Επισκόπηση Φορολογίας Εισοδήματος και Δηλώσεων Νομικών Προσώπων φορολογικού έτους 2014


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 3 ώρες 180€ (*) Ιδιώτης Εταιρεία

(*) Δικαιούνται ειδικής τιμής 150€, όσοι έχουν συμμετάσχει στα κάτωθι σεμινάρια:

 • Ημερίδα για τη Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Ν. 4172/2013) - Παρασκευή 20/3/2015
 • Νέα Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορ. έτους 2014 και τα Τεκμήρια - Παρασκευή 8/5/2015
 • Νέο Έντυπο Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ (Φ2) - Πρόσφατες Τροποποιήσεις της Νομοθεσίας ΦΠΑ - Τρίτη 31/03/2015
 • Φορολογική Μεταχείριση Παροχών σε Είδος (Άρθρο 13 του Ν. 4172/2013) - Δευτέρα 20/04/2015

Σύντομη περιγραφή:

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ρυθμίζει τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων  και των νομικών προσώπων και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων και οι διατάξεις αυτού έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1/1/2014 και μετά.

Η φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων επεκτείνεται σε όλα γενικά τα νομικά πρόσωπα και περιλαμβάνει και τις Ο.Ε, Ε.Ε, κοινοπραξίες, αστικές εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου κλπ, καθώς και τις νομικές οντότητες.

Η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (αρχικών, τροποποιητικών, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων) καθώς και των εντύπων Ε2, Ε3 μαζί με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet.

Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου, θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης αυτής από τον υπόχρεο. 

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2015. Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά και στο πλαίσιο απλούστευσης των διαδικασιών προβλέπεται ένα ενιαίο έντυπο.

Στόχος:

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την επισκόπηση των διατάξεις του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) που αφορούν τα νομικά πρόσωπα, όπως οι διατάξεις αυτές έχουν ερμηνευτεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με την έκδοση εγκυκλίων όπως η Πολ. 1102/2015 με την οποία δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014.

Διδακτέα ύλη:

 • Σύντομη αναφορά για βασικά θέματα του Ν. 4172/2013 που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος των νομικών οντοτήτων
 • Εκπιπτόμενες και μή, επιχειρηματικές δαπάνες (Φορολογικές Αποσβέσεις, Επισφαλείς απαιτήσεις) και η συμπλήρωση των ενδείξεων στον Πίνακα Αναμόρφωσης
 • Μεταφορά ζημιών
 • Μερίσματα και Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων - Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών (Πολ. 1039/2015).
 • Υποκεφαλαιοδότηση και μεταβατικές διατάξεις για τα έτη 2014 - 2016 - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, αναφορικά με την υποκεφαλαιοδότηση (Πολ. 1037/2015).
 • Κράτη μή συνεργάσιμα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (Πολ. 1042/2015)
 • Φορολογικός συντελεστής
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή φόρου
 • Μεταβατικές διατάξεις

Εισηγητής: 

Σπύρος Βούλγαρης, πρώην Γενικός Διευθυντής Φορολογίας Υπ. Οικονομικών

Τόπος πραγματοποίησης: 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).