Ημερολόγιο Προγραμμάτων


Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017

Ταξινομείστε ανά ημερομηνία ή τίτλο πατώντας την αντίστοιχη στήλη

 

HiddenDate Date Title
20170920 20/09/17 Cash Flow Statements
20170925 25/09/17 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»
20170926 26/09/17 General Data Protection Regulation (GDPR)
20170927 27/09/17 Successful HR Practitioner
20170927 27/09/17 Ελληνική Φορολογία - Πλήρες πρόγραμμα 400 ωρών
20170927 27/09/17 Αναδιάρθρωση Επιχειρηματικών Οφειλών (Ν. 4469/2017)
20170927 27/09/17 Αλλαγές στο Ασφαλιστικό (Ν. 4387/2016) για Επιχειρήσεις και Εργαζομένους Επιχειρήσεων
20171002 02/10/17 Γαλλικά για Στελέχη Επιχειρήσεων - Français des affaires
20171002 02/10/17 Μισθοδοσία στην Πράξη
20171002 02/10/17 Οικονομικά για μη Οικονομικούς
20171003 03/10/17 Απαραίτητες γνώσεις Λογιστικής
20171003 03/10/17 Ναυτιλιακή Λογιστική σύμφωνα με τα IFRS (ΔΠΧΑ)
20171003 03/10/17 Business English, Brush-up
20171003 03/10/17 Λογιστική για Δικηγόρους
20171004 04/10/17 Λογιστικό μακροχρόνιο πρόγραμμα - Ο στρατηγικός ρόλος του Λογιστή στη σύγχρονη οικονομία
20171005 05/10/17 Εισαγωγή στην Ελληνική Φορολογία
20171005 05/10/17 Εντυπο Ε9 και ο νέος ΕΝΦΙΑ (Επικαιροποίηση με Ν. 4389/2016)
20171010 10/10/17 Πολιτικές και Διαδικασίες Ανθρώπινου Δυναμικού
20171011 11/10/17 Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο στην καθημερινότητα του Μάνατζερ
20171012 12/10/17 Γερμανικά για στελέχη επιχειρήσεων – Geschäftsdeutsch
20171016 16/10/17 IFRS Update 2017
20171017 17/10/17 HR Metrics & Analytics
20171025 25/10/17 Υποχρεώσεις Εργοδοτών για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
20171027 27/10/17 Κοστολόγηση με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα ΔΠΧΑ (IFRS)
20171030 30/10/17 Γενικές Νομικές γνώσεις για... μη Νομικούς
20171031 31/10/17 Αναβαλλόμενη Φορολογία/Deferred Taxation
20171031 31/10/17 Προγραμματισμός, Προσέλκυση, Επιλογή και Ένταξη Ανθρώπινου Δυναμικού
20171102 02/11/17 Δημόσιες Συμβάσεις
20171102 02/11/17 Φορολογική μεταχείριση Παροχών σε Είδος
20171106 06/11/17 ΦΠΑ: Αναλυτική Παρουσίαση & Πρακτική Αντιμετώπιση
20171108 08/11/17 Sustainability: Building trust and lasting value for your business
20171113 13/11/17 Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
20171113 13/11/17 Πρακτικό σεμινάριο για τις διαφορές ΕΛΠ με ΔΠΧΑ
20171114 14/11/17 Business English, Boost
20171116 16/11/17 Διοίκηση της Απόδοσης: Βασικές Έννοιες, Πρακτικές και Εργαλεία
20171120 20/11/17 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
20171205 05/12/17 Λογιστική της Φορολογίας Εισοδήματος με βάση τα IFRS και ΕΛΠ


 

 

Follow us on: