Δηλώσεις ΦΠΑ - Διακανονισμοί Παγίων - Pro rata - Κυρώσεις


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 5 ώρες 120€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Με το τέλος κάθε χρήσης, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν την προβλεπόμενη από τον Κώδικα Φ.Π.Α. εκκαθαριστική δήλωση και να προβούν στους απαραίτητους υπολογισμούς για ενδεχόμενους διακανονισμούς παγίων και τον συντελεστή Pro-rata. Παράλληλα με το νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (4174/2013) προβλέπονται κυρώσεις σε όσους παραβαίνουν τις σχετικές διατάξεις.

Στόχος:

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να ενημερώσει και να επισημάνει έγκαιρα και με πρακτικό τρόπο, τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για το τέλος της χρήσης 2013, σχετικά με τη νομοθεσία του Φ.Π.Α (Εκκαθαριστική ΦΠΑ, επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου, διακανονισμοί κ.λ.π.). Παράλληλα θα γίνει αναφορά και στα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ στη διάρκεια του έτους.

Διδακτέα ύλη:

  • Δικαίωμα έκπτωσης και περιπτώσεις εξαίρεσης από το δικαίωμα έκπτωσης
  • Εκπτώσεις λόγω τζίρου
  • Επιμερισμός δικαιώματος έκπτωσης – Pro-Rata – Παραδείγματα – πρακτικές εφαρμογές
  • Διακανονισμός ΦΠΑ αγοράς επενδυτικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων-παγίων της επιχείρησης – Παραδείγματα – πρακτικές εφαρμογές
  • Αναστολή καταβολής ΦΠΑ στην αγορά επενδυτικών αγαθών (ΑΥΟ:ΠΟΛ. 2869/1987)
  • Επιστροφή ΦΠΑ από Δ Ο Υ
  • Επιστροφή ΦΠΑ από άλλα κράτη μέλη και Τρίτες χώρες – Διαδικασία και χρόνος άσκησης του δικαιώματος επιστροφής
  • Παραγραφή έκπτωσης/επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ
  • Κυρώσεις ως προς το ΦΠΑ κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν.4174/2013)
  • Συμπλήρωση Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ και Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ

Ώρες διεξαγωγής:

16:00 – 21:00

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).