Eesti hea raamatupidamistava alusel koostatud aruannete audit

Kõik Eesti ettevõtted, kes ei ole valinud aruannete koostamise põhimõtteks IFRS-i, koostavad oma aruandeid Eesti hea raamatupidamistava alusel. Hea raamatupidamistava koosneb raamatupidamise aruande koostamist reguleerivatest seadustest ning Raamatupidamise Toimkonna Juhenditest (RTJ).

Audit nõuab meilt mitte ainult raamatupidamisjuhendite ja -tavade väga head tundmist, vaid ka põhjalikku arusaamist auditeeritava ettevõtte tegevusest. Meie auditimeeskonna kogenud liikmed on auditeeritava ettevõtte juhtkonna võrdväärsed partnerid mitte ainult raamatupidamisega seotud küsimustes, vaid ka äritegevuse tausta ning tulemuste mõistmisel ja tõlgendamisel. Muuseas, kas teadsite, et meie töötajad on osalenud kehtivate RTJ-de väljatöötamisel?

Abiks teie ettevõtte raamatupidajale oleme koostanud Eesti hea raamatupidamistava alusel koostatud aruande kontroll-lehe ning näidisaruande, mida uuendame pidevalt, sõltuvalt muudatustest seadustes ja juhendites. Kontroll-lehe ja näidisaruande kasutamine ei asenda siiski raamatupidamise toimkonna juhendite tundmist.