Αναδιάρθρωση Επιχειρηματικών Οφειλών (Ν. 4469/2017)


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
12/07/2017 3 ώρες 200€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Οι διατάξεις του νόμου ρυθμίζουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη. 

Επισημαίνεται ότι η ισχύς του νόμου αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 62Α, 3 Μαϊου 2017), εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις του νόμου.

Σε ποιους απευθύνεται: 

Δικηγόρους, Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές, Συντάκτες επιχειρηματικών σχεδίων (Ορκωτούς Ελεγκτές, Οικονομικούς συμβούλους κ.ά.), Επιχειρηματίες, Λογιστές, Στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων και ελεγκτικών εταιριών με αντικείμενο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Θέματα που θα παρουσιαστούν:

  • Εισαγωγή στην εξυγίανση επιχειρήσεων – αντιπαραβολή δικαστικής και εξωδικαστικής εξυγίανσης
  • Εποπτεία σταδίων της διαδικασίας του Ν. 4469/2017
  • Υπαγόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα και προϋποθέσεις σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση
  • Υποβολή αίτησης, έλεγχος πληρότητας αυτής από το συντονιστή και περαιτέρω ενέργειες του συντονιστή
  • Συμμετοχή των δημόσιων φορέων
  • Περιεχόμενο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης και επικύρωσή της από το δικαστήριο. Εφαρμογή προϋπόθεσης σχετικά με την υποθετική ικανοποίησης σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.
  • Αντιπαραβολή της διαδικασίας με τη διαδικασία εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρ. 99 επ.)

Εισηγητής:

Αλέξανδρος Ν. Ρόκας, Δρ. Νομικής – Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Εντεταλμένος Διδασκαλίας Τμ/τος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, Μέλος Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του ΠτωχΚ (Ν. 4446/2016)

Ώρες διεξαγωγής:

18.00 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).