Λογιστικά Αρχεία και Παραστατικά Πωλήσεων σύμφωνα με τα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014 - ΦΕΚ 251Α) που ισχύουν από 1-1-2015


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 4 ώρες 230€ Ιδιώτης Εταιρεία

 

6η Διοργάνωση


Σύντομη περιγραφή:

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 έχει καταργηθεί ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) και ισχύουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308 - ΦΕΚ 251Α /24-11-2014).

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αποτελούνται από δύο ενότητες:

α) Στην πρώτη ενότητα περιέχονται διατάξεις για τα αρχεία (Βιβλία) και τα παραστατικά πωλήσεων (Άρθρα 1 - 15) και
β) Στη δεύτερη περιέχονται διατάξεις για τους λογιστικούς κανόνες (Άρθρα 1 - 40)

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τα θέματα της πρώτης ενότητας (άρθρα 1 - 15) των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, να επισημανθούν τα νέα δεδομένα που εισάγονται και ισχύουν από 1-1-2015 και να εντοπιστούν οι διαφοροποιήσεις με το νομοθετικό πλαίσιο του Κ.Φ.Α.Σ. που έληξε 31-12-2014.

Στην ύλη του σεμιναρίου έχει περιληφθεί και όλες οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι(όπως η Πολ. 1003/31-12-2014 με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚΑ΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» κ.λ.π.).

Διδακτέα ύλη:

 • Νομικές οντότητες που υποχρεούνται να εφαρμόσουν το νέο νόμο
 • Λογιστικό σύστημα
  • Λογιστική βάση (Εσόδων, Εξόδων, Περιουσιακών Στοιχείων, Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσης)
 • Λογιστικά αρχεία
  • Τρόπος τήρησης αρχείων
  • Αρχείο Ενσώματων και Άϋλων πάγιων στοιχείων, Ιδιόκτητων Αποθεμάτων, λογαριασμών Καθαρής Θέσης, Υποχρεώσεων κ.λ.π.
  • Χρόνος ενημέρωσης αρχείων
 • Κατάλληλα παραστατικά (Τεκμήρια)
 • Εφαρμογή κατάλληλων δικλίδων (Παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέματα κ.λ.π.)
 • Παραστατικά Πωλήσεων
  • Τιμολόγιο Πώλησης (Περιεχόμενο, ποσά, χρόνος έκδοσης, Απλοποιημένο και Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο κ.λ.π.)
  • Στοιχεία για Λιανική Πώληση αγαθών και υπηρεσιών
  • Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
  • Αυθεντικότητα Τιμολογίου
 • Όλες οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που έχουν  εκδοθεί από την Γ.Γ.Δ.Ε.
 • Πρακτικά Παραδείγματα για Διακινήσεις, Τιμολογήσεις, χρόνους έκδοσης των φορολογικών στοιχείων

Εισηγητής:

Γιάννης Τζίμας, πρώην Διευθυντής Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Υ) του Υπ. Οικονομικών, Συγγραφέας

Ώρες διεξαγωγής:

17:00 – 21:00

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).