Φορολογία Χαρτοσήμου και o Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων...στην Πράξη


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 12 ώρες 270€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Ανάλυση των θεμάτων που αφορούν τη φορολογία χαρτοσήμου και συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Στόχος:

Να παρουσιάσει, με απλά παραδείγματα και αναφορές, την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τα τέλη χαρτοσήμου και το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Διδακτέα ύλη:

A. Φορολογία Χαρτοσήμου

 • Συμβάσεις αστικές και εμπορικές
  - Εκχώρηση απαίτησης,
  - Αναδοχή, Aναγνώριση  και Άφεση χρέους,
  - Συμβιβασμός,
  - Δάνεια, Χρησιδάνεια και Πιστώσεις,
  - Πώληση - Ανταλλαγή - Πλειστηριασμός
  - Μίσθωση πράγματος, Μίσθωση έργου και εργασίας
  - Εντολή
  - Δωρεά
  - Προσύμφωνα
 • Συμβάσεις και άλλες σχέσεις που προκύπτουν από εγγραφές στα λογιστικά βιβλία των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών
 • Παρεπόμενα Σύμφωνα (Υποθήκη, Ενέχυρο, Εγγύηση, Ποινική ρήτρα κ.λ.π.)
 • Ασφαλιστικές συναλλαγές
 • Τόκοι (Συμβατικοί, Νόμιμοι, Υπερημερίας)
 • Καταθέσεις και Αναλήψεις Χρημάτων - Τρεχούμενοι Δοσοληπτικοί Λογαριασμοί
 • Μεταβίβαση επιχείρησης
 • Έγγραφα εις  διαταγήν
 • Εξοφλητικές Αποδείξεις
 • Έγγραφα που συντάσσονται στην Αλλοδαπή
 • Απόγραφα
 • Βάρος δαπάνης χαρτοσήμου
 • Τρόπος και χρόνος απόδοσης τελών χαρτοσήμου
 • Κυρώσεις στη φορολογία χαρτοσήμου
 • Φορολογικός έλεγχος
 • Απαλλαγές στη Φορολογία Χαρτοσήμου
 • Παραγραφή και επιστροφή στη φ.χ.
 • Τύχη εγγράφων μή νομίμως χαρτοσημανθέντων
 • Σχέση τελών χαρτοσήμου με ΦΠΑ και άλλες φορολογίες
 • Βασικές Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας

Β. Φορολογία Συγκέντρωσης Κεφαλαίων

 • Υπαγόμενα Πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΙΚΕ) και Κατηγορίες ανωνύμων εταιρειών ειδικής μορφής
 • Φορολογούμενες πράξεις
 • Βάση επιβολής
 • Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης
 • Απαλλασσόμενα πρόσωπα και εξαιρέσεις
 • Αύξηση κεφαλαίου
 • Κεφαλαιοποίηση κερδών και Αποθεματικών
 • Συγχωνεύσεις και Διασπάσεις νομικών προσώπων
 • Πράξεις απαλλασσόμενες από το φόρο
 • Συντελεστής Φόρου και υπολογισμός
 • Δήλωση και καταβολή φόρου
 • Διαδικασία βεβαίωσης
 • Προσαυξήσεις

Εισηγητής: 

Δημήτρης Αδαμόπουλος, πρώην Διεθυντής Τελών και ειδικών φορολογικών του Υπουργείου Οικονομικών

Ώρες διεξαγωγής: 

18:00 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).