Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) - Μέρος Β


Διαθέσιμο Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
από 03/06/2016 90 λεπτά 125€ (*) Ιδιώτης Εταιρεία

(*) Παρέχεται ειδική τιμή €200 για όσους επιλέξουν να παρακολουθήσουν το σύνολο του προγράμματος (Μέρος Α και Β) συνολικής αξίας €250. 


Σκοπός:

Το σεμινάριο, το οποίο προσφέρεται με τη μορφή του e-learning, έχει ως στόχο να παρουσιάσει στον Λογιστή και το Στέλεχος που ασχολείται με θέματα κατάρτισης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στο πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, με κατανοητό και αντιληπτό τρόπο και με τη χρήση παραδειγμάτων και ασκήσεων, τί προβλέπεται στο νόμο 4308/2014 και τις ερμηνευτικές που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

 1. Nα κατανοείτε τα κριτήρια αναγνώρισης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και την επιμέτρηση τους στο κόστος αλλά και στην εύλογη αξία.
 2. Να αξιολογείτε πότε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται στο κυκλοφορούν και πότε στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό.
 3. Να αντιλαμβάνεστε υπό ποιες προϋποθέσεις αναγνωρίζουμε μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο παθητικό και πως την επιμετρούμε.
 4. Να λογίζετε ένα δάνειο με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, του συμβατικού επιτοκίου και της σταθερής μεθόδου.
 5. Να κατανοείτε τις δαπάνες που αναγνωρίζονται ως μέρος του κόστους του αποθέματος.
 6. Να προσδιορίζετε την αποτίμηση στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, καθώς και την αποτίμηση στην εύλογη αξία.
 7. Να διαχειρίζεστε τα κριτήρια αναγνώρισης του εσόδου.
 8. Να εφαρμόζετε το λογιστικό χειρισμό των λειτουργικών μισθώσεων.
 9. Να κατανοείτε τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος φόρου εισοδήματος.
 10. Να αντιλαμβάνεστε τις αρχές αναγνώρισης και τις τεχνικές επιμέτρησης του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος. 
 11. Να κατανοείτε την έννοια του λογιστικού συστήματος και την έννοια του λογιστικού αρχείου.
 12. Να αντιλαμβάνεστε την έννοια της λογιστικής βάσης και της φορολογικής βάσης αντίστοιχα, στο πλαίσιο των ΕΛΠ καθώς και τη λειτουργία του ισοζυγίου του Παραρτήματος Γ ως μέρος της διαδικασίας κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΕΛΠ.
 13. Να αντιλαμβάνεστε τις διαφορές στη λειτουργία της καθαρής θέσης στα πλαίσια του ισολογισμού των ΕΛΠ αλλά και να κατανοείτε τις διαφορές στην αναγνώριση των κονδυλίων της καθαρής θέσης με βάση τα ΕΛΠ, σε αντιδιαστολή με εκείνα του ΕΓΛΣ.
 14. Να περιγράφετε τις λογιστικές εργασίες κατά τη μετάβαση στα ΕΛΠ και να αντιλαμβάνεστε τις ευκαιρίες που η μετάβαση στο νέο αυτό λογιστικό πλαίσιο δημιουργεί. 
 15. Να κατανοείτε τις κρίσιμες εξαιρέσεις και απαλλαγές που απλοποιούν τη διαδικασία μετάβασης στα ΕΛΠ.

Διδακτέα ύλη:

Το σεμινάριο αυτό αποτελείται από εφτά κεφάλαια.

Κεφάλαιο 1: Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

Παρουσιάζονται (με ροή διαφανειών, προφορικό λόγο και μαγνητοσκοπημένο video) θέματα που αφορούν:

 • Το υπόδειγμα του ισολογισμού όταν παρακολουθούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία, 
 • Η έννοια του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και η παρουσίαση στον ισολογισμό,
 • Κόστος κτήσης και επιμέτρηση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου,
 • Απομείωση και κριτήριο της μονιμότητας,
 • Η επιμέτρηση στην εύλογη αξία κατά κονδύλι της χρηματοοικονομικής κατάστασης, 
 • Περιορισμοί στην ανακατάταξη χρηματοοικονομικών στοιχείων μετά την αρχική αναγνώριση.

Επεξηγούνται πρακτικά, στα επισυναπτόμενα (ανακτήσιμα από τον χρήστη σε PDF μορφή αρχεία) παραδείγματα και ασκήσεις, τα κάτωθι:

 1. Η λογιστική και ο υπολογισμός των τόκων μιας έντοκης απαίτησης με την μέθοδο του συμβατικού επιτοκίου, του πραγματικού επιτοκίου, της σταθερής μέθοδο, καθώς και αναλυτική παρουσίαση των εγγραφών στη γενική λογιστική για κάθε περίπτωση [Εφαρμογή 6.101]
 2. Ο υπολογισμός της πρόβλεψης (απομείωση) απαίτησης από πελάτη με την μέθοδο του ονομαστικού εισπράξιμου ποσού και την μέθοδο της παρούσα αξίας της μελλοντικά εισπράξιμης απαίτησης [Εφαρμογή 6.102]

Κεφάλαιο 2: Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

Παρουσιάζονται (με ροή διαφανειών, προφορικό λόγο και μαγνητοσκοπημένο video)  θέματα που αφορούν:

 • Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, παρουσίαση στον ισολογισμό, έννοια της υποχρέωσης, έννοια της ενδεχόμενης υποχρέωσης,
 • Ροή απόφασης για το πότε λογίζω μια υποχρέωση,
 • Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία,
 • Προβλέψεις,
 • Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και λογιστικές συμβατικού, σταθερού και πραγματικού επιτοκίου,
 • Επιμέτρηση δανείων με το πραγματικό και το συμβατικό επιτόκιο.

Επεξηγούνται πρακτικά, στα επισυναπτόμενα (ανακτήσιμα από τον χρήστη σε PDF μορφή αρχεία) παραδείγματα και ασκήσεις, τα κάτωθι:

 1. Διενέργεια πρόβλεψης με την χρήση της αρχής της «σύνεσης» σε αντιπαραβολή με την αρχή της «συντηρητικότητας» [Εφαρμογή 8.101]
 2. Σχηματισμός πρόβλεψης με υπολογισμό στην παρούσα αξία, τεχνική της παρούσας αξίας και εφαρμογή της, λογιστικές εγγραφές στο ισοζύγιο της πρόβλεψης και των τόκων που προκύπτουν [Εφαρμογή 8.102]
 3. Η λογιστική και ο υπολογισμός των τόκων μιας μακροχρόνιας έντοκης υποχρέωσης με την μέθοδο του συμβατικού επιτοκίου και του πραγματικού επιτοκίου, καθώς και αναλυτική παρουσίαση των εγγραφών στη γενική λογιστική για κάθε περίπτωση [Εφαρμογή 9.101]
 4. Η λογιστική και ο υπολογισμός των τόκων μιας βραχυχρόνιας έντοκης υποχρέωσης (δάνειο για κεφάλαιο κίνησης) με την μέθοδο του συμβατικού επιτοκίου και του πραγματικού επιτοκίου, η έννοια της σημαντικότητας και πως επηρεάζει την επιλογή του τρόπου του λογισμού της δαπάνης του τόκου, καθώς και αναλυτική παρουσίαση των εγγραφών στη γενική λογιστική για κάθε περίπτωση [Εφαρμογή 9.102]

Κεφάλαιο 3: Αποθέματα, Έσοδα, Έξοδα

Παρουσιάζονται (με ροή διαφανειών, προφορικό λόγο και μαγνητοσκοπημένο video/εικόνα) θέματα που αφορούν:

 • Η έννοια του αποθέματος, 
 • Αρχική επιμέτρηση στο κόστος, 
 • Μεταγενέστερη επιμέτρηση στη χαμηλότερη μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας,
 • Μεταγενέστερη επιμέτρηση στην εύλογη αξία,
 • Η έννοια του εσόδου,
 • Κριτήρια αναγνώρισης εσόδου στην πώληση αγαθών,
 • Έσοδο παροχής υπηρεσιών ή κατασκευών,
 • Η έννοια του εξόδου,
 • Η δαπάνη της λειτουργικής μίσθωσης.

Επεξηγούνται πρακτικά, στα επισυναπτόμενα (ανακτήσιμα από τον χρήστη σε PDF μορφή αρχεία) παραδείγματα και ασκήσεις, τα κάτωθι:

 1. Υπολογισμός της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας του αποθέματος και αποτίμηση στην χαμηλότερη τιμή σε σχέση με το κόστος, εγγραφή απομείωσης [Εφαρμογή 10.101]
 2. Αποτίμηση αποθέματος στην εύλογη αξία και σύγκριση με την αποτίμηση σε κόστος ως προς την αποτίμηση του αποθέματος αλλά και την επίπτωση στο αποτέλεσμα της περιόδου, αναλόγως αν οι τιμές στην αγορά κινούνται καθοδικά ή αν αντίστοιχα κινούνται καθοδικά [Εφαρμογή 10.102]
 3. Τέσσερα σενάρια πώλησης αγαθών και οι επιπλοκές τους στην αναγνώριση του εσόδου σε κάθε περίπτωση [Εφαρμογή 11.101]
 4. Τρία σενάρια πώλησης αγαθών με επιπλοκές σχετικά με την παραδοχή της «σφόδρα πιθανής» είσπραξης κατά την στιγμή της πώλησης, παράθεση των σχετικών εγγραφών στο ισοζύγιο [Εφαρμογή 11.102]
 5. Η λειτουργική μίσθωση με την σταθερή μέθοδο όταν ο εκμισθωτής προσφέρει προνομιακούς όρους μίσθωσης [Εφαρμογή 12.101]
 6. Η λειτουργική μίσθωση του αυτοκινήτου όταν το μίσθωμα εξασφαλίζει στον μισθωτή και άλλες παροχές πλέον της μίσθωσης, όπως συντήρηση, τέλη κυκλοφορίας, αλλαγή ελαστικών, κλπ. [Εφαρμογή 12.102]

Κεφάλαιο 4: Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων & Αναβαλλόμενος)

Παρουσιάζονται (με ροή διαφανειών, προφορικό λόγο και μαγνητοσκοπημένο video/εικόνα) θέματα που αφορούν:

 • Ο φόρος εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων,
 • Διαφορές στα ΕΛΠ από το ΕΓΛΣ,
 • Η έννοια του αναβαλλόμενου φόρου,
 • Προσωρινές και μόνιμες διαφορές,
 • Φορολογικές ζημίες προηγουμένων χρήσεων,
 • Λογιστική και φορολογική βάση, σύγκριση και αναβαλλόμενος φόρος,
 • Μεταβολές αναβαλλόμενου φόρου.

Επεξηγούνται πρακτικά, στα επισυναπτόμενα (ανακτήσιμα από τον χρήστη σε PDF μορφή αρχεία) παραδείγματα και ασκήσεις, τα κάτωθι:

 1. Παράδειγμα προσωρινών διαφορών, υπολογισμός λογιστικής και φορολογικής βάσης, διαφοράς και αναβαλλόμενου φόρου στην βάση της διαφοράς αυτής [Εφαρμογή 14.101]
 2. Υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου που προκύπτει από τις μεταφερόμενες φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες (πενταετία) και υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου στο βάθος της πενταετίας, εγγραφές στην γενική λογιστική σε κάθε ένα από τα έτη αυτά [Εφαρμογή 14.102]
 3. Ολοκληρωμένο παράδειγμα υπολογισμού αναβαλλόμενου φόρου την βάση έξι προσωρινών διαφορών (τριών ενεργητικού και τριών παθητικού), σύγκριση με το υπόλοιπο της απογραφής έναρξης όσον αφορά τον αναβαλλόμενο φόρο και λογισμός του αναβαλλόμενου φόρου που αντιστοιχεί στην εφετινή χρήση [Εφαρμογή 14.103]
 4. Επισημάνσεις, όσον αφορά στην αναγνώριση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος στο ενεργητικό από την σχετική οδηγία της ΕΛΤΕ [Εφαρμογή 37.6.2α & 37.6.2ζ]

Κεφάλαιο 5: Λογιστική και Φορολογική Βάση

Παρουσιάζονται θέματα που αφορούν:

 • Η έννοια του λογιστικού συστήματος και του λογιστικού αρχείου, γιατί είναι σημαντικές,
 • Λογιστικά αρχεία υποχρεωτικά, παραδείγματα,
 • Η Λογιστική και η Φορολογική βάση,
 • Το ισοζύγιο και οι διαθέσιμες επιλογές

Κεφάλαιο 6: Καθαρή Θέση

Παρουσιάζονται (με ροή διαφανειών, προφορικό λόγο και μαγνητοσκοπημένο video/εικόνα) θέματα που αφορούν:

 • Η παρουσίαση στον ισολογισμό,
 • Ο πίνακας μεταβολών καθαρής θέσης,
 • Κόστη και δαπάνες που επιρρίπτονται στην καθαρή θέση απευθείας,
 • Ο πίνακας διανομής στο ΕΓΛΣ και η τύχη του στα ΕΛΠ,
 • Εισφορές ιδιοκτητών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ίδιες μετοχές.

Επεξηγούνται πρακτικά, στα επισυναπτόμενα παραδείγματα και ασκήσεις, τα κάτωθι:

 1. Αναλυτικό παράδειγμα κατάρτισης «Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης» με κινήσεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αναγνώρισης μερισμάτων πληρωτέων, Αποθεματικών από αποτίμηση στην εύλογη αξία και επιπτώσεις από την απόσβεση αλλά και από μεταβίβαση ακινήτου, αποτίμηση σε εύλογη αξία επενδυτικού ακινήτου, αποτίμηση σε εύλογες αξίες επενδύσεων «διαθέσιμων για πώληση» αλλά και του αποτελέσματος της περιόδου στα κέρδη εις νέον [Εφαρμογή 13.101]
 2. Αγορά ιδίων μετοχών από αποχωρών μέτοχο, και επαναπώληση τους σε νεοεισερχόμενο μέτοχο με ζημία κατά την αγορά και κέρδος κατά την πώληση [Εφαρμογή 13.102]

Κεφάλαιο 7: Μετάβαση στα ΕΛΠ

Παρουσιάζονται (με ροή διαφανειών, προφορικό λόγο και μαγνητοσκοπημένο video/εικόνα) θέματα που αφορούν:

 • Οι απαιτήσεις του νόμου στην πρώτη εφαρμογή,
 • Η ημερομηνία της μετάβασης και η αναδρομική εφαρμογή,
 • Εξαιρέσεις κατά την μετάβαση αλλά και ευκαιρίες,
 • Οι εναλλακτικές κατά την αναδρομική μετάβαση των ακινήτων με τεκμαρτό κόστος.

Επεξηγούνται πρακτικά, στα επισυναπτόμενα παραδείγματα και ασκήσεις, τα κάτωθι:

 1. Παράδειγμα εφαρμογής της ζητούμενης από τον νόμο αναδρομικής λογιστικής τροποποίησης κατά την μετάβαση κτιρίου από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ με λογιστική πολιτική στο κόστος και τροποποιημένες αποσβέσεις. Παρατίθενται οι λογιστικές εγγραφές κατά την 01/01/2014, 31/12/2014 και 31/12/2015 υποθέτοντας ότι στο ισοζύγιο έχουμε αναγνωρίσει τις φορολογικά αποδεκτές λογιστικές [Εφαρμογή 16.101]
 2. Παράδειγμα της επιτρεπόμενης αποφυγής της εφαρμογής της ζητούμενης από τον νόμο αναδρομικής λογιστικής και υιοθέτηση του αναπόσβεστου υπολοίπου της 01/01/2014 ως τεκμαρτό κόστος κατά την μετάβαση κτιρίου από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ. Εφαρμογή τροποποιημένων αποσβέσεων. Παρατίθενται οι λογιστικές εγγραφές κατά την 01/01/2014, 31/12/2014 και 31/12/2015 υποθέτοντας ότι στο ισοζύγιο έχουμε αναγνωρίσει τις φορολογικά αποδεκτές λογιστικές [Εφαρμογή 16.102]
 3. Παράδειγμα της επιτρεπόμενης αποφυγής της εφαρμογής της ζητούμενης από τον νόμο αναδρομικής λογιστικής και υιοθέτηση της επιμέτρησης στην εύλογη αξία την 01/01/2014 ως τεκμαρτό κόστος κατά την μετάβαση κτιρίου από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ. Εφαρμογή τροποποιημένων αποσβέσεων. Παρατίθενται οι λογιστικές εγγραφές κατά την 01/01/2014, 31/12/2014 και 31/12/2015 υποθέτοντας ότι στο ισοζύγιο έχουμε αναγνωρίσει τις φορολογικά αποδεκτές λογιστικές [Εφαρμογή 16.103]
 4. Η λογιστική του λογαριασμού 16 «Ασώματες ακινητοποιήσεις & Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως» του ΕΓΛΣ κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΕΛΠ, με περιγραφή της τύχης των δευτεροβαθμίων λογαριασμών του ΕΓΛΣ λογαριασμού αυτού, στο πλαίσιο των ΕΛΠ κατά την μετάβαση [Εφαρμογή 16.104]

Για όλα τα θέματα και τις ενότητες των Κεφαλαίων παρέχονται αναλυτικές διαφάνειες και Ασκήσεις, αρχεία ανακτήσιμα από τον χρήστη και ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί μαγνητοσκοπημένο video

Εισηγητής:

Άγγελος Αφράτης, FCCA, Εισηγητής Δ.Π.Χ.Α. και ΕΛΠ

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

(*) Εάν το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται από εταιρεία, παρακαλούμε να μην προβείτε σε πληρωμή μέχρι να λάβει χώρα επεξεργασία και να γίνει αποδεκτή η αίτησή σας δεδομένου ότι η PwC, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν επιτρέπεται να παρέχει ορισμένες υπηρεσίες σε πελάτες της που ελέγχονται από το ελεγκτικό της τμήμα.