Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) - Μέρος Α


Διαθέσιμο Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
από 04/04/2016 70 λεπτά 125€ (*) Ιδιώτης Εταιρεία

(*) Παρέχεται ειδική τιμή €200 για όσους επιλέξουν να παρακολουθήσουν το σύνολο του προγράμματος (Μέρος Α και Β) συνολικής αξίας €250.


Σκοπός:

Το σεμινάριο, το οποίο προσφέρεται με τη μορφή του e-learning, έχει ως στόχο να παρουσιάσει στον Λογιστή και το Στέλεχος που ασχολείται με θέματα κατάρτισης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στο πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, με κατανοητό και αντιληπτό τρόπο και με τη χρήση παραδειγμάτων και ασκήσεων, τί προβλέπεται στο νόμο 4308/2014 και τις ερμηνευτικές που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

Όταν ολοκληρώσεις αυτό το μάθημα θα είσαι σε θέση:

 1. Να γνωρίζεις βασικές λογιστικές αρχές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ).
 2. Να γνωρίζεις πως αυτές οι λογιστικές αρχές επηρεάζουν κατά την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 3. Να γνωρίζεις τις βασικές διαφορές στη λογιστική κόστους των παγίων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) και του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΛΣ).
 4. Να κατανοείς σημαντικές διαφορές μεταξύ των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) και του φορολογικού νόμου (Ν. 4172/2013). 
 5. Να γνωρίζεις το λογιστικό χειρισμό στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) της χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 6. Να γνωρίζεις πότε μια δαπάνη μπορεί να αναγνωριστεί ως άυλο περιουσιακό στοιχείο.
 7. Να κατανοείς τη λογιστική της απόσβεσης και της απομείωσης των άυλων περιουσιακών στοιχείων.
 8. Να κατανοείς τη λογιστική των ευλόγων αξιών των ακινήτων.
 9. Να κατανοείς τη διάκριση μεταξύ των ιδιοχρησιμοποιούμενων και των επενδυτικών ακινήτων καθώς και τις διαφορές στη λογιστική των ευλόγων αξιών σε κάθε ένα από αυτά.

Διδακτέα ύλη:

Το σεμινάριο αυτό αποτελείται από πέντε κεφάλαια.

Κεφάλαιο 1: Βασικές Αρχές  και Θέματα των ΕΛΠ

 • Γενικές αρχές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και πως αυτές οι λογιστικές, μας επηρεάζουν κατά την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
 • Όρια & Περιεχόμενο Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων,
 • Παραδοχή Συνέχισης τη Δραστηριότητας.

Κεφάλαιο 2: Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

 • Αρχική αναγνώριση ενσώματων παγίων, κόστος κτήσης από απόκτηση ή ιδιοπαραγωγή,
 • Αποσβέσεις με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
 • Η έννοια της ωφέλιμης οικονομικά ζωής,
 • Η απομείωση των περιουσιακών στοιχείων, ενδείξεις και λογιστική των απομειώσεων,
 • Διαφορές που υφίστανται μεταξύ του λογιστικού και του φορολογικού χειρισμού των παγίων.

Επεξηγούνται πρακτικά, στα επισυναπτόμενα παραδείγματα και ασκήσεις, τα κάτωθι:

 1. Η διαμόρφωση του κόστους κτήσης μηχανημάτων (αγορά, μεταφορά, τοποθέτηση, λειτουργία) [Εφαρμογή 2.102]
 2. Η διαμόρφωση του κόστους ιδιοπαραγωγής βιομηχανοστασίου [Εφαρμογή 2.103]
 3. Η απόσβεση μηχανήματος με τις τρείς επιτρεπτές μεθόδους των ΕΛΠ καθώς και με την φορολογική μέθοδο, υπολογισμό λογιστικού και φορολογικού αντίστοιχα κέρδους ή ζημίας στην πώληση του παγίου [Εφαρμογή 2.104]
 4. Παράδειγμα που να επεξηγεί την διαφορά των εννοιών της «ωφέλιμης οικονομικά ζωής» και της «ωφέλιμης ζωής» του παγίου, και πως η διαφορά αυτή επηρεάζει την μεθοδολογία της λογιστικής απόσβεσης [Εφαρμογή 2.105]
 5. Λογιστική της απομείωσης με υπολογισμό και σύγκριση του μεταφερόμενου υπολοίπου, της εύλογης αξίας και της αξίας σε χρήση παγίου [Εφαρμογή 2.106]
 6. Λογιστικός χειρισμός της αντιστροφής της ήδη λογισμένης κατά το παρελθόν απομείωσης και περιορισμοί που ισχύουν κατά την αντιστροφή [Εφαρμογή 2.107]
 7. Πως η απομείωση μπορεί να εφαρμοστεί στο ισοζύγιο και το μητρώο παγίων και πως επηρεάζει, αν γίνει, την απόσβεση στις επόμενες περιόδους. [Εφαρμογή 2.108]

Κεφάλαιο 3: Χρηματοδοτική Μίσθωηση

 • Κριτήρια κατάταξης μιας μίσθωσης στις χρηματοδοτικές,
 • Αρχική αναγνώριση και λογιστικός χειρισμός στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Επεξηγούνται πρακτικά, στα επισυναπτόμενα παραδείγματα και ασκήσεις, τα κάτωθι:

 1. Παραδείγματα καταστάσεων που υποδηλώνουν την ύπαρξη χρηματοδοτικής μίσθωσης [Εφαρμογή 3.101]
 2. Παραδείγματα καταστάσεων που συνιστούν ένδειξη ύπαρξης χρηματοδοτικής μίσθωσης [Εφαρμογή 3.101]
 3. Αναλυτικό παράδειγμα πενταετούς χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και οι εγγραφές στην γενική λογιστική όσον αφορά στο πάγιο, το δάνειο, και την κατάσταση αποτελεσμάτων [Εφαρμογή 3.102]

Κεφάλαιο 4: Ασώματα Πάγια Στοιχεία

Παρουσιάζονται (με ροή διαφανειών, προφορικό λόγο και μαγνητοσκοπημένο video/εικόνα) θέματα που αφορούν:

 • Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, παρουσίαση στον ισολογισμό,
 • Αρχική αναγνώριση στην απόκτηση αλλά και την ιδιοπαραγωγή (δαπάνες ανάπτυξης),
 • Μεταγενέστερη προσαρμογή αξίας, απόσβεση και απομείωση,
 • Βασικές διαφορές λογιστικών / φορολογικών αποσβέσεων,
 • Αναγνώριση υπεραξίας.

Επεξηγούνται πρακτικά, στα επισυναπτόμενα (ανακτήσιμα από τον χρήστη σε PDF μορφή αρχεία) παραδείγματα και ασκήσεις, τα κάτωθι:

 1. Η λογιστική της αγοράς αύλου πάγιου στοιχείου (λοιπά άυλα), η διαμόρφωση του κόστους κτήσης αυτού και ο έλεγχος συμβατότητας με τον ορισμό του άυλου περιουσιακού στοιχείου όπως παρατίθεται στους ορισμούς του Παραρτήματος Α’ του νόμου [Εφαρμογή 4.102]
 2. Παράδειγμα του τι είδους άυλο θα μπορούσε να αποτελέσει άυλο μη αποσβαινόμενο χαρακτηριζόμενο ως άυλο με απεριόριστη  ωφέλιμη ζωή [Εφαρμογή 4.103]
 3. Η λογιστική της υπεραξίας αναλόγως αν αυτή είναι θετική, μηδενική ή αρνητική [Εφαρμογή 4.104]
 4. Η λογιστική της δημιουργίας ιδιοπαραγόμενου άυλου πάγιου (δαπάνες ανάπτυξης), η διαμόρφωση του κόστους αυτού, ο έλεγχος  συμβατότητας με τον ορισμό τόσο του άυλου περιουσιακού στοιχείου όσο και του ορισμού των δαπανών ανάπτυξης, όπως αυτοί παρατίθεται στους ορισμούς του Παραρτήματος Α’ του νόμου [Εφαρμογή 4.105]
 5. Η λογιστική του λογαριασμού 16 «Ασώματες ακινητοποιήσεις & Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως» του ΕΓΛΣ στα πλαίσια των ΕΛΠ, με περιγραφή της τύχης των δευτεροβαθμίων λογαριασμών του ΕΓΛΣ λογαριασμού αυτού, στο πλαίσιο των ΕΛΠ [Εφαρμογή 4.106]

Κεφάλαιο 5: Εύλογη Αξία

Παρουσιάζονται (με ροή διαφανειών, προφορικό λόγο και μαγνητοσκοπημένο video/εικόνα) θέματα που αφορούν:

 1. Στην έννοια της εύλογης αξίας, τις βασικές αρχές και τις εξαιρέσεις,
 2. Στο τι αποτελεί ιδιοχρησιμοποιούμενο και τι επενδυτικό ακίνητο,
 3. Περιγράφεται η λογιστική της εύλογης αξίας στο ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο καθώς και η λογιστική της εύλογης αξίας στο επενδυτικό ακίνητο.

Επεξηγούνται πρακτικά, παραδείγματα και ασκήσεις, τα κάτωθι: 

 • Παράδειγμα του τι είδους ακίνητο θα μπορούσε να αναγνωριστεί ως επενδυτικό [Εφαρμογή 5.102]
 • Η λογιστική της εύλογης αξίας του ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου στο ισοζύγιο, τόσο κατά την πρώτη επιμέτρηση στην εύλογη αξία όσο και στο μεσοδιάστημα μέχρι  την επόμενη αποτίμηση  σε εύλογη αξία, χειρισμός του αποθεματικού που σχηματίζεται και των αποσβέσεων, λογιστική επόμενης επιμέτρησης στην εύλογη αξία [Εφαρμογή 5.103]
 • Η τεχνική της εφαρμογής της εύλογης αξίας στο ισοζύγιο και το μητρώο παγίων, είτε με την μέθοδο του συμψηφισμού είτε με την μέθοδο της επαναδιατύπωσης των σωρευμένων υπολοίπων της αξίας κτήσης και των αποσβέσεων [Εφαρμογή 5.104]
 • Η λογιστική της εύλογης αξίας του επενδυτικού ακινήτου στο ισοζύγιο, τόσο κατά την πρώτη επιμέτρηση στην εύλογη αξία όσο και στο μεσοδιάστημα μέχρι  την επόμενη αποτίμηση  σε εύλογη αξία όσο και την επόμενη επιμέτρηση στην εύλογη αξία [Εφαρμογή 5.105]
 • Τη λογιστική της μετάβασης, κατά την εφαρμογή του κανονικού καθεστώτος εφαρμογής των ΕΛΠ, ενός ακινήτου από την κατηγορία του ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου παρακολουθούμενου στο κόστος στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων προκειμένου να παρακολουθηθεί σε εύλογες αξίες [Εφαρμογή 5.106]

Για όλα τα θέματα και τις ενότητες των Κεφαλαίων παρέχονται αναλυτικές διαφάνειες και Ασκήσεις, αρχεία ανακτήσιμα από τον χρήστη και ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί μαγνητοσκοπημένο video

Εισηγητής:

Άγγελος Αφράτης, FCCA, Εισηγητής Δ.Π.Χ.Α. και ΕΛΠ

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

(*) Εάν το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται από εταιρεία, παρακαλούμε να μην προβείτε σε πληρωμή μέχρι να λάβει χώρα επεξεργασία και να γίνει αποδεκτή η αίτησή σας δεδομένου ότι η PwC, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν επιτρέπεται να παρέχει ορισμένες υπηρεσίες σε πελάτες της που ελέγχονται από το ελεγκτικό της τμήμα.