Ημερολόγιο Προγραμμάτων

Έναρξη Σεμινάριο Εγγραφή
09/09/2017 Diploma in IFRS by ACCA Ιδιώτης Εταιρεία
20/09/2017 Καταστάσεις Ταμειακών Ροών/Cash Flow Statements
Ιδιώτης Εταιρεία
21/09/2017 Πιστοποίηση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα IFRS από το ICAEW Ιδιώτης Εταιρεία
25/09/17 Sustainability: Building trust and lasting value for your business Ιδιώτης Εταιρεία
25/09/2017 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» Ιδιώτης Εταιρεία
26/09/2017 General Data Protection Regulation (GDPR) Ιδιώτης Εταιρεία
27/09/2017 Ελληνική Φορολογία Ιδιώτης Εταιρεία
27/09/2017

Αλλαγές στο Ασφαλιστικό (Ν. 4387/2016) για Επιχειρήσεις και Εργαζομένους Επιχειρήσεων Ιδιώτης Εταιρεία
28/09/2017 Φορολογική Μεταχείριση Παροχών σε Είδος Ιδιώτης Εταιρεία
28/09/2017 Successful HR Practitioner Ιδιώτης Εταιρεία
e-learning Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μέρος Α Ιδιώτης Εταιρεία
e-learning Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μέρος Β Ιδιώτης Εταιρεία
e-learning Επιχειρηματικές Δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) Ιδιώτης Εταιρεία
e-learning Μισθοδοσία στην Πράξη Ιδιώτης Εταιρεία
e-learning Φορολογική Μεταχείριση Παροχών σε Είδος (πλήρες) Ιδιώτης Εταιρεία
e-learning Φορολογική Μεταχείριση Παροχών σε Είδος (σύντομο) Ιδιώτης Εταιρεία