Ηλεκτρονικές Τελωνειακές Συναλλαγές


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 15 ώρες 400€ (*) Ιδιώτης Εταιρεία

(*) Όσοι παρακολουθήσουν και το σεμινάριο «Τεχνική και Διαδικασίες Εισαγωγών – Εξαγωγών» θα έχουν ειδική τιμή και για τα δύο σεμινάρια 600€.


Σύντομη περιγραφή:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη που ασχολούνται και παρακολουθούν τις διαδικασίες εισαγωγών, εξαγωγών και ενδοκοινοτικών συναλλαγών, υπεύθυνους οικονομικών υπηρεσιών καθώς και σε στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων. Έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση των τελωνειακών διαδικασιών και ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και τις νέες ηλεκτρονικές τελωνειακές διαδικασίες και ηλεκτρονική υποβολή της Διασάφησης στο Τελωνείο.

Στόχος:

 • Ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις αλλαγές στις τελωνειακές συναλλαγές και τις νέες τελωνειακές διαδικασίες
 • Ενημέρωση για τις νέες ηλεκτρονικές τελωνειακές συναλλαγές και την έναρξη, από τον Νοέμβριο 2013, της ηλεκτρονικής υποβολής, της διασάφησης και των λοιπών των τελωνειακών παραστατικών στο τελωνείο
 • Ενημέρωση για τις διαδικασίες διακίνησης των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της Κοινότητας

Διδακτέα ύλη:

Α) Συναλλαγές με τρίτες χώρες, μή Κοινοτικές

 • Τελωνειακή νομοθεσία – Ανάλυση εννοιών
  - Κοινοτικός και Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας
  - Δασμολόγιο
  - Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (ΕΔΕ)
  - Εισαγωγή εμπορευμάτων
  - Τελωνειακές διαδικασίες (θέση σε Ελεύθερη Κυκλοφορία-Ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας)
  - Δασμολογητέα και φορολογητέα αξία
 • Εξαγωγή εμπορευμάτων
 • Απλουστευμένες Διαδικασίες στην εισαγωγή και εξαγωγή
 • Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΑΕΟ)
 • Άλλες τελωνειακές διαδικασίες – τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα
 • Διεθνείς τριγωνικές συναλλαγές
 • Υποχρεώσεις συναλλασσομένων

Β) Νέες ηλεκτρονικές τελωνειακές συναλλαγές – Ηλεκτρονική υποβολή Διασάφησης και λοιπων τελωνειακών παραστατικών

 • Ποιά παραστατικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
 • Διαδικασία και τρόπος υποβολής
  - Ηλεκτρονική υποβολή διασάφησης
  - Ηλεκτρονική υποβολή λοιπών παραστατικών
  - Νέες υποχρεώσεις συναλλασσομένων με τα τελωνεία

Γ) Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

 • Φορολογικό και τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας
 • Διακίνηση των εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ενιαία Εσωτερική Αγορά)- φορολογικές και τελωνειακές διαδικασίες και υποχρεώσεις
 • Συναλλαγές με τα ειδικά φορολογικά εδάφη - Έντυπα T2L, T2LF
 • Σύστημα VIES - Σύστημα INTRASTAT
 • Ενδοκοινοτική Απόκτηση και Ενδοκοινοτική Παράδοση (βασικές αρχές-ανάλυση-παραδείγματα)
 • Απόδειξη Ενδοκοινοτικής Παράδοσης για σκοπούς απαλλαγής από το ΦΠΑ
 • Δήλωση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών/Συμπλήρωση - Παραδείγματα
  - Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ
  - Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (LISTING)
  - Δήλωση INTRASTAT
 • Επιστροφές εμπορευμάτων - Εκπτώσεις  - Ακύρωση μερικής ή ολικής συναλλαγής
 • Ενδοκοινοτικές τριγωνικές συναλλαγές – Παραδείγματα- συμπληρώσεις δηλώσεων
 • Υποχρεώσεις συναλλασσομένων

Ώρες διεξαγωγής:

17:30 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).