσεις)
 • Μεταφορά ζημιών
 • Μερίσματα και Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων - Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών (Πολ. 1039/2015).
 • Υποκεφαλαιοδότηση και μεταβατικές διατάξεις για τα έτη 2014 - 2016 - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, αναφορικά με την υποκεφαλαιοδότηση (Πολ. 1037/2015).
 • Κράτη μή συνεργάσιμα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (Πολ. 1042/2015)
 • Φορολογικός συντελεστής
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή φόρου
 • Μεταβατικές διατάξεις
 • Φορολογική αντιμετώπιση των αφορολόγητων αποθεματικών με βάση το άρθρο 72 του Ν. 4172/ 2013

Εισηγητής: 

Σπύρος Βούλγαρης, πρώην Γενικός Διευθυντής Φορολογίας Υπ. Οικονομικών

Ώρες διεξαγωγής:

17:00 - 21:00

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).