Οικονομικά για μη Οικονομικούς


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
02/10/2017 21 ώρες (*) 520€ Ιδιώτης Εταιρεία

* Ημέρες πραγματοποίησης: 2/10, 4/10, 9/10, 11/10, 13/10, 18/10 και 23/10/2017

Σύντομη Περιγραφή:

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να διευκολύνει τα επιχειρηματικά στελέχη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις προσπάθειες τους να κατανοήσουν τη δυναμική του οικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και τις ποικίλες επιδράσεις του στις μεταβολές των μεγεθών, της δομής και των κινδύνων των επιχειρηματικών ισολογισμών και την ανταγωνιστικότητα  των μονάδων. 

Παράλληλα, επιδιώκεται η εκπαίδευση των στελεχών στο οικονομικό υπόβαθρο βασικών τεχνικών και εργαλείων του χρηματοοικονομικού management των επιχειρήσεων.

Στόχος:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν: 

 • Να παρακολουθούν με ευχέρεια τις οικονομικές εξελίξεις, να εντοπίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στην δυναμική των επιχειρηματικών ισολογισμών και να ενσωματώνουν τις τάσεις των μακροοικονομικών μεγεθών στον επιχειρηματικό προγραμματισμό. 
 • Να χρησιμοποιούν τις βασικές αρχές και μεθόδους των οικονομικών για τον αποτελεσματικό χειρισμό οικονομικών προβλημάτων, τη διαχείριση του καθημερινού  χρηματοοικονομικού management και τη λήψη σωστά θεμελιωμένων αποφάσεων στην διαδικασία αποτίμησης και αξιολόγησης των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων της επιχείρησης 
 • Να αναλύουν τις εξελίξεις στις αγορές χρήματος, αναπροσαρμόζοντας κατάλληλα τη χρηματοδοτική πολιτική της επιχείρησης και τις σχέσεις με τις τράπεζες
 • Να κατανοούν ευχερώς τα στοιχεία του Οικονομικού Τύπου και των διαφόρων οικονομικών εκθέσεων για την πορεία των αγορών και τις τάσεις του σύγχρονου οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Διδακτέα ύλη:

1. Το Μακροοικονομικό Περιβάλλον της Επιχείρησης 

 • Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και Εθνικό Εισόδημα - η σημασία τους για την εξέλιξη της συνολικής ζήτησης
 • Κρατικός Προϋπολογισμός -  Δημόσιο Χρέος - Ισοζύγιο Πληρωμών και Ανταγωνιστικότητα Οικονομίας
 • Ονομαστικά και πραγματικά μεγέθη - Ο ρόλος του πληθωρισμού, των επιτοκίων και των συναλλαγματικών μεταβολών - Δείκτες παρακολούθησης της οικονομικής συγκυρίας και της επιχειρηματικής ζήτησης
 • Προσφορά Χρήματος και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα – Δομή των αγορών χρήματος και κεφαλαίου - ο ρόλος της ΕΚΤ - Διατραπεζική Αγορά
 • Το Τραπεζικό Σύστημα: μηχανισμός λειτουργίας και χρηματοδότηση των επιχειρήσεων - Εποπτεία αγορών, κανόνες "Βασιλείας" και επιπτώσεις στα επιτόκια και τους όρους δανεισμού των επιχειρήσεων

2. Τα Οικονομικά των Επιχειρήσεων

 • Περιουσιακή και Κεφαλαιακή Δομή επιχείρησης - Πηγές Χρηματοδότησης
 • Οι οικονομικές καταστάσεις και η σημασία τους
 • Ισολογισμός
 • Αποτελέσματα Χρήσης
 • Πίνακας Ταμειακών Ροών

3. Ροή Κεφαλαίων

 • Έννοια Κεφάλαιου Κίνησης - Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης
 • Ρευστότητας - Δείκτες μέτρησης Ρευστότητας

4. Αποτελέσματα Επιχείρησης

 • Έσοδα (Πωλήσεις, Παροχή υπηρεσιών)
 • Κόστος Πωλήσεων
 • Κόστος πωληθέντων Αποθεμάτων
 • Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων
 • Λειτουργικός Κύκλος - Εμπορικός Κύκλος
 • Κόστη Σταθερά, Μεταβλητά
 • Διοικητικό, Διαθέσεως, Χρηματοοικονομικό Κόστος
 • "Νεκρό Σημείο" - Εύρεση και Υπολογισμός
 • "EBITDA"
 • Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων Χρήσης

5. Επιχειρηματικός Κίνδυνος 

 • Συμμετοχή δανειακών κεφαλαίων - Ανεπάρκεια Κεφαλαίων
 • Μόχλευση
 • Δείκτες Χρηματοοικονομικής διάρθρωσης
 • Δείκτες Δραστηριότητας
 • Πτώχευση

6. Φορολογία του Κέρδους - Μεταφορά της Ζημίας

 • Φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων
 • Διανομή του κέρδους (Μέρισμα, Αμοιβές Διοίκησης κ.λ.π.) 
 • Φόρος και προκαταβολή φόρου κερδών
 • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος

7. Επενδύσεις 

 • Τα Οικονομικά της Αξιολόγησης Επενδύσεων και της Αποτίμησης των Χρηματοπιστωτικών Τίτλων 
 • Μέθοδοι εκτίμησης επενδύσεων (NPV, IRR, κ.λ.π)
 • Τα οικονομικά της αντιστάθμισης των κινδύνων (hedging) και των αγορών παραγώγων: προθεσμιακές αγορές χρήματος και συναλλάγματος – ο ρόλος των προθεσμιακών συμφωνιών και των swaps – πότε συμφέρει η κάλυψη κινδύνων

Χορήγηση πιστοποιητικών:

Το Κέντρο δια Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

Εισηγητές:

 • Νίκος Κουτσογιάννης, Senior Manager, PwC
 • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC

Ώρες διεξαγωγής:

18.00 – 21:15

Ημερομηνίες πραγματοποίησης:

Θα ανακοινωθούν

Τόπος πραγματοποίησης: 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).